Mesto Senica
PONDELOK, MÁJ 17, 2021
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 28.10.2019 - 10:21  //  aktualizácia: 28.10.2019 - 10:25  //  zobrazené: 457

Zápisnica zo zasadnutia Mestského výboru č.1 zo dňa 02.10.2019

číslo:  |  dátum konania: 02.10.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia Mestského výboru č.1 pri MsÚ v Senici,

konaného dňa  02.10.2019

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny: Mgr. Ivana Mičová, Ľubica Záhumenská, Jozef Barkóci, Jaroslav Hyža, Adrián Chňupa, Ing. Ondrej Navrátil, Jaroslav Vašek, Mgr. Stanislav Macák

 

PROGRAM :    

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Príprava akcie „Mesiac úcty k starším“

  3. Požiadavky výboru

  4. Záver

 

 

K bodu 1:

Predsedníčka Mgr. Ivana Mičová privítala členov výboru za zasadnutí.  

 

 

K bodu 2:

 

 

 

Predsedníčka informovala členov o stave zabezpečenia akcie „Mesiac úcty k starším“, ktorá sa bude konať 13.10.2019 od 14,00 hod v jedálni Poľnohospodárskeho družstva Senica. Mgr. Vierka Wágnerová nacvičuje s deťmi program a hrať bude hudobná skupina Orbita. S členmi výboru si doriešili potrebné prípravy  a rozdelili si úlohy počas priebehu akcie.

 

K bodu 3:

Nakoľko sa poslankyňa Mgr. Viera Wágnerová nemohla zúčastniť zasadnutia zaslala požiadavky písomne.

 

Členovia výboru žiadajú:

a) zabezpečiť odstránenie plných vriec, ktoré zostali odložené pri chodníku pri kruhovom objazde pri Bille po vyčistení jeho stredu od buriny,

b) zabezpečiť opätovné vyčistenie vnútra kruhového objazdu, nakoľko je zasa zarastené

c) zabezpečiť opravu výjazdu z kruhového objazdu pri Bille v smere na Čáčov, je tam utrhnutá krajnica

d) opätovne žiadame osadiť značky mestská časť Čáčov

e) odstrániť staré plechové autobusové zastávky pri vjazde na Športovú ulicu a na konci Športovej ulice pred vjazdom do areálu ACHP

f) vybudovať prístrešok pri autobusovej zastávku pri materskej škole v Čáčove, ktorej súčasťou bude lavička

g) zabezpečiť výmenu osvetlenia pri bytovkách tak, aby boli osvetlené bytovky, resp. prístupy k bytovkám

h) do času výmeny osvetlenia pri bytovkách požadujú obyvatelia bytoviek otočenie aspoň dvoch lámp k bytovkám, ktoré teraz osvetľujú cestu a pri bytovkách je tma

 

K bodu 4:

Na záver predsedníčka poďakovala všetkým členom za účasť na zasadnutí mestského výboru.

 

 

 

Prílohy:  Prezenčná listina

 

 

 

V Senici dňa:  02.10.2019                             

 

 zapísala:      Mgr. Ivana Mičová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!