Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.03.2023 - 13:33  //  aktualizácia: 10.03.2023 - 13:35  //  zobrazené: 661

Zoznam opatrení, ktoré Mesto Senica vykonalo od záplav po prívalových dažďoch v Kunove a Brestovom v roku 2009

predkladateľ: Dušan Podmajerský

Interpelácia podaná na 2. zasadnutí MsZ

 

Interpelácia:
            Žiadam o informáciu všetkých opatrení, ktoré Mesto Senica vykonalo od záplav po prívalových dažďoch v Kunove a Brestovom v roku 2009, aby sa zabránilo ďalším škodám na majetku a zdraví občanov.
 

Odpoveď:
            Opatrenie: PREHRÁDZKY
Miesto: k.ú. Kunov, výmoľ „Strelnica”
Investor: Mesto Senica
Zámer je zachytiť a spomaliť povrchový odtok prebytkovej vody, ktoré sa sústreďujú z daného územia pri extrémnych dažďoch vyskytujúcich sa v dotknutej lokalite. Časovo zadržať a vyregulovať vypúšťaný prietok vody, ktorý je ďalej odvádzaný kanalizačným prúdom Ø800 mm cez výpustný objekt do vodného toku Teplica. 
Zrealizované boli 2 objekty prehrádzok o celkovom objeme do 2000 m3.

            Opatrenie: STAVEBNÉ ÚPRAVY
Miesto: Kunov medzi domami č. 69 a70
Investor: Mesto Senica
Zámer je usmerniť povrchový odtok vôd tečúcich z výmoľa, v ktorom sa pri extrémnych dažďoch zlieva povrchová voda a cez úpravu povrchového rigola s napojením na kanalizačné potrubie Ø800 mm.

            Opatrenie: VYPÚŠŤACÍ OBJEKT - záchytná vaňa
Miesto: Kunov pri IBV, vyústenie do kanalizácie Ø800 mm
Investor: Mesto Senica
Zámer je upokojiť a usmerniť vypúšťané vody z kanalizačného potrubia Ø800 mm, ktoré sú ďalej odvádzané cez otvorený kanál do vodného toku Teplica. Bola vybudovaná oceľobetónová vaňa o objeme 100 m3 s výtokovým kolenom a napojením na odvodňovací otvorený kanál s upraveným brehmi. Kanál je napojený na vodný tok Teplica v 7,5 rkm. Kanál má priemerný max. prietok za 1000 rokov 7,5 m3s-1.

            Opatrenie VOČI VODNEJ ERÓZII
Opatrenie: Zatrávnenie poľnohospodárskej pôdy
Miesto: hon Horekončie, k.ú. Kunov
Plocha: 20 ha
Zámer je vytvoriť vodozádržný systém, ktorý v prvom rade zachytí vstupné dažďové vody v danej lokalite a následne spomaľuje povrchový alebo podpovrchový odtok vody z povodia.
Užívateľom lokality je Poľnohospodárske družstvo Senica.

            Opatrenie: Projekt prevencie pred povodňami a revitalizácia krajiny
Miesto: vodný tok Teplica
Zámerom bolo zabezpečiť prietokovú kapacitu koryta vodného toku odstránením porastov na brehu vodného toku vrátane (v časti Kunov) stavebnej úpravy brehu toku - ochranný val.
Financovanie: Projekt na podporu zamestnanosti v spolupráci so správcom toku Povodie Moravy. Úhrada mzdových prostriedkov – Úrad práce 95% a správca toku 5%.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!