Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 15.02.2023 - 14:18  //  aktualizácia: 24.04.2024 - 13:36  //  zobrazené: 1219

2. zasadnutie MsZ

číslo: 2/2023  |  dátum konania: 09.02.2023  |   zápisnica (pdf)

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

9. februára 2023

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e  č. 2/2023/58 - 96

Uznesenie č. 58:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

program 2. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 9. februára 2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:15           za:15           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19   

Uznesenie č. 59:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: PhDr. Miriam Madunická, PhD, Mgr. Kristína Chudá, Mgr. Lenka Včelková

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19  

Uznesenie č. 60:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Mgr. Ivana Mičová, RNDr. Ľubica Krištofová

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 61:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

správu o plnení uznesení MsZ a riešení pripomienok s termínom plnenia do 09.02.2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19 

Uznesenie č. 62:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 63:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 1. zasadnutí MsZ dňa 13.12.2022

2. Uznesenia prijaté na 2. zasadnutí MsR dňa 31.01.2023  

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 64:

MsZ v Senici

v y h o v u j e

protestu prokurátora proti VZN mesta Senica č. 50 o podmienkach vodenia psov na území mesta Senica v celom rozsahu.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 65:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

VZN č. 79/2023 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 66:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

odborné  stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2023 – 2025.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 67:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

rozpočet mesta a organizácií v jeho riadení na rok 2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

                                  

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e

viacročný rozpočet mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2024 – 2025.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 68:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania –úveru  poskytnutého z Environmentálneho fondu.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 69:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

a/ prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 1 571 844,06 Eur zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky

b/ realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu – zameranej na modernizáciu verejného osvetlenia v meste vo výške 1 571 844,06 Eur

p o v e r u j e

primátora mesta zrealizovať všetky právne úkony potrebné pre prijatie úveru od Environmentálneho fondu a k podpisu blankozmenky

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 70:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 71:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

preklasifikovanie bežných výdavkov  na kapitálové pre Základnú školu Komenského na nákup elektrickej nerezovej škrabky s príslušenstvom vo výške 2 482,27 Eur.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 72:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Štatút Denného centra Hviezdoslavova.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 73:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

Zriaďovaciu listinu Mestského kultúrneho strediska Senica - prevod Denného centra Hviezdoslavova na Mesto Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:16      za:15       proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval          počet poslancov:19

b/ s c h v a ľ u j e

Štatút Mestského kultúrneho strediska Senica - prevod Denného centra Hviezdoslavova na Mesto Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 74:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2022 a zámery organizácie.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 75:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

správu o činnosti DHZM a DHZ v Senici za rok 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:15           za:15           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 76:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

správu o činnosti Mestskej polície za rok 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 77:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

dodatok č. 1/2023 VZN č.73/2021 o pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta  Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:15           za:15           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 78:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

   -     predaj pozemku  CKN parc.č.2792/3,druh pozemku záhrada vo výmere 41 m2,

         zapísaného na LV č. 3353 pre kat. územie Senica,

  • predaj novozameraného pozemku CKN parc.č.2792/1, druh pozemku záhrada

vo  výmere  624 m2, ktorý vznikol na základe GP č.599/2022 na oddelenie pozemkov p.č. 2792/4-5 spojením dielov 1,3,4 a 5, pričom

  • diel 1 vo výmere 70 m2 bol odčlenený z pozemku EKN parc.č.1565,druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5768 m2, zapísaného na LV č. 60 pre kat. územie Senica,
  • diel 3 vo výmere 22 m2 bol odčlenený z pozemku EKN parc. č. 1648/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 653 m2, zapísaného na LV č. 60 pre kat. územie Senica,
  • diel 4 vo výmere 23 m2 tvorí pozemok EKN parc. č.1649/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 23 m2, zapísaný na LV č. 60 pre kat. územie Senica,
  • diel 5  vo výmere 509 m2 bol odčlenený z pozemku EKN parc. č. 1649/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 832 m2, zapísaného na LV č. 60 pre kat. územie Senica

žiadateľovi: MUDr. Dušan Bachar, Železničná 1336/24, 905 01 Senica

za cenu vyplývajúcu zo znaleckého posudku: pozemok CKN parc.č. 2792/3 za cenu 41 € / m2 a novozameraný pozemok CKN parc.č. 2792/1 za cenu 30 €/m2.

b/ s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemok CKN  parc.č. 2792/3 a novozameraný pozemok CKN parc.č. 2792/1 tvoria

so susedným pozemkom CKN 2792/2 vo vlastníctve žiadateľa jednotný oplotený celok, vytvorený pred rokmi právnymi predchodcami žiadateľa. Sú využívané ako dvor a záhrada a na tento účel budú slúžiť nadobúdateľovi aj naďalej. Predajom týchto pozemkov  žiadateľovi dôjde  k majetkovoprávnemu usporiadaniu tohto celku za trhovú cenu.

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 79:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

predaj nákladného špeciálneho vozidla - zberového vozidla na biologicky rozložiteľný odpad  MAN TGM 18.250 4X2 BB FAUN ROTOPRESS 516 s evidenčným číslom SE938CC spoločnosti Technické služby Senica a.s., Železničná 465, 905 01 Senica, IČO: 36 228 443 za cenu 30 000 €

b/ s c h v a ľ u j e

prevod majetku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Žiadateľ je podnikateľský subjekt v oblasti nakladania s odpadmi a predmetné vozidlo  doteraz využíval na základe zmluvného vzťahu na poskytovanie služieb pre mesto Senica.  Mesto disponuje novým  zberovým vozidlom, uvedené vozidlo nepotrebuje na plnenie svojich úloh  a jeho predaj  za trhovú cenu nie je v rozpore s jeho záujmami.

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 80:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 2 m2 pozemku C KN parc.č. 3/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 12 778 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Kristián Hromek TRI D LAB, SNP 757/9, 905 01 Senica, IČO: 40204260 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia s rozmermi 1,7 x1,14 m na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou

za cenu 165 €/rok

Nájomný vzťah bude uzatvorený  formou dodatku k nájomnej zmluve zo dňa 12.04.2022

na základe ktorej má nájomca prenajaté pozemky na účely umiestnenia reklamných zariadení za rovnakých podmienok.

b/ s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím časti pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, z ktorého má finančný príjem. Reklamné zariadenie plní účel informovanosti obyvateľstva v centre mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:15           proti:0               zdržal sa:1                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 81:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

nájom pozemku CKN parc.č. 1665/75, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 89 m2 v kat. území Senica spoločnosti: REHUŠ s.r.o., Železničná 1524,905 01 Senica, IČO: 45 249 113 za účelom užívania parkovacích miest spoločnosti na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 5 €/m2/rok

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Dočasné prenechanie pozemku CKN parc.č.1665/75 žiadateľovi nie je v rozpore so záujmami mesta, ktoré ho v súčasnosti na plnenie úloh nepotrebuje. Nájomnou zmluvou žiadateľ preukáže vzťahu k pozemku v kolaudačnom konaní stavby - príjazdová komunikácia do areálu žiadateľa.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 82:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 321 m2 pozemku CKN parc.č. 3145/2, druh pozemku orná pôda

vo výmere 448 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Jozef Valúšek, bydliskom Kolónia 561/20, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Pozemok parc. č. 3145/2 je dlhodobo využívaný obyvateľmi mestskej časti Kolónia na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemku, z ktorého má  finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 83:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 20 m2 pozemku CKN parc.č. 3261, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 1817 m2 v kat. území Senica za účelom vybudovania vjazdu do prevádzkového areálu žiadateľke Viera Križanová – COLOREX, Sládkovičova 187, 905 01 Senica, IČO: 30 740 771 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu

5 €/m2/rok

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Žiadateľka plánuje vybudovať z ulice Kolónia vjazd - prístupovú komunikáciu do svojho prevádzkového areálu s budovou so súp. číslom 1485, na vybudovanie ktorej bude potrebné stavebné povolenie. Plánovaný vjazd zasahuje i do pozemku vo vlastníctve mesta. V konaní o povolenie stavby musí žiadateľka preukázať vzťah k pozemku, ktorým bude v tomto prípade nájomná zmluva. Frekvencia využívania vjazdu vozidlami nebude mať nepriaznivý dopad na dopravnú situáciu na ulici Kolónia.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 84:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

- nájom pozemku CKN parc. č. 3787/261, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 9 m2,

- nájom časti vo výmere  2516 mpozemku CKN parc.č. 3787/30, druh pozemku ostatná   

  plocha vo výmere 4345 m2,

- nájom časti vo výmere  2420 m2 pozemku EKN parc.č. 266, druh pozemku trvalý trávny

  porast vo výmere 10982 m2

- nájom časti vo výmere  334 m2 pozemku EKN parc.č. 267/2, druh pozemku ostatná 

  plocha vo výmere 5524 m2,

 -nájom časti vo výmere  149 m2 pozemku CKN parc.č. 24289/158, druh pozemku ostatná    

  plocha vo výmere 15 499 m2,

- nájom časti vo výmere  69 m2 pozemku CKN parc.č. 24289/245, druh pozemku   

  zastavaná  plocha a nádvorie vo výmere 1455 m2,

spolu vo výmere  5497 m2 v kat. území Senica spoločnosti: WERTIKA s.r.o., Agátová 1,

844 27 Bratislava, IČO: 35 843 080 za účelom výstavby komunikácií ( stavebný objekt

SO-01 komunikácia, chodníky, spevnené plochy ) a inžinierskych sietí ( stavebné objekty

SO-02 kanalizácia splašková s prípojkami, SO-03 vodovod s  prípojkami, SO-06 NN rozvody Nová Sotina) v zmysle projektovej dokumentácie „Inžinierske siete a komunikácia pre lokalitu IBV-VINOHRADY“ na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu

1 €/m2/rok

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Žiadateľ je investorom stavby „Inžinierske siete a komunikácia pre lokalitu IBV-VINOHRADY “. Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. SOÚ-909/2020-ORA zo dňa 14.11.2022 nadobudlo právoplatnosť 28.12.2022.  Účelom  nájomnej zmluvy je  preukázanie vzťahu k pozemku zo strany nájomcu v príslušných konaniach o povolenie stavby  jednotlivých stavebných objektov. Po získaní stavebných povolení žiadateľ  postaví aj na pozemkoch mesta Senica prístupovú infraštruktúru (komunikácie, chodníky, spevnené plochy, osvetlenie komunikácií, splaškovú kanalizáciu, vodovod, rozvody NN) pre rozšírenie sídliska IBV Nová Sotina, IBV Mlyny a pre nový sídliskový celok „ IBV Vinohrady“, ktoré po skolaudovaní odovzdá do vlastníctva a správy jednotlivých správcov uvedených sietí. Realizácia predmetnej infraštruktúry prispeje  k rozvoju mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:14           za:14           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 85:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 13 m2 pozemku C KN parc.č. 982, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 14 736 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Slavomír Brečka - TINA, Športová 5245/2, 905 01 Senica, IČO: 48137227 za účelom umiestnenia a prevádzkovania  novinového stánku na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 20 €/m2/rok

b/ s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na pozemku sa nachádza novinový stánok vo vlastníctve žiadateľa. Mesto v súčasnosti predmetný pozemok na plnenie svojich úloh nepotrebuje, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, ktorý pozemky dlhodobo využíva a z ktorého má mesto finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 86:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 8 m2 pozemku C KN parc.č. 146/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 27336 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Mgr. Brunovská Veronika, J. Mudrocha 1356/25, 905 01 Senica, IČO 45 454 566 za účelom umiestnenia a prevádzkovania novinového stánku na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 20 € /m2/rok

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na pozemku sa nachádza novinový stánok vo vlastníctve žiadateľky. Mesto v súčasnosti predmetný pozemok na plnenie svojich úloh nepotrebuje, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, ktorý pozemky dlhodobo  využíva a z ktorého má mesto finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 87:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena na pozemkoch CKN, zapísaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako

parcelné číslo 14105/73, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  2740 m2

parcelné číslo 14105/81, druh pozemku ostatná  plocha vo výmere 3192 m2

parcelné číslo 14105/216, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1295 m2

parcelné číslo 14110/50, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorievo výmere 12042 m2,

parcelné číslo 14110/52, druh pozemku ostatná plochavo výmere 4288 m2,

parcelné číslo 14110/53, druh pozemku ostatná plochavo výmere 8899 m2

pôsobiaceho in personam v prospech: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava, IČO:35 850 370, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov strpieť na uvedených pozemkoch:

  1. uloženie, umiestnenie, zriadenie, vedenie a prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie,
  2. užívanie, údržbu, opravu, kontrolu, úpravu, odstránenie, rekonštrukciu, modernizáciu

verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie,

  1. vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného z vecného bremena alebo ním povereným osobám na/cez pozemky v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon činností uvedených v bodoch  (a) a (b) ,

(d)       pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie.

Vecné bremeno uvedené pod písmenami a) a b), týkajúce sa verejného vodovodu  sa vzťahuje na časť zaťažených nehnuteľností v rozsahu  vyznačenom  v geometrickom pláne č. 636/2022 na vyznačenie vecného bremena na p.č. 14105/73,14105/81,14105/216,14110/50,14110/52 a 14110/53 ako:

diel 1 vo výmere 55  m2na parcele CKN č.14105/73,

diel 2 vo výmere 17  m2  na parcele CKN č.14105/81,

diel 3 vo výmere 170 m2  na parcele CKN č.14105/216,

diel 4 vo výmere 44  m2  na parcele CKN č.14110/50,

diel 5 vo výmere 21  m2  na parcele CKN č.14110/52,

diel 6 vo výmere 20  m2  na parcele CKN č.14110/53.

Vecné bremeno uvedené pod písmenami a) a b), týkajúce sa verejnej splaškovej kanalizácie sa vzťahuje na časť zaťažených nehnuteľností v rozsahu  vyznačenom v geometrickom pláne č. 637/2022 na vyznačenie vecného bremena na p.č. 14105/81,14110/50,14110/52 a 14110/53 ako:

diel 1 vo výmere 4  m2  na parcele CKN č.14105/81,

diel 2 vo výmere 45  m2  na parcele CKN č.14110/50,

diel 3 vo výmere 28  m2  na parcele CKN č.14110/52,

diel 4 vo výmere 19  m2  na parcele CKN č.14110/53.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú  a bezodplatne.

H l a s o v a n i e : prítomných:16      za:15         proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval        počet poslancov:19

Uznesenie č. 88:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch

EKN parc. číslo 217/2, druh pozemku vodná plocha vo výmere 3296  m2,

CKN parc. číslo 140/18, druh pozemku zastavaná  plocha a nádvorie vo výmere  344 m2,

CKN parc. číslo 142/5, druh pozemku ostatná   plocha  vo výmere  150 m2,

CKN parc. číslo 140/2, druh pozemku ostatná  plocha vo výmere  4269 m2,

v kat. území Senica v prospech: Ing. Martin Kohút, J. Mudrocha 1352/28, 905 01 Senica a každého ďalšieho vlastníka budovy, postavenej na CKN  parcele č. 3376/3 v kat. území Senica, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených  pozemkov strpieť:

a)  zriadenie a trvalé uloženie prípojky elektrickej energie v dĺžke cca 99,56 m  podľa situácie

z projektovej dokumentácie stavby “Bytový dom - zmena stavby pred dokončením“,vypracovanej hlavným projektantom Ing. Jurajom Pirohom, 906 12 Hradište pod Vrátnom 352,

 b) vstup na zaťažené pozemky v rozsahu  nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenia prípojky elektrickej energie.

Presný rozsah vecného bremena bude vyznačený v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena, ktorý Ing. Martin Kohút predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby a bude podkladom pre uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý aj začatý 1 m resp. 1m2 výmery vecného bremena, vyznačeného  geometrickým plánom.

H l a s o v a n i e : prítomných:14         za:14            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 89:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku:

- prístrešok pre 20 bicyklov v  hodnote 13 981,22 € do správy subjektu: Základná škola, Komenského 959,  905 01 Senica, IČO 34 028 226.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 90:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku:

parkovisko pre bicykle pozostávajúce z dvoch  prístreškov pre 40 bicyklov a troch voľne stojacich stojanov pre 15 bicyklov v  hodnote 28 018,55 € do správy subjektu: Základná škola, V. Paulínyho – Tótha 32,  905 01 Senica, IČO 34 028 218.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 91:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odpísanie  pohľadávok  na nájomnom  z evidencie  v celkovej sume 14 536,67 €,  ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.

H l a s o v a n i e : prítomných:15           za:15           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 92:

MsZ v Senici

a/ berie na vedomie

zánik mandátov členov správnej rady Poliklinika Senica n.o., správnej a dozornej rady Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

b/ odvoláva

všetkých členov dozornej rady Polikliniky Senica n.o. a všetkých členov Redakčnej rady Naša Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

c/ volí

členov správnej rady a dozornej rady Polikliniky Senica n.o., Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o. a členov Redakčnej rady Naša Senica podľa predloženého návrhu.

V o ľ b a : prítomných:16                   za:16                             proti:0                                     počet poslancov:19

d/ schvaľuje odvolanie

všetkých zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch spoločností Stoma Senica, a.s., Mestský podnik služieb, spol. s r.o., Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o., Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. s výnimkou konateľov spoločností.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

e/ schvaľuje vymenovanie/voľbu

zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch spoločností Stoma Senica, a.s., Mestský podnik služieb, spol. s r.o., Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o., Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. s výnimkou konateľov spoločností podľa predloženého návrhu.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19             

f/ d e l e g u j e

zástupcov mesta do orgánov Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesa ZÁVRŠIE podľa predloženého návrhu.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

g/ d e l e g u j e

zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa predloženého návrhu.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:12           proti:1               zdržal sa:3                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 93:

MsZ v Senici

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa Ing. Reného Orgoňa funkcie tajomníka Komisie pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

b/ v o l í

Ing. Kristínu Vašíčkovú za tajomníčku Komisie pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu

V o ľ b a : prítomných:16                        za:16                           proti:0                                  počet poslancov:19

Uznesenie č. 94:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania dotácií, poskytnutých Poliklinike Senica, n.o.  z rozpočtu mesta Senica v roku 2021 a 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 95:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu o činnosti hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 96:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16           proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Zoznam návrhov uznesení prerokovaných a neprijatých na 2. MsZ v Senici,

konanom dňa 09.02.2023:

Návrh na predaj časti pozemku CKN parc.č. 1405/2 v kat. území Senica

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

predaj časti pozemku CKN parc. č. 1405/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2238 m2, evidovaného na LV č. 3353 pre kat. územie Senica, ktorá je  v geometrickom pláne č. 619/2022 na rozdelenie pozemku p.č. 1405/5 vyznačená ako novozameraný pozemok CKN parc. č. 1405/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 25 mspoločnosti POLEX s.r.o., Hurbanova 522/18, 905 01 Senica, IČO: 34 110 691 za cenu 40 €/m2

b/ s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Novozameraný pozemok parc.č. 1405/2 vo výmere 25 m2 je priplotený k novostavbe rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa ako investora. Z hľadiska výmery a umiestnenia je pozemok pre mesto nevyužiteľný a jeho predaj žiadateľovi za účelom usporiadania  vlastníckych vzťahov  nie je v rozpore so záujmami mesta.

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:14             za:11           proti:2           zdržal sa:1                 počet poslancov:19

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania  prijatý.

 

                                                                                        

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!