Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.01.2022 - 14:53  //  aktualizácia: 31.01.2022 - 14:55  //  zobrazené: 143

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu zo dňa 26. 1. 2022

číslo: 1/2022  |  dátum konania: 26.01.2022  |   zápisnica (pdf)

  Z á p i s n i c a   č. 1/2022

zo zasadnutia komisie športu, dňa 26. 1. 2022

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

Program:       1. Otvorenie

2. Športovec roka 2021

3. Záhorácky maratón

4. Rôzne

5. Záver

K bodu č. 1

 

          Za dodržania nariadení RÚVZ sa uskutočnilo na MsÚ v Senici zasadnutie komisie športu. V úvode rokovania podpredseda komisie  Mgr. Peter Hutta privítal členov a oboznámil ich s programom rokovania.

 

K bodu č. 2

 

            Mesto Senica v spolupráci s komisiou športu pri MsZ v Senici pripravuje stretnutie športovcov spojené s vyhodnotením najlepších športovcov za rok 2021 v kategóriách športovec (žiak, dorast, dospelý) kolektív a tréner. Tajomníčka komisie osloví všetky TJ a športové kluby, aby po dôkladnom zvážení oznámili na priloženej návratke z každej kategórie jedného športovca s najvýraznejšími športovými úspechmi za rok 2021. TJ, kluby ale aj verejnosť môžu navrhnúť na ocenenie osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti športu v Senici, fair play, športovca, funkcionára, Seničana reprezentujúceho naše mesto na Slovensku, v zahraničí. Komisia športu z predložených návrhov na svojom najbližšom zasadnutí na základe stanovených kritérií vyberie nominantov na ocenenie. Akcia oceňovania najlepších športovcov mesta za rok 2021 bude spojená s prezentáciou knihy z dielne Jozefa Komorného „100 rokov senického futbalu“.

 

K bodu č. 3

 

Záhorácky maratón je súčasťou Moravsko-slovenského bežeckého pohára. Termín na tento rok je naplánovaný na 11. júna 2022. Pokiaľ opatrenia RÚVZ dovolia organizovať podujatia do 500 ľudí, komisia športu sa rozhodla 33. ročník ZM zorganizovať opäť v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže a obcou Borský Mikuláš. Radi by sme využili  opäť aj tento rok priestory športovej haly a plavárne

(vestibul, šatne aj WC). Momentálne prebieha prieskum cien medailí a tričiek pre pretekárov a pohárov pre víťazov. Mesto Senica požiadalo aj o dotáciu  VÚC TT SK.

 

K bodu č.4

 

             Člen komisie Mgr. Jaroslav Kubíček informoval o momentálnom fungovaní novovzniknutého AK Senica. Členovia  komisie Mgr. Filip Planka a Bc. Michal Šúrek  informovali o novovznikajúcom HC DUKLA Senica.

           

K bodu č. 5

 

             Podpredseda komisie poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

 Zapísala: Erika Mášiková                                                                     Mgr. Peter Hutta

                                                                                                           podpredseda komisie športu

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!