Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.12.2018 - 12:43  //  aktualizácia: 11.12.2018 - 12:43  //  zobrazené: 2882

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Službyt spol. s r.o., Hviezdoslavova 473,  Senica

 

Dátum začatia konania:     10.12.2018     

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 3 ks dreviny

Dotknuté územie :

Priemyselná ul., pred bytovým domom č. 286, č.  parcely 989 k.ú. Senica,  register C

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    12.12. – 18.12.2018

 

 

 

 

 

V Senici   11.12.2018

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!