Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 21.04.2020 - 08:56  //  aktualizácia: 21.04.2020 - 09:04  //  zobrazené: 273

Zápisnica zo zasadnutia MV č. 7 v Senici zo dňa 10.3.2020

číslo:  |  dátum konania: 10.03.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica zo zasadnutia MV č. 7 v Senici,

ktoré sa konalo dňa  10.3.2020 o 16.00 h v zasadačke firmy RECO s.r.o. Senica

 

Program schôdze:

1/ otvorenie

2/ schválenie programu

3/ kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia MsV č. 7 zo dňa 5.11.2019

4/ použitie participatívneho rozpočtu v obvode č. 7 v r. 2020

5/ rôzne

6/ diskusia

7/ záver

 

1. Zasadnutie otvorila Mgr. Marta Štítna, predsedníčka  MV č. 7 a skonštatovala, že MV č. 7 je uznášaniaschopný. Počet prítomných bol 9 a 3 členovia bol ospravedlnení (viď prezenčná listina - príloha č. 1).

2. Mgr. Štítna oboznámila prítomných s programom, vyzvala na doplnenie programu, následne bol program schválený v pôvodnom znení.

3. V tomto bode bolo prerokované plnenie uznesení z predchádzajúceho stretnutia– možné riešenia predmetných problémov sú vyznačené hrubým písmom:

 • Požadujeme, aby Technické služby mesta Senica zabezpečili pravidelný vývoz odpadkov na Čerešňovej aleji v zimnom období raz mesačne, resp. len podľa potreby - splnené

 • Požadujeme zvýšenie počtu kontajnerov na plastový odpad v celom obvode č. 7 – čiastočne splnené

 • Požadujeme od mesta Senica zistenie informácií z OÚ Senica Odbor ochrany životného prostredia a z BVS o tom, či je, najmä na Komenského ul. a v lokalite nových IBV za cintorínom, dostačujúca kanalizácia – nesplnené

 • Žiadame umiestniť nové vyvýšené betónové (nie kovové, či plastové) spomaľovače na ul. SNP, najmä v „hornej“ časti, kde končí chodník od cintorína. Vhodné by bolo aj ich podsvietenie a umiestnenie prechodu pre chodcov priamo na tento vyvýšený spomaľovač- zatiaľ nesplnené, bude sa to riešiť priebežne

 • Žiadame, v rámci zmeny použitia finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu, použiť ich na nákup cvičiacich prvkov na workoutové ihrisko a nie na odstránenie betónových prvkov a následné vysadenie trávnatého povrchu – čiastočne splnené

 • Požadujeme, na jar v r. 2020, výmenu schátralých a pokazených lavičiek v našom obvode, najmä pri detských ihriskách – zatiaľ nesplnené, bude sa to riešiť priebežne

 • Žiadame o zintenzívnenie kontrol dopravy aj v popoludňajších hodinách pri II. ZŠ na Komenského ulici - splnené

 • Opäť žiadame o prehodnotenie situácie ohľadne možnosti vjazdu cyklistov v protismere do „jednosmeriek“v Senici. Ako argument na opätovné zváženie danej situácie predkladáme nasledovný článok :https://cyklokoalicia.sk/2018/05/jazda-cyklistov-v-jednosmernych-uliciach/ - nesplnené

 

4. V tomto bode sme prerokovali použitie finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu a to v zmysle, aby boli tieto prostriedky použité na dokončenie workoutového ihriska v sume 3 750,- €. 250,- € by sa použilo na dofinancovanie I. fázy výstavby ihriska z r. 2019. V prípade, že by z predmetnej sumy zostali finančné prostriedky, použiť ich na výsadbu zelene v obvode č. 7 podľa požiadaviek obyvateľov.

 

5. V bode rôzne sa členovia vyjadrili k problémom, o ktorých sa hovorilo aj na predchádzajúcom stretnutí, najmä k možnosti prejazdu cyklistov v jednosmerkách, o nových lavičkách v našom obvode, o umiestnení „spomaľovača“ na ceste pri ulici Okružná a ostatných problémoch, ktoré boli sformulované do uznesení. V súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou na ochorenie COVID – 19 sme sa rozprávali aj o možnostiach pomoci občanom, ktorí potrebujú pomoc a dohodli sme sa, že budeme pomáhať na báze susedskej výpomoci (nákupy, rúška, doprovod k lekárovi a pod.)

 

6. Diskusia – v tomto bode boli opäť zhrnuté požiadavky do ďalších uznesení 1. zasadnutia r. 2020 MsV č. 7 a následne boli odsúhlasené.

 

Uznesenia:

 

 1. Požadujeme, aby cesta na Brezovej ulici bola opravená, najmä nerovnosti, výtlky a pod. Momentálne je vo veľmi zlom stave

 2. Opäť požadujeme o prehodnotenie situácie ohľadne možnosti vjazducyklistov v protismere do „jednosmeriek“v Senici. Ako argument na opätovné zváženie danej situácie predkladáme znova nasledovný článok :https://cyklokoalicia.sk/2018/05/jazda-cyklistov-v-jednosmernych-uliciach/

 3. Žiadame umiestniť nové vyvýšené betónové (nie kovové, či plastové) spomaľovače na ul. SNP, najmä v „hornej“ časti, kde končí chodník od cintorína. Vhodné by bolo aj ich podsvietenie a umiestnenie prechodu pre chodcov priamo na tento vyvýšený spomaľovač.

 4. Požadujeme v r. 2020 výmenu schátralých a pokazených lavičiek v našom obvode, najmä pri detských ihriskách.

 

 

Ku všetkým uvedeným uzneseniam požadujeme podať MsV č. 7 informáciu.

 

Hlasovanie prítomných členov o všetkých uvedených bodoch v zápisnici bolo jednomyseľné.

 

 

Zápisnicu vyhotovila Mgr. Marta Štítna...............................

 

V Senici, 10.3.2020

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!