Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.05.2022 - 10:11  //  aktualizácia: 02.05.2022 - 10:13  //  zobrazené: 77

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti zo dňa 27.04.2022

číslo: 19  |  dátum konania: 27.04.2022  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 19/2022

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  27.04.2022

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutie :

 • otvorenie
 • prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta do 3 000 € – malé projekty
 • ostatné
   
 1. Otvorenie – na úvod zasadnutia privítal predseda komisie Mgr. Pastucha  prítomných členov komisie a súčasne otvoril diskusiu  k podaním žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č. 20.
   
 2. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta do 3 000 € – malé projekty.
  Do komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  boli predložených 39 žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov projektov od jednotlivých organizácií v celkovom objeme 55 376,0 Eur.  Na základe rozhodnutia mesta Senica ako poskytovateľa finančných prostriedkov bol na rozdelenie určený finančný limit v objeme 19 000, 0 Eur.
  Členovia komisie sa podrobne zaoberali jednotlivými predloženými žiadosťami o poskytnutí finančných prostriedkov na projekty po stránke vecnej, finančnej ako aj hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov .
  Prehľad jednotlivých žiadostí ako aj odporúčaná výška na schválenie je uvedené v prílohe č. 1 , ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zápisnice.
   
 3. V bode rôzne členovia komisie odporúčajú :
  Z dôvodu  zlepšenia vizualizácie Záhoráckej steny slávy odporúčajú členovia komisie vypracovať  štúdiu na architektonický návrh a následne zhodnotenie tohto kultúrneho stánku.
   

Na záver zasadnutia komisie predseda komisie poďakoval  všetkým členom komisie za operatívny a efektívny prístup hodnotenia  predloženým žiadostiam.

 

 

Uznesenie č.36/2022 zo dňa 27.04.2022

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 27.04.2022 prerokovala predložené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č.20 . Členovia komisie po preštudovaní jednotlivých žiadosti odporúčajú podporiť predložené žiadosti podľa prílohy č. 1. – zoznam žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Senica do 3 000 € .

 

 

Príloha : prezenčná listina                                                    schválil:

                                                                                               Mgr. Peter Pastucha  

                                                                                                 predseda komisie

 

 

Zapísala: Ing. Výletová

 

 

Zoznam žiadostí o dotácie

z rozpočtu mesta Senica do 3.000 € predložené v termíne do 28.02.2022

 
                             
Komisia pre vzdelávanie, kultúru a mládež                  
                             
Organizácia Názov projektu Žiadaná suma Odporúčená čiastka na schválenie 
1. OZ Život bez hraníc Senica Chodník radosti 2022 400,00 € 200
2. Stonožka deťom Stonožkina záhrada 2 500,00 € 0
3. Církevný zbor ECAV Senica - Čáčov Deň otvorených dverí 1 700,00 € 0
4. Jednota dôchodcov na Slovensku, okr. org. Senica Babička roka 2 000,00 € 300
5. Jednota dôchodcov na Slovensku, okr. org. Senica Prehliadka speváckych súborov seniorov okresu Senica 2 000,00 € 700
6. Výchova umením 70. výročie Základnej umeleckej školy v Senici 1 000,00 € 1000
7. Jednotka deťom 50. výročie založenia školy 1 000,00 € 1000
8. Tanečná skupina Scream Senica Scream 2022 3 000,00 € 1000
9. A-foto FOTO plenér 2022 550,00 € 200
10. Záhorské osvetové stredisko Senica RETINA - 80. výročie 920,00 € 200
11. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Senica Ivan Horváth, zabudnutá osobnosť       800,00 € 400
12. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici   Letný ateliér 2022           2 000,00 € 1000
13. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici   Po stopách umenia s Jánom Mudrochom       1 500,00 € 0
14. Útulok Senica - Cerberus, n.o.     DOG DAY - osveta zameraná na zlepšenie spolunažívania ľudí a psov 1 500,00 € 1000
15. Jednotka deťom       Prenosná skladacia outdoorová učebňa...     2 000,00 € 0
16. Spolok záhoráckych ochrancov prírodného a kultúrneho dedičstva (SZOPKD) Ľudové dielničky pre naše detičky       500,00 € 100
17. O.z. Delostrelec       Pietne akty, kladenie vencov k pomníku oslobodenia pri výročí..... 396,00 € 200
18. O.z. Cantilena       Päťdesiate výročie Cantileny         2 450,00 € 1800
19. Záhorská knižnica Senica     Súťaž Rozprávky Pavla Dobšinského vo výtvarnej tvorbe detí   400,00 € 0
20. Spoločnosť Ladislava Novomeského   XXXVI. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2022   1 000,00 € 400
21. Slovenský záchranný systém     Viem pomôcť           2 460,00 € 0
22. Slovenský záchranný systém     Bezpečné podujatie           450,00 € 0
23. Materské centrum Stonožkine slniečka   Míľa pre mamu 2022           3 000,00 € 1700
24. Klub priateľov histórie Senica     Leto v Múzeu           600,00 € 500
25. Ondrej Kopecký       Fest Fiesta 2022           2 400,00 € 1500
26. O.z. MUSICASEN       Akordeónový súbor Melódia         860,00 € 400
27. Senica 2.0       Diskusie v parku           2 000,00 € 500
28. Klub nepočujúcich Senica     Kultúra, vzdelávanie         400,00 € 0
29. Církevný zbor ECAV na Slovensku - Senica Detský letný tábor           950,00 € 300
30. Záhorácke divadlo       Senická divadelná horúčka 2022       2 990,00 € 2000
31. Mažoretky SPIRIT Senica Mažoretkové náčinie a potreby pre Mažoretky SPIRIT 950,00 € 300
32. Mažoretky SPIRIT Senica Čižmy pre Mažoretky SPIRIT 900,00 € 0
33. Slovenský zväz chovateľov - ZO Čáčov Miestna výstava zvierat SZCH ZO Čáčov 500,00 € 0
34. Študentský parlament mesta Senica Pre študentov 2 900,00 € 500
35. Záhorácky aeroklub Senica Letisko pre deti 700,00 € 400
36. Element Senica Rozhýb svoje telo i myseľ 2 500,00 € 500
37. DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Muzikálové predstavenie 800,00 € 0
38. DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Letné prímestské tábory pre deti a mladých 900,00 € 900
39. OZ Pruclek Záhorácka krojová zábava 1 500,00 € 0
      55 376,00 € 19000

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!