Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.02.2019 - 12:35  //  aktualizácia: 22.02.2019 - 12:35  //  zobrazené: 2218

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Mesto Šaštín – Stráže, Alej 549, Šaštín – Stráže

 

Dátum začatia konania:     21.2.2019       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 9 ks drevín - 5 ks borovica, 1 ks jabloň, 1 ks čerešňa, 1 ks hrab a 1 ks breza

Dotknuté územie :

Lokalita pre kostolom na námestí č.  parcely 212/4 k.ú. Šaštín E-KN, , pred rodinným domom na Ul. Pri bitúnku, parcela č. 537/4 k.ú. Šaštín C-KN a park na Ul. Bernolákov rad č. parcely 589/75 k.ú. Stráže E – KN.

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    25.2. – 1.3.2019

 

 

 

 

V Senici   22.2.2019

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!