Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 28.06.2023 - 08:09  //  aktualizácia: 27.09.2023 - 10:14  //  zobrazené: 750

4. zasadnutie MsZ

číslo: 4/2023  |  dátum konania: 28.06.2023  |   zápisnica (pdf)


 Mesto Senica
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
                
                                                                                       Senica 23.06.2023

U Z N E S E N I A
prijaté na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa
22. júna 2023

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e  č. 4/2023/130 – 173

Uznesenie č. 130:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
program 4. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 22. júna 2023. 
H l a s o v a n i e : prítomných:13          za:13              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19  

Uznesenie č. 131:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
doplnenie programu 4. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 22. júna 2023 o body:
- 25.5 Návrh na uloženie voľných finančných prostriedkov z rezervného fondu na termínovaný vklad
- 27. Diskusia
a následné prečíslenie bodov programu - 28. Uznesenia prijaté na 4. zasadnutí MsZ a 29. Záver
H l a s o v a n i e : prítomných:15          za:15              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19  
Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
 
Uznesenie č. 132:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Ing. Jarmila Barcaj Drinková
H l a s o v a n i e : prítomných:15          za:15              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19  

Uznesenie č. 133:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení MsZ.
H l a s o v a n i e : prítomných:15          za:15              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19  

Uznesenie č. 134:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.
H l a s o v a n i e : prítomných:15          za:15              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 135:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e 
1. Uznesenia prijaté na 3. zasadnutí MsZ dňa 04.04.2023
2. Uznesenia prijaté na 4. zasadnutí MsR dňa 08.06.2023   
H l a s o v a n i e : prítomných:15      za:13       proti:0       zdržal sa:0; 2 nehlasovali          počet poslancov:19

Uznesenie č. 136:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
Výročnú správu Technických služieb Senica, a. s. za rok 2022.
H l a s o v a n i e : prítomných:15          za:14     proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval        počet poslancov:19

Uznesenie č. 137:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
Výročnú správu Mestského podniku služieb, spol. s r. o. za rok 2022.
H l a s o v a n i e : prítomných:15          za:15              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 138:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
Výročnú správu Stoma Senica, a. s. za rok 2022.
H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 139:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
Výročnú správu Polikliniky Senica n. o. za rok 2022.
H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 140:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
Výročnú správu Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r. o. za rok 2022.
H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 141:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
Výročnú správu Sociálneho podniku mesta Senica, s. r. o. za rok 2022.
H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 142:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu  záverečného účtu mesta Senica za rok 2022.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 143:
MsZ v Senici
a/  s c h v a ľ u j e 
Záverečný účet mesta za rok 2022 a celoročné hospodárenia bez výhrad.


b/  s c h v a ľ u j e 
Schodok rozpočtu vo výške – 251 873,60 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. vo výške 1 041 321,74 Eur a takto zistený schodok vo výške - 1 293 195,34 Eur bol v roku 2022 vysporiadaný:
       -z finančných operácií vo výške 1 293 195,34 Eur
Zostatok finančných operácií vo výške 1 293 195,34 Eur, bol použitý v roku 2022 na:
       -vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 293 195,34 Eur
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške + 3 717,89 Eur navrhujeme použiť na:
                  -tvorbu rezervného fondu vo výške 3 717,89 Eur         
 
c/  b e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2022
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 144:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania– úveru  od veriteľa VÚB, a.s.  na odkúpenie areálu futbalového štadióna v Senici.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 145:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
prijatie termínovaného úveru na nákup areálu futbalového štadióna v Senici od veriteľa Všeobecná úverová banka a. s. vo výške 2 800 000 Eur so splatnosťou 144 mesiacov
      
b) o d p o r ú č a
prijať fixnú úrokovú sadzbu na 5 rokov vo výške 4,10 % alebo pohyblivú úrokovú sadzbu 6M Euribor + 0,72 % p. a. podľa najvýhodnejších podmienok v čase podpisu úverovej zmluvy

c) p o v e r u j e
primátora mesta zrealizovať všetky právne úkony potrebné pre prijatie termínovaného úveru

d) s c h v a ľ u j e 
zmenu rozpočtu na rok 2023 na jednotlivých položkách ekonomickej klasifikácie nasledovne: 
položka 513 002 -  Dlhodobý bankové úver                   + 2 800 000 Eur
položka 710        -   Obstaranie kapitálových aktív        + 2 800 000 Eur
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:14              proti:1           zdržal sa:2                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 146:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania –
 
úveru  poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na  obnovu Zariadenia sociálnych služieb Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 147:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti o poskytnutie podpory vo výške 510.442,53 Eur (s DPH) v súlade so zákonom č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 148:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2023 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/23.
H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 149:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2023 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/23.
H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 150:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku  pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy v meste Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 151:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
aktualizáciu komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senica na roky 2021 – 2030.
H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 152:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
Štatút zariadenia sociálnych služieb nocľaháreň.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 153:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
Štatút zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Mestské jasle.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19


Uznesenie č. 154:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
Štatút denného centra Továrenská.
H l a s o v a n i e : prítomných:17        za:16         proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov:19

Uznesenie č. 155:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
sobášne  dni  na rok  2024.
H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 156:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Školskú jedáleň pri Základnej škole Sadová 620, Senica vo výške 4 118,40 Eur na nákup elektrickej pece s príslušenstvom.
H l a s o v a n i e : prítomných:16     za:15         proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval         počet poslancov:19

Uznesenie č. 157:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
dodatok č. 6/2023 k VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
H l a s o v a n i e : prítomných:15          za:15              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 158:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
dodatok č. 1/2023 VZN č. 75/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Senica s pripomienkou.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 159:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
odkúpenie  pozemkov,  evidovaných na liste vlastníctve č. 1487  v  kat. území Kunov ako:
CKN parc. č.892/4, druh pozemku  ostatná  plocha vo výmere 1381 m2
CKN parc. č.893/5, druh pozemku  ostatná  plocha vo výmere 3322 m2
CKN parc. č.898/6, druh pozemku orná pôda vo výmere 102 m2 od vlastníkov  za  cenu:
pozemok CKN parc.č. 892/4  za jednotkovú  cenu  13 €/m2
a pozemky CKN parc.č. 893/5 a parc. č. 898/6 za jednotkovú  cenu 2 €/m2
H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:13              proti:0           zdržal sa:3                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 160:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
odkúpenie  pozemku EKN parc. č.1438, druh pozemku orná pôda vo výmere 619 m2 , evidovaného na liste vlastníctve č. 1057  v  kat. území Kunov od vlastníkov za cenu stanovenú znaleckým posudkom  tj. 20 000 €.
H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 161:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
nájom nebytového priestoru – strojovne vo výmere 48 m2 v budove so  súp. číslom 1408 – administratívna budova  na parcele č. 26/8 v kat. území Senica na  účely umiestnenia a prevádzkovania technologického zariadenia na  dobu neurčitú so šesťmesačnou  výpovednou lehotou  od 01.08.2023 spoločnosti:  Službyt, spol. s r.o., Hviezdoslavova 473, Senica, IČO: 34 101 772 za cenu 5 €/m2/rok

b) s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že v prenajatom priestore je umiestnené technologické zariadenie na rozvod a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, ktoré je vo vlastníctve spoločnosti  Službyt, spol. s r.o. a ktorým spoločnosť zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody pre administratívnu  budovu so súp. číslom 1408.
H l a s o v a n i e : prítomných:15          za:15              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 162:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
nájom pozemku EKN parc.č.2836, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 4249 m2, evidovaného na LV č. 4731 pre kat. územie Senica a pozemku  EKN parc. č. 2838, druh pozemku orná pôda vo výmere 2996 m2, evidovaného na LV č. 3353 pre kat. územie Senica  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so zákonom č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení žiadateľovi:  Poľnohospodárske družstvo Dojč, 906 02 Dojč, IČO: 00 203 271
a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
b) na dobu určitú 5 rokov 
c) za nájomné minimálne  80€/ha/rok, dohodnuté ročné nájomné však nesmie byť menej ako je
obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné katastrálne územie a príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

b) s c h v a ľ u j e
nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Predmetné pozemky dlhodobo slúžia na účely poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona č.504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a sú začlenené do územného celku, v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik vykonáva poľnohospodársku činnosť.
H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 163:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
nájom  časti  pozemku  CKN parc. č. 3013, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 861 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 2/2023 ako novozameraný pozemok  CKN parc. č. 3013/2, druh pozemku ostatná plocha  vo výmere  171 m2  v kat. území Senica spoločnosti: ROOS  GROUP, s.r.o., Priemyselná 281/41, 905 01 Senica,  IČO: 35786523 za účelom vybudovania parkovacích miest k plánovanej stavbe „ORTOLENTIS-Zdravotnícke zariadenie“ v zmysle projektovej dokumentácie „ORTOLENTIS-zdravotnícke zariadenie–SO.02 Spevnené plochy a parkovisko“ na dobu neurčitú s  trojmesačnou výpovednou lehotou  za cenu 1,50  €/m2/ročne
Špecifické podmienky :

1.Počas realizácie stavby parkovacích miest bude nájomca povinný postupovať tak, aby neznemožnil  prístup  vozidlom vlastníkom do garáží, ktorí majú vchod  do garáží  z pozemku CKN parc. č. 3013.
2.Na základe ponuky nájomcu  na bezodplatný prevod vlastníctva 9   parkovacích  miest  mestu bude v  nájomnej zmluve obsiahnutá zmluva o budúcej zmluve, na základe ktorej  sa nájomca zaviaže    po vybudovaní a skolaudovaní  parkovacích miest  deväť z nich  bezodplatne  previesť do vlastníctva  mesta, ktoré ich následne zaradí do systému dočasného parkovania vozidiel pre potreby verejnosti.

b) b e r i e   n a   v e d o m i e
nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Spoločnosť je vlastníkom a stavebníkom stavby „ORTOLENTIS – Zdravotnícke zariadenie“, ktoré bude realizovať v budove so súp. číslom 481 - závodný klub, postavenej na parcele CKN 3051/2 na Továrenskej ulici v Senici. Jednou z podmienok, ktorú musí stavebník v konaní o povolenie užívania stavby splniť je dostatočný počet vybudovaných parkovacích miest. Vzhľadom na nemožnosť vybudovať všetky parkovacie miesta  priamo pri stavebnom objekte, parkovanie pre navrhovanú stavbu sa navrhuje na pozemku par. č. 3013  na Továrenskej ulici  za skupinovými garážami. Oprava chátrajúcej stavby v centre mesta a nové zdravotnícke zariadenie v meste možno vnímať ako  spoločensky prínosné, preto  mesto poskytuje súčinnosť pre  zabezpečenie jeho realizácie.  Zmluvu o nájme pozemku musí investor  preukázať v konaní o povolenie na vybudovanie parkovacích miest.
H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 164:
MsZ v Senici
Časť A
a) s c h v a ľ u j e
predaj novozameraného pozemku CKN parc. č. 722/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  vo  výmere  27 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 2/2023 na oddelenie pozemku p.č. 722/4 a zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch p. č. 722/2 (CKN) a p. č. 4/19, 72, 1615/1 (KN-E) spojením dielov 1, 2 a 3pričom
 - diel 1 vo výmere 15 m2 bol odčlenený z pozemku EKN parc.č.72, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 9167 m2, zapísaného na LV č. 60 pre kat. územie Senica,
 - diel 2 vo výmere 1 m2 bol odčlenený z pozemku EKN parc. č. 1615/1, druh pozemku orná pôda  vo výmere 1823 m2, zapísaného na LV č. 60 pre kat. územie Senica, 
- diel 3 vo výmere 11 m2 bol odčlenený z pozemku CKN parc. č. 722/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, zapísaného na LV č. 3353 pre kat. územie Senica žiadateľovi: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za cenu  v zmysle znaleckého posudku 1070 €.

b) s c h v a ľ u j e
prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Pre mesto je uvedený pozemok prebytočný.
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:  
Na novozameranom pozemku parc. č. 722/4 bude  realizovaná stavba elektroenergetického zariadenia - kiosková distribučná trafostanica, ktorá rozšíri a posilní možnosti napojenia na odber elektrickej energie v danej lokalite mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Časť B
s c h v a ľ u j e 
zriadenie vecného bremena in personam na pozemku CKN parc. č. 722/2, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a na pozemkoch  EKN parc. č. 72, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 9167 m2, parc. č. 1615/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 1823 m2, parc. č. 4/19 druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 2509 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré  spočíva v povinnosti vlastníka  predmetných pozemkov na časti zaťažených nehnuteľností strpieť:
a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.
Vecné bremeno sa vzťahuje na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako
diel 4 vo výmere 8 m2  na pozemku EKN parc. č. 1615/1, 
diel 5 vo výmere 1 m2  a diel 6 vo výmere 10 m2 na pozemku EKN  parc. č. 72,
diel 7 vo výmere 3 m2 na pozemku CKN parc. č.722/2,
diel 8 vo výmere 2 m2  na pozemku EKN parc. č. 4/19
v geometrickom pláne  č. 2/2023 na oddelenie pozemku p. č. 722/4 a zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch  p. č. 722/2 (CKN) a p.č. 4/19, 72, 1615/1 (KN-E).
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 16,20 € za každý aj začatý 1m2  výmery vecného bremena, vyznačeného geometrickým plánom č. 2/2023.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 165:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena in rem na pozemkoch  EKN parc. č. 72, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 9167 m2, parc. č. 1615/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 1823 m2 a  parc. č.  1614/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 448 m2 v kat. území Senica v prospech spoločnosti HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24,  905 01 Senica, IČO: 36 239 542  ako  vlastníka pozemkov CKN parc. č. 1219/2, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 2111 m2 a parc. č. 1218/1, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 5272 m2, zapísaných na LV č. 7023 v kat. území Senica  a každého ďalšieho vlastníka  týchto pozemkov, ktoré  spočíva v povinnosti vlastníka  pozemkov parc. č. 72, 1615/1 a 1614/2 strpieť  na časti zaťažených nehnuteľností :
a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.
Vecné bremeno sa vzťahuje na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako
diel 1  vo výmere 4 m2  na pozemku EKN p. č. 72, 
diel 2 vo výmere 43 m2   na pozemku EKN  p. č. 1615/1,
diel 3 vo výmere 8 m2  na pozemku EKN p. č. 1614/2,
v geometrickom pláne  č. 6/2023 na vyznačenie zriadenia vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch  p. č. 722/3  a 1208/1(CKN) a p. č. 72, 1615/1 a 1614/2 
(KN-E).
Vecné bremeno  sa zriaďuje  na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 16,20 € za každý aj začatý 1m2 výmery vecného bremena, vyznačeného geometrickým plánom č. 6/2023.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 166:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
zámenu nehnuteľností v kat. území Senica:
 - novozameraný pozemok CKN parc. č. 2820/108, druh pozemku vodná  plocha   vo výmere  74 m2, odčlenený na základe GP č. 49/2023   z pozemku EKN parc. č. 1632, druh pozemku  ostatná plocha  vo výmere 2901 m2, zapísaného na LV č. 3353 vo vlastníctve: Mesto Senica so sídlom Štefánikova č. 1408/56, 905 25 Senica, IČO 00 309 974
za nehnuteľnosti v kat. území Senica: 
-  novozameraný pozemok CKN parc. č. 2820/109, druh pozemku vodná plocha vo výmere 27 m2, odčlenený na základe GP  č. 49/2023 z pozemku EKN parc. č. 1762/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 7009 m2, zapísaného na LV č. 4867, 
-  novozameraný pozemok CKN parc. č. 2596/10, druh pozemku vodná plocha vo výmere 38 m2, odčlenený na základe GP  č. 51/2023 z pozemku EKN parc. č. 1771/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 197 m2, zapísaného na LV č. 4867, 
vo vlastníctve: Mgr. Artúr Kubík, bytom Okružná 1181/5, 905  01 Senica.
Vzhľadom na umiestnenie zamieňaných pozemkov v tej istej lokalite a rovnaký charakter pozemkov, hodnota zamieňaných pozemkov  je ocenená rovnako na  jednotkovú cenu 30 €/m2 a rozdiel 9 m2 vo výmere zamieňaných nehnuteľností Mgr. Artúr Kubík uhradí mestu Senica  finančným doplatkom v sume 270 € v súlade s ustanoveniami dohodnutými v zámennej  zmluve 

b) s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa  je skutočnosť, že zámenou nehnuteľností  mesto Senica nadobudne pozemky určené  na realizáciu plánovanej stavby - cyklodopravnej trasy.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 167:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ s účinnosťou 

od 01.06.2023.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 168:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2023.                                                   
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 169:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly hospodárenia Základnej školy s materskou školou 
ul.  J. Mudrocha 1343/19, 905  01 Senica v r. 2022.
H l a s o v a n i e : prítomných:17       za:16        proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval         počet poslancov:19

Uznesenie č. 170:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
správu HK o  výsledku kontroly obstarávania zákazky „Expertné služby  pre bezpečnosť IT systémov“.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 171:
MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za I. štvrťrok 2023.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 172:
MsZ v Senici
s c h v a ľ u j e
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023.
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 173:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
uloženie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 1 087 000 Eur na termínovaný vklad – vkladový účet vedený v Všeobecnej úverovej banke a. s. na obdobie 3 mesiacov

b) p o v e r u j e
primátora mesta zrealizovať všetky právne úkony potrebné pre uloženie finančných prostriedkov na vkladový účet
H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16              proti:0           zdržal sa:0                   počet poslancov:19


                                                                                                           Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.
                                                                                                                      primátor mesta Senica
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!