Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 13.04.2022 - 10:08  //  aktualizácia: 13.04.2022 - 10:11  //  zobrazené: 102

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu zo dňa 6. 4. 2022

číslo:  |  dátum konania: 06.04.2022  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a   č. 3/2022

zo zasadnutia komisie športu, dňa 6. 4. 2022

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina

Program:       1. Otvorenie

                        2. Prezentácia Senického hokeja, s.r.o.

2. Fond PRO Senica – schvaľovanie projektov nad 3 000 eur

3. Fond PRO Senica – schvaľovanie projektov do 3 000 eur

4. Záver

 

K bodu č. 1

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo v zasadačke poslancov na MsÚ v Senici. V úvode rokovania podpredseda Mgr. Peter Hutta privítal hostí a členov komisie športu a oboznámil ich s programom rokovania.

 

K bodu č. 2

Zasadnutia komisie sa zúčastnili pozvaní členovia vedenia Senického hokeja, s.r.o. – organizácie, ktorej snahou je oživiť slávu senickej Dukly. Pavol Krutý členom komisie pre šport odprezentoval víziu nového hokejového klubu Senický hokej, s.r.o. - Návrat značky HC DUKLA Senica na hokejovú mapu. Ročný rozpočet klubu si stanovili na sumu 97 000 eur. Podstatnú časť rozpočtu sa im podarilo naplniť oslovením sponzorov, v rámci projektu Fond PRO Senica požiadali o podporu aj mesto, členov komisie. Komisia rokovala aj o podpore ďalších podaných projektov nad sumu 3000 €, FK Senica mládež, TK Senica a PK Aqua Senica.

 

K bodu č. 3

Nakoľko MsZ na svojom zasadnutí bude rozhodovať o. i. aj o dotáciách z rozpočtu mesta z fondu PRO Senica, bolo potrebné stanovisko komisie športu k podpore projektov nad 3 000 eur aj k podpore projektov do 3 000 eur. Komisia pri posudzovaní žiadostí prihliadala na obsahovú stránku, účelovosť a efektivitu projektov. Výsledná požadovaná suma na podporu tzv. „malých“ projektov prevyšovala možnosti podpory podaných projektov takmer 3-násobne.

 

Uznesenie č. 1/2022:

 

Komisia športu odporúča podporiť finančnými prostriedkami z fondu PRO Senica projekty

nad 3 000 eur v nasledovnej výške:

 

FK Senica, a.s. - Futbalový rok 2022 v meste Senica                                                         80 000 € 

Senický hokej, s.r.o. – Návrat značky HC DUKLA Senica na slovenskú hokejovú mapu 20 000 €

Tenisový klub Senica - Podpora rekreačného a závodného tenisu                                        4 000 €

Plavecký klub Aqua Senica – Slovenský pohár v DP – Kunovská priehrada                       2 000 €

 

           

Uznesenie č. 2/2022

Komisia športu odporúča podporiť finančnými prostriedkami z fondu PRO Senica projekty do 3 000 eur v nasledovnej výške – viď príloha č. 1

 

K bodu č. 4

Podpredseda komisie poďakoval prítomným za ich  aktívnu účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

Zapísala: Erika Mášiková                                                                

 

 

Mgr. Peter Hutta

podpredseda komisie športu

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!