Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.05.2022 - 10:08  //  aktualizácia: 02.05.2022 - 10:10  //  zobrazené: 75

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti zo dňa 5.04.2022

číslo: 18  |  dátum konania: 05.04.2022  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 18/2022

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  5.04.2022

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutie :

 • otvorenie
 • prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta – veľké projekty
 • Štatút MsKS Senica, úplné znenie Zriaďovacej listiny MsKS Senica ,
 • ostatné
   
 1. Otvorenie – na úvod zasadnutia privítal predseda komisie Mgr. Pastucha  prítomných členov komisie a súčasne otvoril diskusiu  k podaním žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č. 20. Do komisie boli predložené 2 projekty :
 • z organizácie : OZ pivárov Štramák – projekt s názvom ŠTRAMÁK Fest 2022  na ktorý bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v objeme 8 000,-€. Jedná sa o kultúrny podujatie s 10-ročnou tradíciou, pestrým hudobným programom a prezentáciou 15 remeselných pivovarov . Miesto konania – Senica – letisko 02.07.2022. Prítomní členovia odporúčajú tento projekt podporiť v objeme 5 000,- €.
 • z organizácie : Ján Hromek – projekt s názvom Kniha SOTINA  na ktorý bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v objeme 5 000,-€.  Dotácia bude použitá na vydanie knihy o histórii Sotiny k výročiu prvých písomných prameňov. Prítomní členovia odporúčajú tento projekt podporiť v objeme 1 000,- €.
   
 1. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie zmeny štatútu MsKS Senica a následne úplné znenie Zriaďovacej listiny MsKS Senica .  Do štatútu MsKS Senica  boli do článku 2. Predmet činnosti organizácie doplnené body 11. a 12. v znení :

11/ Poskytovanie všeobecných informácií o meste Senica a rôznych podujatiach v ňom a v jeho okolí, vypracúvanie analýz a hodnotenie regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví, vypracovanie koncepcie podujatí v meste, edičná činnosť propagačných a informačných materiálov o meste, nákup, tvorba a distribúcia propagačných materiálov (plagáty, suveníry a iné), predaj vstupeniek a suvenírov

12/ Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, s podnikateľmi v oblasti cestovného ruchu a  informačnými centrami na  Slovensku,

 

a do článku 3. Organizačné usporiadanie   pod bod 6. Prevádzky MsKS doplnené :

 1. -  Múzeum Senica
 2.  - Turisticko-informačná kancelária Infosen

Nový štatút Nadobúda účinnosť dňom schválenia MsZ v Senici dňa 21 04.2022.

 

V nadväznosti na zmenu štatútu MsKS Senica bola doplnená zriaďovacia listina v časti čl. 5  Vymedzenie predmetu činnosti je obsahom Štatútu Mestského kultúrneho strediska Senica  o nasledovné state :

- spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, s podnikateľmi v oblasti cestovného ruchu a  informačnými centrami na  Slovensku.

 • získavanie, zhromažďovanie, vedecké a odborné spracovávanie, dokumentovanie, ochraňovanie, využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov a archívnych dokumentov s cieľom uchovania historických a kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie a ostatné činnosti podľa Štatútu Múzea Senica

- poskytovanie všeobecných informácií o meste Senica a rôznych podujatiach v ňom a v jeho okolí, vypracúvanie analýz a hodnotenie regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví, vypracovanie koncepcie podujatí v meste, edičná činnosť propagačných a informačných materiálov o meste, nákup, tvorba a distribúcia propagačných materiálov (plagáty, suveníry a iné), predaj vstupeniek a suvenírov,

 

 1. V bode rôzne členovia komisie odporúčajú :
 •  do VZN č.38 o školských obvodoch doplniť chýbajúce ulice,
 • aktualizovať zriaďovacie listiny  pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle platnej legislatívy,
 • členovia komisie odporúčajú , aby žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č.20 boli podávané a predkladané na mesto v elektronickej podobe,
 • členovia komisie odporúčajú očistiť Záhorácku stenu slávy a zabezpečiť kvetinovú výzdobu,
   

Na záver zasadnutia komisie predseda poďakoval  za úspešnú organizáciu podujatia – oceňovania kultúrnych a pedagogických osobnosti za rok 2021, ktorá sa niesla v príjemnej atmosfére . Komisia odporúča aj v ďalšom období takéto a podobné podujatia organizovať v priestoroch Múzea Senica.

 

Uznesenie č.34/2022 zo dňa 05.04.2022

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 05.04.2022 prerokovala predloženú Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č.20 . Členovia komisie po preštudovaní žiadosti odporúčajú MsZ :

 •  schváliť dotáciu na realizáciu projektu : ŠTRAMÁK fest 2022  pre žiadateľa : OZ pivárov Štramák vo výške 5 000,- EUR, z celkovej požadovanej výšky
  8 000,- € .
   
  Uznesenie č.35/2022 zo dňa 05.04.2022
  Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 05.04.2022 prerokovala predloženú Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č.20 . Členovia komisie po preštudovaní žiadosti odporúčajú MsZ :
 •  schváliť dotáciu na realizáciu projektu : Kniha SOTINA  pre žiadateľa : Ján Hromek vo výške 1 000,- EUR, z celkovej požadovanej výšky  5 000,- € .
   
   
   
  Príloha : prezenčná listina                                                    schválil:
                                                                                                 Mgr. Peter Pastucha  
                                                                                                   predseda komisie
   
   
   
   
  Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!