Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 16.10.2020 - 09:14  //  aktualizácia: 16.10.2020 - 09:17  //  zobrazené: 141

Zápisnica zo zasadnutia MsV. č. 8 konaného dňa 12. 10. 2020

číslo:  |  dátum konania: 16.10.2020  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia mestského výboru č. 8,

konaného dňa 12. 10. 2020

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zámery MsKS Senica
 3. Požiadavky od občanov Kunova a členov výboru
 4. Diskusia
 5. Záver

 

K bodu č. 1:

Zasadnutie mestského výboru otvoril predseda mestského výboru Ivan Paveska a privítal p. Mareka Grimma a

p. Mariána Antálka z Mestského kultúrneho strediska Senica.

 

K bodu č. 2:

Pán Marek Grimm informoval prítomných o zámeroch  s Kultúrnym domom Kunov. V kultúrnom dome sa ruší hranie stolného tenisu. Svoje pravidelné stretnutia tu budú mávať Záhorácke divadlo, hudobná skupina Pruclek i krúžok spoločenských tancov.  Diskutovalo sa o zriadení skladových priestorov pre potreby fungovania aktivít v KD Kunov. MsKS chce zahrnúť do svojho programu postupnú obnovu priestorov i okolia kultúrneho domu.  Do rozpočtu chcú zahrnúť ako prvé výmenu okien v hlavnej sále.

 

K bodu č. 3:

Členovia výboru riešili nasledovné požiadavky občanov Kunova:

 • cestu, nedodržiavanie rýchlosti, predbiehanie. Nakoľko je uvedený problém vážny a chceme predchádzať nehodám požadujeme cestu riešiť plnou čiarou a žiadame o zintenzívnenie kontrol dopravnej situácie v mestskej časti Kunov.
 • chodník.  Nakoľko bolo vybudovanie chodníka sľúbené v roku 2019 a doteraz sa nič nestalo opätovne Vás žiadame o dotiahnutie potrebných záležitostí a začatím aspoň prvej etapy výstavby chodníka.
 • cesta pri cintoríne.  Pred vstupom na cintorín sa nachádza úsek , kde sa točia vozidlá a práve tu sa nachádza prepad cesty. Nakoľko  tam v zlom počasí stojí  voda, požadujeme tento úsek vysypať drťou. 
 • parkovacie miesta.  Požadujeme od mesta Senica zistenie o možnosti vybudovania parkovacích miest na trávnatej ploche pred budovou Domu smútku v Kunove.
 • Dom smútku v Kunove. Nakoľko je Dom  smútku v Kunove v havarijnom stave požadujeme, aby sa jeho rekonštrukcia neodkladala a určite začala na jar 2021. Z tohto dôvodu požadujeme vyjadrenie či je termín reálny.
 • oprava cesty. Požadujeme, aby cesta v hornom konci od strelnice po dom p. Blažeka bola opravená, nakoľko je v zlom stave.
 • lavičky. Požadujeme  výmenu/opravu  lavičiek v našom obvode ešte do konca roku 2020.
 • smetné koše. Požadujeme umiestniť smetné koše od domu pána Slezáka po cyklotrase až na parkovisko pri priehrade.
 • Požadujeme odstrániť v mestskej časti Kunov nefunkčné skrinky na káblovú televíziu.

 

 

Členovia výboru žiadajú mesto Senica o vyjadrenie k všetkých požiadavkách v bode č. 3 a o stanovenie približných termínov realizácie pripomienok.

 

 

 

K bodu č. 4:

V rámci diskusie sa členovia výboru dohodli  na tom, že bude najlepšie akcie neorganizovať z dôvodu pandémie COVID-19 a následnej nepredvídateľnej situácie.  V prípade priaznivej situácie budeme včas reagovať.

Členovia výboru sa dohodli na predbežnom ďalšom stretnutí dňa 26.11.2020.

 

K bodu č. 5:

Predseda všetkým členom výboru poďakoval za účasť na zasadnutí a zasadnutie výboru ukončil.

 

 

Kunov, dňa:  14. 10. 2020

zapísala: Božena Kuchtová

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!