Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.03.2022 - 15:31  //  aktualizácia: 03.03.2022 - 16:08  //  zobrazené: 131

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu zo dňa 23. 2. 2022

číslo: 2/2022  |  dátum konania: 23.02.2022  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a   č. 2/2022

zo zasadnutia komisie športu, dňa 23. 2. 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:       1. Otvorenie

2. Športovec roka 2022

3. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

V úvode rokovania prebehlo privítanie členov a oboznámenie s programom rokovania.

 

K bodu č. 2

 

V tomto bode diskutovali členovia komisie o vyhodnotení najlepších športovcov mesta Senica za rok 2021. Každému členovi komisie boli mailom zaslané nominácie športovcov v jednotlivých kategóriách, ktoré prišli od športových klubov. Nakoľko komisia v minulých rokoch nastavila určité pravidlá oceňovania, ktoré za rok 2021 nemohli byť splnené, pretože drvivá väčšina športovcov nemohla kvôli pandémii COVID-19 počas celého roka ani len vykonávať tréningový proces. Členovia komisie  sa preto jednomyseľne uzniesli, aj v rámci zachovania objektivity, že slávnostné vyhodnotenie športovcov sa za rok 2021 neuskutoční.

 

Oceňovanie športovcov malo byť tento rok spojené s prezentáciou knihy „100 rokov senického futbalu“, ktorú spracoval p. Jozef Komorný. Toto podujatie sa uskutoční ako samostatná akcia v priebehu mesiaca marec 2022, samotná kniha by mala byť vytlačená do   6. marca 2022. Miesto konania a dátum krstu knihy bude ešte upresnený.

 

Žiadame zodpovedného pracovníka MsÚ, aby bezodkladne oznámil zrušenie slávnostného vyhodnotenia športovcov za rok 2021 športovej verejnosti prostredníctvom mailu, FB stránky mesta Senica, na www stránke mesta Senica.

 

K bodu č. 3

 

Komisia po prerokovaní hlavného bodu programu svoje zasadnutie ukončila.

 

 

Zapísal: Ivan Tobiáš

 

 Mgr. Peter Hutta, v.r.

 podpredseda komisie športu

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!