Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 11.07.2019 - 14:01  //  aktualizácia: 11.07.2019 - 14:14  //  zobrazené: 413

Zápisnica zo zasadnutia MsV č.1 konaného dňa 20.06.2019

číslo:  |  dátum konania: 11.07.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia Mestského výboru č.1 pri MsÚ v Senici,

konaného dňa  20.06.2019

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny: Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ivana Mičová, Ľubica Záhumenská, Jozef Barkóci, Jaroslav Hyža, Adrián Chňupa, Ing. Ondrej Navrátil, Jaroslav Vašek, Mgr. Stanislav Macák

 

PROGRAM :    

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Prejednanie žiadosť MÚ Senica o vyjadrenie sa k podnetu na pohostinstvo Cotton

  3. Požiadavky občanov

  4. Záver

 

 

 

 

K bodu 1:

 

Predsedníčka Mgr. Ivana Mičová privítala členov výboru za zasadnutí.  

 

 

 

K bodu 2:

Predsedníčka oboznámila členov výboru so žiadosťou mestského úradu o vyjadrenie sa k podnetu doručenému mestskému úradu, ktorý sa týka povolovania dlhšieho prevádzkového času počas kultúrnych podujatí v pohostinstve Cotton v Čáčove. V podnete sa uvádza, že boli viaceré sťažnosti od obyvateľov na narúšanie nočného kľudu počas podujatí a na nadmerné množstvo odpadu na Čáčovskej ulici v ranných hodinách po uskutočnených podujatiach.  Prebehla rozsiahla diskusia k podnetu, na základe ktorej sa členovia výboru zhodli na tom, že poslankyne aj členovia výboru vedia o tom, že sa v pohostinstve Cotton konajú akcie, avšak nemajú osobnú vedomosť o skutočnostiach uvádzaných v podnete – rušenie nočného kľudu, odpad a ani im nikto nepredložil žiadnu sťažnosť osobne ani písomne. Členovia výboru sú za zachovanie doterajšieho povoleného a povolovaného predĺženia prevádzkového času pohostinstva počas mesiaca júl 2019 s tým, aby bol prevádzkovateľ dôrazne upozornený na nutnosť zatvorenia okien a zatvárania vchodových dverí, ako aj na upratanie okolia pohostinstva počas aj po skončení akcie. Zároveň žiadame o zvýšený pohyb mestských policajtov počas víkendových povolených akcií. Dodržiavanie opatrení a to zatvorenie okien a dverí ako aj upratanie budú priebežne členovia výboru kontrolovať a v prípade zistenia porušenia týchto opatrení budeme kontaktovať primátora mesta za účelom ďalšieho riešenia vzniknutej situácie.  Koncom mesiaca júl sa uskutoční zasadnutie mestského výboru, kedy vyhodnotíme situáciu za mesiac júl a predložíme primátorovi vyjadrenie na mesiac august.

 

K bodu 3:

Poslankyňa Viera Wágnerová oboznámila členov výboru s požiadavkou občanov, aby bol zabezpečený lekár, ktorý by raz mesačne chodil do Čáčova predpisovať lieky starším ľuďom. Členovia výboru  požiadavku prediskutovali a zhodli sa na tom, že aj keď by to bolo skvelé a mnohým starším ľuďom by to uľahčilo život nie je možné danú požiadavku splniť. Okrem iných je jedným z dôvodov to, že aj keď je určený lekár pre obvod Čáčov nie každý obyvateľ Čáčova je pacientom tohto lekára.

Ďalšou požiadavkou občanov je umiestnenie Pošty v Čáčove. Aj túto požiadavku členovia výboru prediskutovali a zhodli sa na tom, že ani túto požiadavku nie je možné splniť vzhľadom na nízke využívanie listových zásielok (ktoré je možné hodiť do poštovej schránky Pošty pri obchode) a možnosti platenia účtov v obchode Jednota v Čáčove. Predsedníčka uviedla, že táto otázka bola dávnejšie riešená aj s Poštou, ktorá neprejavila záujem o vytvorenie pracoviska v Čáčove a ani na starom sídlisku.

 

K bodu 4:

Na záver predsedníčka poďakovala všetkým členom za účasť na zasadnutí mestského výboru.

 

 

 

Prílohy:  Prezenčná listina

 

 

 

V Senici dňa:  20.06.2019                             

 

 zapísala:      Mgr. Ivana Mičová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!