Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 01.07.2019 - 13:18  //  aktualizácia: 05.03.2020 - 13:21  //  zobrazené: 315

Zápisnica zo zasadnutia mestského výboru č. 8 zo dňa dňa 24.6.2019

číslo:  |  dátum konania: 24.06.2019  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia mestského výboru č. 8,

konaného dňa 24.6.2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 1. Otvorenie

 2. Obchôdzka mestskej časti Kunov

 3. Rôzne, diskusia

 4. Záver

 

K bodu č. 1:

Zasadnutie mestského výboru otvoril predseda mestského výboru Ivan Paveska. Na toto zasadnutie pozval aj zástupcu primátora Mgr. Filipa Lackoviča.

 

K bodu č. 2:

Prítomní členovia  výboru a p. Lackovič si urobili obchôdzku mestskej časti Kunov.

Spoločne prešli:

 • pamätník, kde okrem výsadby trávy a osadení lavičiek by bolo potrebné opraviť múr okolo tejto pamiatky,

 • zvonicu,

 • Dom smútku, kde je potrebné opraviť ríny, aby odtok vody z nich nepodmýval dlažbu pri vstupe do budovy a na schodoch. Dlažba je vo veľmi poškodenom stave a preto by ju bolo treba opraviť. Ďalej je potrebná revitalizácia lavičiek pred Domom smútku v Kunove.

 • ľadovňu, v ktorej blízkosti sú vysoké stromy, nevhodné pre daný terén a typ pôdy a tým pádom nebezpečné v prípade pádu. Tu treba zvážiť postupné odstránenie stromova ich náhradu za vhodnejšie dreviny.

 • úsek, kde je plánovaná výstavba chodníkaa aj ďalší úsek od obchodu Jednota po bytovku.

 • most ku cyklotrase – bezbariérové premostenie

Počas obchôdzky  všetci prítomní diskutovali o problémoch a možných riešeniach.

 

K bodu č. 3:

Po zvážení sa členovia výboru dohodli, že v tomto roku by najväčšiu prioritu dali Domu smútku, ktorého vstupné okolie je v havarijnom stave a potrebuje čo najskoršiu rekonštrukciu.

Členovia výboru sa zhodli, že finančné prostriedky z participačného rozpočtu v čiastke  550,- € sa použijú pre deti:

 • na Mikulášsky program s rozprávkou od Bábkového divadla Lienka,

 • na kúpu balíčkov pre každé dieťa,

 • iné výdavky na deti spojené s pripravovanými akciami v Kunove

 

K bodu č. 4:

Predseda všetkým  poďakoval za účasť na zasadnutí a zasadnutie výboru ukončil.

 

Kunov, dňa:  27.6. 2019

zapísala: Božena Kuchtová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!