Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 07.04.2020 - 09:09  //  aktualizácia: 07.04.2020 - 09:15  //  zobrazené: 315

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 1 zo dňa 9. 3. 2020

číslo:  |  dátum konania: 09.03.2020  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Mestského výboru č.1 pri MsÚ v Senici,

konaného dňa  09.03.2020

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny: Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ivana Mičová,  Jozef Barkóci, Jaroslav Hyža, Adrián Chňupa, Ing. Ondrej Navrátil, Jaroslav Vašek, Ľubica Záhumenská, Mgr. Stanislav Macák

 

PROGRAM :    

 

  1. Otvorenie

  2. Príprava akcie Stavanie mája 2020

  3. Participatívny rozpočet

  4. Požiadavky výboru

  5. Rôzne

  6. Záver

 

 

K bodu 1:

Predsedníčka Mgr. Ivana Mičová privítala členov výboru a otvorila zasadnutie.

 

K bodu 2:

Poslankyne informovali členov o stave zabezpečenia akcie Stavania mája 2020. Spolu  s členmi sa dohodli na programe a rozdelili si úlohy na zabezpečenie akcie s tým, že sa budú informovať o stave zabezpečenia jednotlivých úloh. Stavanie mája 2020 sa uskutoční dňa 25.04.2020.

 

K bodu 3:

Prebehla diskusia k použitiu prostriedkov participatívneho rozpočtu (1,- € na občana s trvalým pobytom vo volebnom obvode č. 1 a ktoré môžu byť použití na verejnoprospešné projekty,  konkrétne na rok 2020 je to suma 1.050,- €).  Všetci členovia výboru odsúhlasili nasledovné zámery, na ktoré chcú použiť prostriedky určené pre ich obvod (suma 1.050,- €).  Prostriedky budú použité na:

1. organizačné zabezpečenie akcie Stavanie mája v Čáčove 2020, ktoré sa uskutoční 25.04.2020 v priestoroch pred materskou škôlkou v Čáčove – suma 220 €(názov projektu Stavanie mája v Čáčove 2020) ,

hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0

 

2. organizačné zabezpečenie akcie Športový deň v Čáčove 2020, ktoré sa uskutoční dňa 05.09.2020 v priestoroch Kynologického klubu v Čáčove -suma 300,- € (Športový deň v Čáčove 2020),

hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0

 

3. organizačné zabezpečenie akcie Deň úcty k starším, ktorá sa bude konať v mesiaci október 2020 – suma 80,- € (názov projektu Deň úcty k starším),

hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0

 

4. podpora akcie Výstava v Škodáčkovom mlyne, ktorá sa uskutoční v mesiaci október 2020 - suma 200 € (názov projektu Škodáčov mlyn),

hlasovanie:  za 8, proti 0, zdržal sa 0

 

5. privítanie nového roka 2021, akcia sa uskutoční dňa 31.12.2020 v priestoroch pred materskou škôlkou v Čáčove – suma 250,- € (názov projektu Privítanie nového roka 2021)

hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0

 

Žiadosti o čerpanie prostriedkov z MsV na konkrétne projekty tvoria prílohu tejto zápisnice.

 

 

K bodu 4:

 

Požiadavky výboru:

a)         oprava výmolov pri bare Krokodíl, oprava prebehla v predchádzajúcich týždňoch avšak po 24 hodinách od opravy bol na ceste opäť výmol

 

b)         pred riadnym vyznačením prechodu pre chodcov pri bare Krokodíl najprv opraviť tento úsek cesty

 

c)         na podnet občanov uskutočniť verejný hovor s predstaviteľmi mesta

 

d)        pri realizácii chodníka v časti od ulice Kruhy smerom do Čáčova tento vybudovať ďalej od rodinných domov

 

 

K bodu 5:

Členovia výboru sa dohodli, že v mestskom rozhlase v časti Čáčov budú poslankyne hlásiť životné jubileá od 60 rokov, s dodržaním ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

Na poslankyňu Vieru Wágnerovú sa obrátili rodičia šiestich telesne postihnutých detí zo Senice s požiadavkou poskytnutia priestorov v Notárskom dome v Čáčove na cvičenie s týmito deťmi 1-krát mesačne. Týmto rodičom bude poskytnutý kontakt na zodpovedné osoby na Mestskom úrade Senica.

 

K bodu 6:

Na záver predsedníčka poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí mestského výboru.

 

Prílohy:  Prezenčná listina

V Senici dňa:  09.03. 2020                             

 

 zapísala:      Mgr. Ivana Mičová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!