Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.02.2022 - 10:56  //  aktualizácia: 16.02.2022 - 10:59  //  zobrazené: 693

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti zo dňa 9. 2.2022

číslo: 16/2022  |  dátum konania: 09.02.2022  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 16/2022

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  9.02.2022

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 

 • otvorenie

 • príprava akcie : Oceňovanie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2020-2021

 • rôzne

 

 1. Otvorenie – na úvod zasadnutia privítal predseda komisie Mgr. Pastucha prítomných členov komisie a súčasne otvoril diskusiu ohľadne kandidátov na ocenenie na stenu slávy Senica.Na Mestský úrad Senica bol doručený návrh kandidáta na ocenenie osobností Záhoria – Záhorácku stenu slávy na pána Fridricha Huttu , ktorý celý život pôsobil na Záhorí a jeho podstatnú časť priamo v Senici. Bol učiteľom a neskôr sa venoval futbalu, kde zasväcoval do tajov najmä deti a mládež. Sám reprezentoval Senicu ako futbalový hráč – 11 rokov. Neskoršie obdobie bolo poznačené jeho trénerskou činnosťou . Členovia komisie odporúčajú pána Huttu oceniť pri príležitosti 100. výročia futbalu. V roku 2022 bude na Stenu slávy umiestnené ozubené koliesko s ocenení pre Dr. I.  Horvátha. Pre rok 2023 navrhujú členovia komisie pána Antóna Baláža – ktorý v 12/2016 zomrel. Bol veľký patriot Záhoria, herec, spevák – bývalý sólista Novej scény v Bratislave a aktívny činiteľ kultúrneho života na Záhorí a v Bratislave.

  Členka komisie pani Krištofová  podala návrh, aby sa do budúcnosti uvažovalo s premenovaním názvu steny na : Senickú stenu slávy – nakoľko celé náklady na výrobu ozubeného kolieska ako aj podujatia sú financované z rozpočtu mesta.

   

 2. Ďalším bodom programu bolo oceňovanie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2020-2021.Členovia komisie navrhujú organizovať podujatie v predpokladanom termíne 30.03. prípadne 31.03.2022 v priestoroch novo zrekonštruovaného objektu Sokolovne. Mesto Senica v priebehu mesiaca február požiada o predloženie návrhov jednotlivé organizácie ako aj širokú verejnosť. Výzva na predloženie návrhov bude zverejnená na webovej stránke mesta. Predloženie návrhov na ocenenie osobností bude do 22.02.2022. Na základe predložených návrhov – členovia komisie odporučia, prípadne neodporučia navrhované osobnosti na ocenenie.

  Oceneným osobnostiam  bude odovzdaný kvetinový dar , pamätný list a ako hlavná cena – voucher na kultúrne podujatie v roku 2022.

  Program celého podujatia bude pod záštitou zástupcov pedagógov a žiakov Základnej umeleckej školy Senica .

 

          3. V bode rôzne členovia komisie odporúčajú MsKS doplniť pri organizovaní podujatí na námestí väčší počet zariadenia na ozvučenie.

Na záver zasadnutia komisie predseda poďakoval prítomným za účasť.

 

Príloha : prezenčná listina                                                    schválil:

 

Mgr. Peter Pastucha  

predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!