Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.11.2019 - 12:15  //  aktualizácia: 06.11.2019 - 09:13  //  zobrazené: 2313

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Z v e r e j n e n i e    i n f o r m á c i e    o    z a č a t o m    s p r á v n o m   k o n a n í

 

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica

 

Dátum začatia konania:     4.11.2019       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 1 ks dreviny, jaseň

Dotknuté územie :

Park pri Záhorskej galérii J. Mudrocha, na Sadovej ul., parcela č. 3463 k.ú. Senica vedený v reg. C - KN, druh pozemku ostatná plocha

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    6.11. – 12.11.2019.

 

 

 

 

V Senici   5.11.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!