Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.04.2022 - 08:29  //  aktualizácia: 01.04.2022 - 08:32  //  zobrazené: 92

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti zo dňa 23.02.2022

číslo: 17/2022  |  dátum konania: 23.02.2022  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 17/2022

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  23.02.2022

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 

 • otvorenie
 • príprava akcie : Oceňovanie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2020-2021
 • rôzne
 1. Otvorenie – na úvod zasadnutia privítal predseda komisie Mgr. Pastucha  prítomných členov komisie . Na Mestský úrad Senica bolo doručených 15 návrhov na ocenenie osobností v oblasti pedagogiky a kultúry.
    
 2. Hlavným bodom  programu bolo odsúhlasenie návrhov na  oceňovanie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2020-2021.
  Do komisii boli predložené návrhy osobností v členení:
 1. Anna Antálková DiS.art.
 2. Oľga Ághová
 3. Jana Báňayová
 4. Kornélia Bendová
 5. Mgr. Mária Haslová, Mgr. Anna Maximová
 6. Ing. Monika Hladíková
 7. Zdenka Chlapečková
 8. Mgr. Anna Kičková
 9. Dana Kopecká
 10. Ing. Marcela Macková
 11. PaedDr. Petra Machatová
 12. Ing. Zlata Mudrochová
 13. Michal Schmidt
 14. Mgr. Miriam Suchovská
 15. Mgr. Lenka Španková
 16. Lenka Špotáková
 17. Mgr. Malvína Štefancová
 18. Jana Štefková

 

Na návrh členov komisie boli na ocenenie ešte doplnené osobnosti. Nominácia verejnosti : Michal Šmid, za Študenský parlament bola navrhovaná pani Danka Kopecká Za aktívnu a dlhoročnú prácu pri spracovávaní  kroniky mesta Senica boli navrhované kronikárky Mgr. Anna Maximová a Mgr. Marta Háslová.

Na základe uvedenej skutočnosti je možné konštatovať, že celkový počet ocenených osobností za rok 2020 – 2021 je 19 osôb.

  

Oceneným osobnostiam  bude odovzdaný kvetinový dar , pamätný list a ako hlavná cena – voucher na kultúrne podujatie v roku 2022.

Ocenenie pedagogických a kultúrnych osobností sa plánuje konať dňa 31.03.2022 o 14:00 hod. v priestoroch zrekonštruovaného objektu Sokolovne. Program celého podujatia bude pod záštitou zástupcov pedagógov a žiakov Základnej umeleckej školy Senica .

 

 1. V bode rôzne člen  komisie Marek Štítny oboznámil prítomných so získaním ocenenia Srdce na dlani pre dobrovoľníkov mesta Senica. Senica 2.0 získala ocenenie Dobrovoľnícka skupina v rámci Trnavského kraja a boli nominovaní aj na národné oceňovanie, kde ocenených vyberie hodnotiaca komisia tvorená 7 členmi a členkami, ktorí zastupujú organizácie tretieho sektora, Ministerstvo ZVaEZ, krajské dobrovoľnícke centrá a organizátora podujatia.
  Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. O udelení ocenení v krajoch rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo. Komisia rovnako rozhodne o nomináciách na národnú úroveň. Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2021", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Oceňovanie Srdce na dlani prebieha na úrovni krajov a v každom vrcholí koncom roka slávnostným podujatím. Podoba tých tohtoročných bude podliehať aktuálnej pandemickej situácii.

 

Na záver zasadnutia komisie predseda poďakoval prítomným za účasť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha : prezenčná listina                                                    schválil:

                                                                                               Mgr. Peter Pastucha  

                                                                                                 predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!