Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 12.04.2023 - 15:50  //  aktualizácia: 26.04.2023 - 08:57  //  zobrazené: 961

3. zasadnutie MsZ

číslo: 3/2023  |  dátum konania: 04.04.2023  |   zápisnica (pdf)

 

 Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 05.04.2023

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

4. apríla 2023

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e  č. 3/2023/97 - 129

 

Uznesenie č. 97:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

program 3. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 4. apríla 2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19   

Uznesenie č. 98:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivana Mičová, MUDr. Andrej Papp, Mgr. Filip Lackovič

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19  

 

Uznesenie č. 99:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Pastucha, Ing. arch. Martin Čonka, Ľubomír Miča

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 100:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

správu o plnení uznesení MsZ.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19 

 

Uznesenie č. 101:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 102:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 2. zasadnutí MsZ dňa 09.02.2023

2. Uznesenia prijaté na 3. zasadnutí MsR dňa 23.03.2023  

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 103:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

žiadosti o dotácie z Fondu PRO Senica.

 

 

P. č.

 

Organizácia a názov projektu

 

Žiadaná suma

 

Uznesenie MsZ

 

1.

Klub priateľov histórie Senica, o.z. - Kniha Senica - púlvídeň

 

4.000 €

 

1.000 €

 

2.

Futbalový klub Senica, n.o. - Podpora futbalovej mládeže v roku 2023

 

37.000 €

 

16.500 €

 

3.

Stonožka deťom, o.z. - 70 rokov so Stonožkou

 

6.000 €

 

3.000 €

 

4.

Dobrovoľný hasičský zbor v Senici, o.z. - Čerpanie vody pri záplavách

 

3.090 €

 

0 €

 

5.

Volejbalová mládež Senica, o.z. - Cestujeme za volejbalom

 

3.200 €

 

3.000 €

 

6.

Tenisový klub Senica, o.z. - Podpora tenisu detí a mládeže

 

8.000 €

 

4.500 €

 

7.

Sonny Senica, o.z. - Tréningový proces skupiny Sonny a vycestovanie na zahraničné súťaže

 

10.000 €

 

2.000 €

 

8.

Senický hokej, s.r.o. - HC DUKLA Senica - šport a kultúra v jednom

 

30.000 €

 

10.000 €

 

 

SPOLU

 

101.290 €

 

40.000 €

 

H l a s o v a n i e „en bloc“: prítomných:19      za:19      proti:0          zdržal sa:0                počet poslancov:19

Uznesenie č. 104:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 105:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku za rok 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 106:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS a rozpočtových organizácií na rok 2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 107:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/22.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 108:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2022 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/22

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 109:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu mesta na rok 2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 110:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Materskú školu – elokované pracovisko Robotnícka vo výške 10 740,00 Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na

zateplenie budovy Materskej školy.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 111:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

a/ podanie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu vo výške 203 412 Eur, za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia plynovej kotolne na Zimnom štadióne v Senici, na základe Výzvy číslo: 2022/002 vyhlásenej Fondom na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“

b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku

c/ spolufinancovanie projektu vo výške 61 024 Eur, čím bude splnené minimálne 30 %-né spolufinancovanie  oprávnených výdavkov projektu

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 112:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratných zdrojov financovania – predĺženie  Zmluvy o kontokorentnom úvere

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 113:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo Všeobecnej úverovej banke a.s. s úverovým rámcom 400 000 Eur, s dobou platnosti 1 rok a ručenie formou blankozmenky.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 114:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

aktualizáciu komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senica na roky 2021 – 2030.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 115:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

VZN č. 80/2023 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica s akceptovanou pripomienkou.

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 116:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

dodatok č. 5/2023 k VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka

na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 117:

MsZ v Senici

 1. b e r i e   n a   v e d o m i e
 1. o spracovaní Územného plánu mesta Senica - Zmeny a doplnky č. 09.

 

 1. s ú h l a s í

so spôsobom vyhodnotenia pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Senica - Zmeny a doplnky č. 09, ktorých prehľad tvorí prílohu tohoto uznesenia.

 

c) s c h v a ľ u j e

1. Podľa § 4, ods. 3, písmeno j) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon o obecnom zriadení), § 26 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) Územný plán mesta Senica - Zmeny a doplnky č. 09.

2. V zmysle §-6 a §-11, ods. 4, písm. g) Zákona o obecnom zriadení a v zmysle § 27 ods. 3 Stavebného zákona dodatok č. 01/2023 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č.16, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Senica - Zmeny a doplnky č. 09.

H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 118:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

zámenu nehnuteľností v kat. území Senica:

 -   diel 2 vo výmere 2 m2 a  diel 3 vo výmere 3 m2, odčlenené na základe GP č. 195/2022   z pozemku CKN parc. č. 2990/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

3491 m2, zapísaného na LV č. 3353 vo vlastníctve: Mesto Senica so sídlom Štefánikova

č. 1408/56, 905 25 Senica, IČO 00 309 974

za nehnuteľnosti v kat. území Senica:

-   diel 4 vo výmere 2 m2, odčlenený na základe GP č. 195/2022 z pozemku CKN

parc.č. 2990/44, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2 , zapísaného na LV č. 7117,

-   diel 6 vo výmere 3 m2, odčlenený na základe GP č. 195/2022 z pozemku CKN

parc.č.  2990/45, druh pozemku ostatná  plocha vo výmere 20 m2, zapísaného na LV č. 7117

vo vlastníctve: Kristína Žilineková, Hollého 741/9, 905 01 Senica.

Diel 2 bude pričlenený k pozemku parc.č. 2990/44 a diel 3 bude pričlenený k pozemku parc.č.2990/45 vo vlastníctve Kristíny Žilinekovej, diely 4 a 6 budú pričlenené k pozemku parc.č. 2990/1 vo vlastníctve mesta Senica na základe geometrického plánu č.195/2022 na zameranie stavieb a oddelenie pozemkov p.č. 2990/1,44,45.  

Vzhľadom na umiestnenie zamieňaných pozemkov v tej istej lokalite a rovnaký druh pozemkov, hodnota zamieňaných pozemkov  je ocenená rovnako na  jednotkovú cenu

30 €/m2 a výmera zamieňaných  pozemkov je rovnaká.

b) s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom

mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou nehnuteľností  dôjde k usporiadaniu vlastníckych vzťahov pod  stavbami a k  zarovnaniu hraníc pozemkov pod spojenými garážami. 

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 119:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie  pozemku EKN parc. č.1448/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 163 m2 a EKN parc.č 1448/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 391 m2, zapísaných  na LV  č. 26 

v  kat. území Kunov od vlastníka:

Boris Vázal, trvale bydliskom Sadová  2719/3B, 905 01 Senica  -  vlastník v podiele 1/1

za cenu 35 €/m2

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 120:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

   -    predaj pozemku  CKN parc.č. 2747/2, druh pozemku záhrada vo výmere 125 m2,

zapísaného na LV č. 3353 pre kat. územie Senica,

 • predaj novozameraného pozemku CKN parc. č. 2766/56, druh pozemku orná pôda

vo  výmere  87 m2, ktorý vznikol na základe GP č.4/2023 na oddelenie pozemku p.č. 2766/56 a určenie vlastníckych práv odčlenením dielu 1 vo výmere 87 m2  z pozemku  EKN parc.č.1565, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5768 m2, zapísaného na LV č. 60 pre kat. územie Senica

žiadateľovi:  Milan Miča, trvale bydliskom Tehelná 424/18 , 905 01 Senica 

za cenu 41 €/m2

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemok CKN  parc.č. 2747/2  a novozameraný pozemok CKN parc.č. 2766/56 tvoria

 so susednými pozemkami  CKN parc. č. 2747/1 a 2746 vo vlastníctve žiadateľa  jednotný celok, vytvorený pred rokmi právnymi predchodcami žiadateľa. Sú využívané ako dvor a záhrada a na tento účel budú slúžiť žiadateľovi aj naďalej. Predajom týchto pozemkov  žiadateľovi dôjde  k majetkovoprávnemu usporiadaniu tohto celku za trhovú cenu.

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 121:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

1. nájom pozemkov, resp. časti pozemkov v kat. území Senica a Kunov vo vlastníctve mesta Senica pri prevádzkach občerstvenia prevádzkovateľom prevádzok za účelom zriadenia a prevádzkovania  letných terás.

2. podmienky nájmu:

 1. zmluvy o nájme budú  uzatvorené po podaní žiadosti záujemcu  na dobu  určitú  v období

od  01.05.2023 do 31.10.2023,

 1. nájomné  za sezónne užívanie  pozemkov v období od 01.06.do 15.09. je 0,22 € /m2/deň

a nájomné za mimosezónne užívanie pozemkov v období  od 01.05. do 31.05. a  od 15.09.

do 31.10.  je  0,06  € /m2/deň,

 1. za zriadenie letnej terasy sa pokladá umiestnenie stolov a stoličiek vrátane ochrany proti slnku (slnečníky),
 2. uzatvoreniu nájomnej zmluvy na  zriadenie terasy zasahujúcej  do chodníkov bude predchádzať vydanie povolenia  na špeciálne užívanie  pozemných komunikácií,
 3. dodržiavanie podmienok, vypracovaných  referátom investičnej výstavby a územného plánovania mesta Senica, týkajúcich sa možnosti a vhodnosti  zriadenia letnej terasy, ktoré budú prílohou nájomnej zmluvy;

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

§9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Letné terasy pri prevádzkach s občerstvením prispievajú ku skvalitneniu poskytovaných služieb, sú obľúbené medzi obyvateľmi, mesto predmetné časti pozemkov nepotrebuje na plnenie svojich úloh a z nájmu má  finančný prínos.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 122:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na nájom nehnuteľnosti, evidovanej  na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako garáž so súpisným číslom 3353, postavenej na parcele. č. 3370/25 podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

       a) Predmetom  súťaže  je uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti, evidovanej na LV

           č. 3353 pre kat. územie Senica ako stavba - garáž so súp. číslom 3353, postavenej  na

           parcele  č.3370/25  na ulici Štefánikova  za budovou so súp. číslom 1318 v Senici.         

           Doba nájmu bude na dobu  neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou.

 1. Špecifikácia garáže:

-výmera garáže je 20 m2,

-v garáži nie je prívod elektrickej energie ani vody,

-vstup do garáže je z pozemku vo vlastníctve mesta Senica.

      c)  Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  nájomné najmenej 300 €/ rok,

            slovom tristo eur za rok.

      d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššie ponúknuté        

          nájomné za rok. Pri rovnosti ponúknutého nájomného  u viacerých záujemcov bude

           rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

      e) Zmluvu o nájme zmluvné strany podpíšu najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia  

          o výsledku súťaže víťazovi.   

      f)  Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

          -všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, 

          - pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa   

             na doplnenie a vykonanie opravy.

      g) Prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a  doplniť ďalšie podmienky súťaže

          organizačného charakteru.

          Po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže budú mať záujemcovia  možnosť v stanovenom 

           termíne vykonať obhliadku garáže.

      h) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

           JUDr. Marek Došek, prednosta MsÚ

           JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

           Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku a poslanec  MsZ.

     ch) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu  zmluvy o nájme  

           na zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka.

           Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské 

           zastupiteľstvo.

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 123:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in personam“

na pozemku E KN parc.č. 1568/1, druh pozemku vodná plocha vo výmere 6371 m2

v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka pozemku strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časť  uvedeného pozemku v rozsahu vyznačenom v situácii spracovanej na podklade katastrálnej mapy. Dĺžka elektrického  vedenia bude cca 244 m. Presná výmera vecného bremena bude vymedzená v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 16,20 € za každý aj začatý 1m2 výmery, príp. bežný meter  vecného bremena, ktorá bude vymedzená geometrickým plánom.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

 

 

 

Uznesenie č. 124:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in personam“

na  pozemkoch:

CKN parc. 3359/4, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 2308 m2

CKN parc. 3359/5, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 777 m2

CKN parc. 3359/18, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 352 m2

CKN parc. 3466/1, druh pozemku zastavaná  plocha a nádvorie  vo výmere 509 m2

CKN parc. 3565/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 102 864 m2

E KN parc.č.294/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5350  m2

E KN parc.č.522, druh pozemku vodná plocha vo výmere 761  m2

v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časť  uvedených pozemkov v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 164/2021 na priznanie práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch p. č. C-KN  3281/1, 3356/1, 3357, 3358, 3359/4, 3359/5, 3359/18, 3466/1,3565/2  a E-KN 294/2,294/4,522. Rozsah vecného bremena na predmetných pozemkoch bude 287 m2.  Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 16,20 € za každý  1mvýmery  vecného bremena.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 125:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

1.) odkúpenie nehnuteľností, tvoriacich areál futbalového štadióna na Sadovej ulici č. 639 v Senici od vlastníkov:

 1. od OMS ARENA Senica, a.s., IČO 36 752 673 so sídlom Sadová 639/22,

905 01 Senica  stavby  a pozemky, zapísané na LV č. 8444 pre kat územie Senica ako

           pozemky:

 

Parcelné číslo:

Register:

Výmera (m2):

Druh pozemku:

3570/1

„C“

16514

Ostatná plocha

3570/5

„C“

396

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/7

„C“

11383

Ostatná plocha

3570/8

„C“

212

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/9

„C“

149

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/10

„C“

304

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/11

„C“

14

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/12

„C“

15

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/13

„C“

208

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/14

„C“

90

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/15

„C“

19

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/16

„C“

73

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/17

„C“

1322

Ostatná plocha

3570/18

„C“

6

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/19

„C“

7720

Ostatná plocha

3570/21

„C“

40

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/22

„C“

40

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/23

„C“

40

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/24

„C“

40

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/25

„C“

17

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/26

„C“

625

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/27

„C“

623

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/28

„C“

1004

Zastavaná plocha a nádvorie

3570/29

„C“

265

Zastavaná plocha a nádvorie

3787/24

„C“

14749

Ostatná plocha

3787/272

„C“

3442

Zastavaná plocha a nádvorie

3787/273

„C“

200

Zastavaná plocha a nádvorie

3787/274

„C“

19

Zastavaná plocha a nádvorie

3787/275

„C“

717

Zastavaná plocha a nádvorie

 

stavby:

 

Súpisné číslo:

Na pozemku parcelné číslo:

Popis stavby:

639

3570/8

3570/9

Stupňovité hľadisko

639

3570/5

tribúna

639

3570/7

ihrisko

639

3570/26

Tribúna B

639

3570/27

Tribúna D

639

3570/28

Tribúna C

1412

3570/12

pokladňa č.1

1413

3570/11

pokladňa č.2

1414

3570/10

             soc. zariad. a bufet

1415

3570/13

šatne

1415

3570/14

práčovňa

1415

3570/15

garáž

1416

3570/16

garáž

 

3570/25

trafostanica

 

 

 1. od OMS, a.s., IČO 34 132 333 so sídlom 906 02 Dojč 419  stavby, zapísané na LV

č. 6707  pre kat. územie Senica ako

stavby:

          

Súpisné číslo:

Na pozemku parcelné číslo:

Popis stavby:

639

3787/272

Tréning. futb. ihrisko s nafuk. halou

639

3787/273

Sociálne zariad. pre nafuk. halu

 

za kúpnu cenu celkom 2 800 000 € s DPH, slovom dva milióny osemstotisíc eur s DPH.

 

2.) Bližšie podmienky procesu uzatvorenia kúpnej zmluvy:

- Nehnuteľnosti, ktoré budú predmetom kúpy nebudú zaťažené záložným právom, vecným bremenom ani iným vecným právom s výnimkou vecného bremena, zriadeného v prospech Slovenského futbalového zväzu, IČO  00 687 308, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, zriadeného na základe zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej vklad bol povolený dňa 14.04.2015 pod číslom V-307/2015 a ktoré spočíva v bezodplatnom užívaní nehnuteľností   Slovenským futbalovým zväzom.

3.) Predaj 408 kusov akcií mesta Senica, spoločnosti OMS ARENA Senica a. s., IČO 36 752 673 so sídlom Sadová 639/22 Senica za minimálnu cenu určenú znaleckým posudkom.

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:16          proti:0              zdržal sa:2                    počet poslancov:19

Uznesenie č. 126:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

rokovací poriadok MsZ.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:17     proti:0        zdržal sa:0; 2 nehlasovali       počet poslancov:19

Uznesenie č. 127:

MsZ v Senici

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa Bc. Roderiky Petrákovej funkcie tajomníčky Komisie pre správu mestského majetku.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19             

b/ v o l í

Ing. Lenku Búzkovú za tajomníčku Komisie pre správu mestského majetku.       

V o ľ b a : prítomných:19                    za:19                            proti:0                                     počet poslancov:19

Uznesenie č. 128:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu  hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly dodržiavania povinností zamestnávateľa mesto Senica pri nariadení, dohodnutí a evidencii práce nadčas, kontroly čerpania náhradného voľna zamestnancami, vrátane čerpania finančných prostriedkov na vyplatenie mzdy za prácu nadčas                  v r. 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0              zdržal sa:0                    počet poslancov:19

 

 

Uznesenie č. 129:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu  hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly vecného a finančného plnenia a uplatňovania práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo  zmluvy o poskytovaní služieb  pre prevádzku a údržbu informačných systémov  mesta  Senica  v znení  dodatkov  č. 1 a 2, uzatvorenej  so spoločnosťou CORA GEO, s.r.o., Martin. 

H l a s o v a n i e : prítomných:19      za:18       proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval          počet poslancov:19

                                             

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!