Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.04.2019 - 13:16  //  aktualizácia: 15.04.2019 - 13:18  //  zobrazené: 1208

Oznámenie o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok - nehnuteľnosti, evidované na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

  • budova so súp. číslom  1506 - Tescobarák, postavená na  parcele č. 1661/18
  • pozemok CKN parc. č. 1661/18, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 756 m2
  • a časť pozemku CKN parc.č. 1661/13 vo výmere 7677 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vyznačená na GP č. 31/2019 na oddelenie pozemkov p.č. 1661/310 a p.č. 1661/311 ako novozameraný pozemok CKN parc.č.1661/310 vo výmere 539 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

formou obchodnej verejnej súťaže

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!