Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Podnet pre primátora

Rozoberanie autovrakov na mestkom pozemku

Rozoberanie autovrakov na mestkom pozemku

23.06.2021 - 15:20

Richard Kalman

Dobrý deň pán primátor. K môjmu príspevku prikladám fotku, z ktorej je zrejmé všetko to, na čo chcem poukázať. Na mestskom pozemku dochádza k rozoberaniu starých áut. V minulosti to bolo skôr ojedinelý prípad, ale v poslednom mesiaci sa na tomto mieste, pod dohľadom mestských kamier, rozoberá každý týždeň minimálne jedno auto. Registrujem, že mestská polícia nejakým spôsobom rieši tento stav, nakoľko sa tam vždy objavia, chvíľu diskutujú a za pár dní sa tam rozoberá zasa ďalšie auto. Osobne si myslím, že mestská polícia rieši iba to, pri ktorom kontajnery sa objavia rozobraté kusy áut, plastové nárazníky, sedačky, sklá a všetko to, čo sa nedá odovzdať do zberných surovín. Ešte teraz sú pri kontajneroch pri dome č. 745 nárazníky z minulého rozobratého auta. Hlavný problém tohto celého je to, že v zmysle zákona o odpadoch je auto bez evidenčných čísiel považované za vrak a takého vozidlo je zahrnuté do kategórie nebezpečného odpadu, pretože obsahuje množstvo nebezpečných látok, prevádzkových tekutín a rozoberať takéto vozidlá svojpomocne je zakázané. A v našom meste sa to ticho toleruje, tipujem, že bez akéhokoľvek postihu, celé sa to deje na mestskom pozemku a pod dohľadom mestských kamier. No a teraz pán primátor sa nás snažte viac motivovať, aby sme triedili odpad, chovali sa ekologicky a viac prihliadali na naše prostredie, v ktorom žijeme. A to sa už vôbec nepúšťam do témy, kedy si iný občan mesta Senica ( samozrejme nie sociálny prípad, tých sa to netýka ), musí za zabratie verejného priestranstva zaplatiť príslušný poplatok. Ďakujem.

Oficiálne stanovisko primátora

Odpovedal náčelník MsP - Mgr. Jaroslav Pecha: Mestská polícia v Senici uvedený problém v súvislosti s rozoberaním starých vozidiel na ul. Štefánikovej 1441 rieši neustále, nakoľko k tomu dochádza zo strany neprispôsobivých občanov (Rómov), ktorí sa tuná zdržujú alebo tu majú ich rodinní príslušníci trvalý pobyt. Všetky osoby, resp. aby som bol presný, tak rodina, ktorá sa uvedeného priestupku dopúšťa opakovane je mestskej polícii (i štátnej polícii) dobre známa. Avšak akékoľvek riešenie týchto priestupcov (asociálov) podľa správneho poriadku je v tomto prípade takmer nemožné. Priestupky spáchané v súvislosti so starými vozidlami patria do osobitného správneho konania, na ktoré je príslušný len správny orgán. V tomto prípade odbor dopravy, výstavby a životného prostredia na MsÚ Senica. Mestská polícia v tomto prípade nemôže riešiť uvedené prípady v blokovom konaní a dokonca nie ani napomenutím, tak ako to predpokladá § 84 až 86 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Zo strany mestskej polície je len jeden legitímny postup a to taký, že uvedené konania sú oznamované podľa § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 564/1991 zb. o obecnej polícii príslušnému správnemu orgánu, ktorý je v zmysle zákona oprávnený uvedenú problematiku riešiť. V praxi to znamená to, že príslušníci mestskej polície a nielen ony, ale aj pracovníci MsÚ uprednostňujú čo najrýchlejší a najefektívnejší postup za účelom vykonania nápravy. Osoby sú vyzvané na odstránenie vraku a súčiastok tak, aby verejné priestranstvo bolo v pôvodnom stave. V opačnom prípade by postup musel byť veľmi zdĺhavý, nakoľko mestská polícia by len uvedenú udalosť oznámila a príslušný správny orgán by musel vykonať objasňovanie a dokazovanie a v neposlednom rade začať správne konanie. Pri začatom správnom konaní, predvolaní svedkov a podozrivých si vôbec nie som istý s akým výsledkom by správny orgán uvedené konanie ukončil. Nehovoriac o tom, že ani jeden z účastníkov konania by sa na uvedené ústne pojednávanie ani nedostavil a akékoľvek udelenie výšky sankcie je v tomto prípade neúčelné, lebo je zo strany štátu od nich (asociálov) nevymáhateľné. Takže stojíme opäť pred otázkou ako postupovať? Odpoveď je na to jednoduchá: vždy sa hľadá najrýchlejšia a najschodnejšia cesta. Všetci vieme, že problematika starých vozidiel spadá pod ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch, avšak nikto z rozumných ľudí sa nebude správať tak, aby znečisťoval životné prostredie a bude dodržovať zákon a normy slušného správania. Rozumný občan nemusí byť zvlášť motivovaný, aby separoval odpad, ale považuje to za normálne. Samozrejme každý z nás si uvedomuje, že je problém s neprispôsobivými občanmi, na ktorých je akýkoľvek zákon krátky a vymožiteľnosť práva zo strany štátu je nulová, ale toto je asi celospoločenský problém, nie len problém mesta Senica. S pozdravom Mgr. Jaroslav Pecha Náčelník MsP Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!