Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.12.2021 - 09:38  //  aktualizácia: 02.12.2021 - 09:40  //  zobrazené: 623

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti zo dňa 30.11.2021

číslo: 14/2021  |  dátum konania: 30.11.2021  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 14/2021

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  30.11.2021

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 

 • Otvorenie

 • Prerokovanie Akčného plánu mesta Senica na roky 2022-2024 za oblasť : kultúry, vzdelávania a mládeže,

 • Voľba podpredsedu komisie

 • Rôzne

Otvorenie – na úvod zasadnutia privítal hostí ako aj členov komisie nový predseda komisie Mgr. Pastucha , ktorý všetkým prítomným poprial veľa zdravia a úspešnú súčinnosť a aktivitu komisie.

Následne odovzdal slovo Mgr. Melišovej ktorá podala prítomným priebeh , prípravu a následné odsúhlasenie požadovaného materiálu. Členom komisie bol podrobný materiál zaslaný na preštudovanie 4 dní pred zasadnutím komisie.

Do Akčného plánu mesta Senica na roky 2022-2024 boli zahrnuté návrhy akcií a podujatí navrhovanými jednotlivými organizáciami , mestom Senica a následne prerokované v súčinnosti s pripravovaným návrhom rozpočtu mesta Senica na roky 2022 – 2024.

Aktualizácia akčného plánu sa uskutočňuje v súlade s podmienkami Realizačnej časti PHRSR mesta Senica na roky 2016 – 2022 v súlade so zákonom č.309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.   

Akčný plán tvorí súbor aktivít a projektov, ktoré chce mesto realizovať v nasledujúcom roku na dosiahnutie cieľov prioritných oblastí. Akčný plán obsahuje vecný a časový harmonogram realizácie aktivít, rozpočet, zdroj financovania, zodpovedný subjekt a ukazovateľ výstupu aktivity.  Je každoročne aktualizovaný a pripravený s priamou väzbou na rozpočet mesta.

Navrhnuté aktivity v Akčnom pláne mesta Senica na roky 2022-2024 deklarujú napĺňanie cieľov prioritných oblastí PHRSR mesta.

Členovia komisie navrhujú doplniť do Akčného plánu podujatie :

 1. Na kolesách proti rakovine

 2. Do oblasti 2.3.4 Partnerské mesto : Aktivity na podporu a rozvoj spolupráce s partnerskými mestami akciu: Výstava fotografií

   

a následne odporúčajú MsÚ v Senici  Akčný plán mesta na roky 2022-2024 na schválenie.

Členovia komisie predložený materiál odporúčajú  MsZ schváliť.

Hlasovanie : Prítomní : 11        za : 11                      proti : 0                     zdržal sa: 10        počet členov : 15

 

 

 • V ďalšom bode prebehla voľba podpredsedu komisie. Na podpredsedu komisie bola navrhovaná členka komisie : RNDr. Ľubica Krištofová. Všetci prítomní členoviajednohlasne podporili a odsúhlasili novú podpredsedníčku komisie.

  Členovia komisie podpredsedu komisie: RNDr. Ľubicu Krištofovú schvaľujú

  Hlasovanie : Prítomní : 11        za : 11                           proti : 0                     zdržal sa: 10        počet členov : 15

 

 

Na záver zasadnutie predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a súčasne zaželal všetkým veľa zdravia.

 

 

Uznesenie č.31/2021 zo dňa 30.11.2021

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 30.11.2021 prerokovala predložený materiál : Akčný plán mesta na roky 2022 – 2024  a 

Odporúča MsÚ v Senici predložiť  Akčný plán mesta na roky 2022 – 2024  na schválenie.

 

Uznesenie č.32/2021 zo dňa 30.11.2021

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 30.11.2021 schválila RNDr. Ľubicu Krištofovú za podpredsedníčku komisie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha : prezenčná listina                                                    schválil:

 

Mgr. Peter Pastucha

predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!