Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 04.03.2020 - 14:20  //  aktualizácia: 04.03.2020 - 14:23  //  zobrazené: 326

Zápisnica zo zasadnutia MV č. 7 zo dňa 5.11.2019

číslo:  |  dátum konania: 05.11.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica zo zasadnutia MV č. 7 v Senici, ktoré sa konalo dňa 5.11.2019 o 16.00 h v zasadačke MsÚ v Senici

 

Program schôdze:

1/ otvorenie

2/ schválenie programu

3/ kontrola plnenia uznesení z 2. zasadnutia MsV č. 7 zo dňa 9.5.2019

4/ zmena použitie participatívneho rozpočtu v obvode č. 7

5/ rôzne

6/ diskusia

7/ záver

 

 

1. Zasadnutie otvorila Mgr. Marta Štítna, predsedníčka  MV č. 7 a skonštatovala, že MV č. 7 je uznášaniaschopný. Počet prítomných bol 11 a 1 člen bol ospravedlnený (viď prezenčná listina - príloha č. 1).

2. Mgr. Štítna oboznámila prítomných s programom, vyzvala na doplnenie programu, následne bol program schválený v pôvodnom znení.

3. V tomto bode boli prerokované s Mgr. Lackovičom, zástupcom primátora mesta Senica, pripomienky občanov a MV č. 7 z predchádzajúceho stretnutia– možné riešenia predmetných problémov sú vyznačené hrubým písmom:

 

 • Žiadame, aby Technické služby mesta Senica zabezpečili pravidelný vývoz odpadkov na Čerešňovej aleji raz za dva týždne – mesto Senica rokovalo s TS Senica a vývoz sa realizuje každé dva týždne tak, ako bolo požadované.

 

 • Žiadame o podanie informácie z odd. dopravy o možnosti vjazdu cyklistov do protismeru na jednosmerných cestách. Ak bude odpoveď záporná, žiadame odôvodnenie zápornej odpovede, nakoľko v mnohých mestách Slovenska takáto možnosť existuje (Mgr. Lackovičovi sme dali aj fotografiu s dopravným označení vjazdu cyklistov do protismeru v meste Trnava) – odpoveď Ing. Oslejovej: „V meste Trnava podľa predloženej fotografie je umožnená jazda cyklistov v protismere a súčasne je zakázané zastavenie vozidiel na týchto komunikáciách. Toto nie je možné v našich podmienkach aplikovať, pretože jednosmerné komunikácie sme zriadili z dôvodu potreby zaistenia možností parkovania na týchto komunikáciách. Cyklistická doprava v celom meste sa bude riešiť komplexne v súlade s generelom cyklistickej dopravy.“

 

 • Žiadame obnoviť rokovania mesta Senica s PD Senica o protipovodňových opatreniach nie len na Komenského ulici, ale aj na Čerešňovej aleji, nakoľko pri veľkých intenzívnych dažďoch sa tu hromadí množstvo vody (malá riečka) a PD Senica doteraz neurobilo väčšie opatrenia na elimináciu vzniknutého stavu – rokovania mesta s PD Senica prebehli, PD Senica prisľúbilo, že bude tento problém riešiť i keď nie vždy to je možné, nakoľko PD Senica nie je vždy vlastníkom všetkej pôdy, ktorej sa tento problém dotýka.

 

 • Žiadame stavebný odbor mesta Senica o zodpovedné vydávanie nových stavebných povolení v súlade s existujúcou kanalizáciou, najmä s kapacitnými možnosťami existujúcej kanalizácie, nakoľko v obvode č. 7 často dochádza k vyvieraniu vody práve z kanalizácie, najmä pri intenzívnych dažďoch. Ide o predimenzovanie existujúcej kanalizácie, alebo o jej znečistenie, či iný dôvod? – tento problém nie je v kompetencii mesta Senica – Odboru výstavby, ale OÚ Odbor ochrany životného prostredia a BVS. Z uvedených dôvodov mesto Senica nemôže k tomu zaujať kompetentné stanovisko.

 

 • Žiadame preveriť stav tvorenia sa veľkých kaluží (dôvod prečo sa tvoria) na ceste na Hollého ulici smerom k OD Cieľ. Po každom väčšom daždi sa tam tvoria obrovské kaluže a prechádzajúce autá ohrozujú striekajúcou vodou chodcov. Či sa jedná o nedostatočnú (resp. upchatú) kanalizáciu, alebo je tam iný problém – na základe zistení - ide o zle vyspádovanú cestu, žiadna vpusť tam nie je a tento problém sa dotýka aj iných miest v Senici a bude sa riešiť komplexne

 

4. V tomto bode navrhol Ing. Sova zmenu použitia finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu a to v zmysle, aby boli tieto prostriedky použité na nákup cvičiacich prvkov na workoutové ihrisko a nie na odstránenie betónových prvkov a následné vysadenie trávnatého povrchu. V budúcom roku by potom bolo, na predmetnom pozemku, dobudované komplet celé workoutové ihrisko, ktoré by slúžilo mládeži.

5. V bode rôzne sa členovia vyjadrili k problémom, o ktorých sa hovorilo aj na predchádzajúcom stretnutí, najmä k možnosti prejazdu cyklistov v jednosmerkách, ďalej bola pani PhDr. Pagerkovou  vyslovená požiadavka na zvýšenie počtu kontajnerov na plastový odpad v celom našom obvode. P. Fodor dal návrh na umiesnenie dopravných spomaľovačov na ulici SNP v časti, kde nadväzuje na ulicu Okružná, pri končiacom chodníku od cintorína. Ing. Sova tiež navrhol, aby sa v jarnom období nasledujúceho roka vymenili schátralé a pokazené lavičky v našom obvode, najmä pri detských ihriskách. A taktiež bola smerovaná mestskej polícii Senica požiadavka zintenzívnenia kontrol dopravy aj v popoludňajších hodinách pri II. ZŠ na Komenského ulici.

6. Diskusia – v tomto bode boli opäť zhrnuté požiadavky do ďalších uznesení 3. zasadnutia MsV č. 7 a následne boli odsúhlasené.

 

Uznesenia:

 

 1. Požadujeme, aby Technické služby mesta Senica zabezpečili pravidelný vývoz odpadkov na Čerešňovej aleji v zimnom období raz mesačne, resp. len podľa potreby.

 2. Požadujeme zvýšenie počtu kontajnerov na plastový odpad v celom obvode č. 7

 3. Požadujeme od mesta Senica zistenie informácií z OÚ Senica Odbor ochrany životného prostredia a z BVS o tom, či je, najmä na Komenského ul. a v lokalite nových IBV za cintorínom, dostačujúca kanalizácia.

 4. Žiadame umiestniť nové vyvýšené betónové (nie kovové, či plastové) spomaľovače na ul. SNP, najmä v „hornej“ časti, kde končí chodník od cintorína. Vhodné by bolo aj ich podsvietenie a umiestnenie prechodu pre chodcov priamo na tento vyvýšený spomaľovač.

 5. Žiadame, v rámci zmeny použitia finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu, použiť ich na nákup cvičiacich prvkov na workoutové ihrisko a nie na odstránenie betónových prvkov a následné vysadenie trávnatého povrchu.

 6. Požadujeme, na jar v r. 2020, výmenu schátralých a pokazených lavičiek v našom obvode, najmä pri detských ihriskách.

 7. Žiadame o zintenzívnenie kontrol dopravy aj v popoludňajších hodinách pri II. ZŠ na Komenského ulici.

 8. Opäť žiadame o prehodnotenie situácie ohľadne možnosti vjazdu cyklistov v protismere do „jednosmeriek“v Senici. Ako argument na opätovné zváženie danej situácie predkladáme nasledovný článok :https://cyklokoalicia.sk/2018/05/jazda-cyklistov-v-jednosmernych-uliciach/

 

 

Ku všetkým uvedeným uzneseniam požadujeme podať MsV č. 7 informáciu.

 

Hlasovanie prítomných členov o všetkých uvedených bodoch v zápisnici bolo jednomyseľné.

 

Zápisnicu vyhotovila Mgr. Marta Štítna

 

V Senici, 5.11.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!