Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 01.04.2019 - 14:48  //  aktualizácia: 02.04.2019 - 07:58  //  zobrazené: 687

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 8 zo dňa 27.3.2019

číslo:  |  dátum konania: 27.03.2019  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia mestského výboru č. 8,

konaného dňa 27.3.2019

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba predsedu výboru a voľba zapisovateľa
 3. Požiadavky mestského výboru na mesto
 4. Informácie z mesta
 5. Rôzne, diskusia
 6. Záver

 

K bodu č. 1:

Zasadnutie mestského výboru otvoril poslanec Ivan Paveska a privítal členov výboru ako aj zástupcu primátora Mgr. Filipa Lackoviča, ktorý sa zúčastnil zasadnutia ako hosť.

 

K bodu č. 2:

Za predsedu mestského výboru bol navrhnutý Ivan Paveska, ktorý vyzval prítomných na hlasovanie.

prítomných členov:  7                     za   7            proti   0           zdržal sa  0

Predsedom mestského výboru č. 8 sa na volebné obdobie 2019/2022 stal Ivan Paveska.

Novozvolený predseda následne vymenoval do funkcie zapisovateľa Boženu Kuchtovú.

 

K bodu č. 3:

požiadavky mestského výboru č. 8:

 • pri výstavbe chodníka zrealizovať zábranu v zákrute /nehodový úsek pri pálenici/
 • pokračovať v obnove kultúrneho domu:  oprava stropu, nové stoly, stoličky, vybavenosť kuchynky – taniere  a ich uskladnenie a uzamknutie.  Zároveň požadujeme vykonať inventarizáciu majetku KD, vyhotoviť vnútorný poriadok a zabezpečiť upratovanie.  Vo vonkajšom areáli KD zrealizovať priestor na opekanie.
 • zabezpečiť osvetlenie ľadovne
 • riešiť parkovanie pri cintoríne, prístupovú cestu a dlažbu k Domu smútku v Kunove
 • riešiť nevhodné parkovanie autobusu v obytnej zóne – upovedomiť zamestnávateľa
 • zabezpečiť kosenie pri multifunkčnom ihrisku
 • riešiť bezbariérové premostenie ku cyklotrase
 • úprava okolia pamätníka v Kunove, výsadba trávy, osadenie lavičiek
 • v Senici časť Brestové treba riešiť:

- dopravnú situáciu, nedodržiavanie rýchlosti navrhujeme riešiť umiestnením spomaľovacieho semaforu

- zabezpečiť funkčnosť osvetlenia – neustály výpadok

- osadenie informačnej vitríny do časti Brestové

 

 

Nakoľko postrehov od členov výboru  je viac,  žiadame o vyjadrenie či by mohli byť niektoré realizované v roku 2019 alebo premietnuté do rozpočtov na roky 2020 až 2022.

 

K bodu č. 4:

Zástupca primátora pán Mgr. Filip Lackovič informoval o investíciach, ktoré by mali byť financované z mestského rozpočtu na rok 2019. Najväčšou investíciou v Kunove by malo byť vybudovanie chodníka.

 

K bodu č.5:

Členovia výboru sa zhodli, že na najbližšie zasadnutie pozvú pána Zuščíka, s ktorým prejdú riešenie strelnice.  Predseda výboru Ivan Paveska informoval prítomných o termíne stavania mája, ktoré sa uskutoční 27. 4. 2019. Program a zabezpečenie akcie bude predmetom ďalšieho zasadnutia výboru, ktoré bude 18. 4. 2019.

 

K bodu č. 6:

Predseda všetkým členom výboru poďakoval za účasť na zasadnutí a prvé zasadnutie výboru ukončil.

 

 

Senica, 29. 3. 2019

zapísala: Božena Kuchtová

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!