Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.11.2021 - 12:51  //  aktualizácia: 08.11.2021 - 14:36  //  zobrazené: 176

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti zo dňa 26.10.2021

číslo: 13/2021  |  dátum konania: 26.10.2021  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 13/2021

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  26.10.2021

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 

 • Otvorenie

 • Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica za rok 2020/2021,

 • Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti za školy za rok 2020/2021 , kde nemá mesto zriaďovateľskú pôsobnosť,

 • Rôzne

 

 1. Otvorenie – na úvod zasadnutia privítala hostí ako aj členov komisie tajomníčka komisie. Zo zdravotných dôvodov bola ospravedlnená predsedníčka komisie. Následne bolo odovzdané slovo Mgr. art. Martinovi Dudášovi – vedúcemu Spoločného školského úradu Senica . Pán Dudáš predniesol materiál v členení:
 • Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času za školský rok 2020 - 2021v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

 • Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na území mesta Senica za školský rok 2020 - 2021, kde nemá zriaďovateľskú pôsobnosť.

Všetky Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 sú v plnom rozsahu zverejnené na webových sídlach jednotlivých škôl a školských zariadení.

K jednotlivým predloženým Správam prítomní nemali pripomienky a odporúčajú MsÚ v Senici nasledovné:

- Predložiť MsZ Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času za školský rok 2020 - 2021  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na schválenie.

-  Predložiť MsZ Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na území mesta Senica za školský rok 2020 - 2021, kde nemá zriaďovateľskú pôsobnosť  na vedomie.

 

Hlasovanie : Prítomní : 11           za : 11                    proti : 0                 zdržal sa: 0           počet členov : 15

 

Prítomní členovia komisie boli informovaní o vývoji a prehľade počtu žiakov a detí k novému školskému 2021/2022 na základe výsledkov Eduzberu.

 

 

2. V bode rôzne členka komisie Mgr. art. Eliška Šefčíková Stankovápodala informáciu o jednotlivých sochárskych dielach v meste Senica :

 • Pamätník oslobodenia mesta – na námestí vedľa kaplnky sv. Anny  odhalený bol v roku 1965. Autor je sochár Vladimír Farár z Bratislavy.
 • Súsošie sediacej rodiny – pri reštaurácii Malina na Štefánikovej ulici . Autor diela sochár Vladimír Farár,

 • Pradiarka – socha smerom k Čáčovu oproti bývalému SH z roku 1975- vytvorená sochárom Vladimírom Farárom ,

 • Spievajúca Fontána – na robotníckej ulici pri š. č. 54- 669/1 – vytvorená v roku 1971 sochárom Jaroslavom Kočišom,

  Následne pozvala všetkých  na výstavy a podujatia konané pre deti a dospelých v priestoroch Záhoráckej galérie Senica.

   

  RNDr. Ľubica Krištofová ako členka komisie podala informáciu o otvorení nového Pamätníka na Surovinách, ako aj o pripravovaných podujatiach na mesiac november 2021 – mesiac Fotografie a od 10.11.2021 – Výstava Odpadáčik .

   

 

 

Uznesenie č.30/2021 zo dňa 26.10.2021

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 26.10.2021 prerokovala predložené  Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 a 

Odporúča MsÚ v Senici

a/ Predložiť MsZ Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času za školský rok 2020 - 2021  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na schválenie.

b/ Predložiť MsZ Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na území mesta Senica za školský rok 2020 - 2021, kde nemá zriaďovateľskú pôsobnosť  na vedomie.

 

 

 

 

Príloha : prezenčná listina                                                    schválil:

 

 

Mgr. Martina Otrísalová

Predsedníčka komisie

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!