Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 28.11.2022 - 12:51  //  aktualizácia: 17.05.2024 - 07:58  //  zobrazené: 996

Ustanovujúce zasadnutie MsZ

číslo:  |  dátum konania: 15.11.2022  |   zápisnica (pdf)

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                      Senica 16. 11. 2022

 

U Z N E S E N I A

prijaté na Ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

15. novembra 2022

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo   u z n e s e n i e   č. UST/2022/1 - 18

 

Uznesenie č. 1:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

program Ustanovujúceho zasadania MsZ v Senici, konaného dňa 15. novembra 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19   

 

Uznesenie č. 2:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Peter Pastucha, Ľubomír Miča

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19   

Uznesenie č. 3:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Mgr. Vladimír Včelka

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

Uznesenie č. 4:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

Výsledky voľby primátora mesta Senica a výsledky volieb do Mestského zastupiteľstva v Senici v roku 2022.

 

b) b e r i e   n a   v e d o m i e

Vystúpenie zvoleného primátora mesta Senica Ing. Mgr. Martina Džačovského.

 

c) k o n š t a t u j e,  ž e

Zvolený primátor mesta Senica Ing. Mgr. Martin Džačovský zložil zákonom predpísaný sľub primátora.

 

d) k o n š t a t u j e,  ž e

Zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Senici zložili zákonom predpísaný sľub poslanca:

 

VO č. 1

1. Mgr. Ivana Mičová.

VO č. 2

1. Mgr. Peter Hutta,

2. PhDr. Miriam Madunická, PhD.,

3. Mgr. Filip Lackovič,

4. RNDr. Ľubica Krištofová,

5. Mgr. Peter Pastucha,

6. Ing. arch. Martin Čonka,

7. Mgr. Ľubomír Štvrtecký.

 

VO č. 3

1. MUDr. Andrej Papp,

2. Ing. Jarmila Barcaj Drinková,

3. Mgr. Lenka Včelková,

4. Mgr. Vladimír Včelka,

5. Ľubomír Miča,

6. Mgr. Kristína Chudá.

 

VO č. 4

1. Ing. Roman Sova,

2. Ing. Pavol Kalman,

3. Ing. Ľubica Vyletelová,

4. Mgr. Branislav Grimm.

 

VO č. 5

1. Dušan Podmajerský.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 5:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

že primátor mesta Senica písomne poveril výkonom funkcie zástupcu primátora

Mgr. Filipa Lackoviča dňom 15. novembra 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 6:

MsZ v Senici

p o v e r u j e

Mgr. Petra Huttu, poslanca MsZ v Senici zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí primátor alebo zástupca primátora.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 7:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

Zriadenie 6 člennej Mestskej rady

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

b) s c h v a ľ u j e  spôsob voľby členov MsR

Hlasovanie aklamačne a en bloc.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

c) v o l í  za členov MsR

- Mgr. Peter Pastucha

- Mgr. Ivana Mičová

- Ing. arch. Martin Čonka

- Mgr. Peter Hutta

- Ing. Ľubica Vyletelová

V o ľ b a : prítomných:19                    za:19                      proti:0                              počet poslancov:19

 

d) b e r i e   n a   v e d o m i e

- Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora sa zo zákona stáva členom MsR

H l a s o v a n i e : prítomných:19         za:19          proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:19

Uznesenie č. 8:

MsZ v Senici

a) z r i a ď u j e   a   u r č u j e  počet členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici

1/ Komisia finančná - 11 členná

2/ Komisia pre správu mestského majetku - 9 členná

3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu - 9 členná

4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť - 9 členná

5/ Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti - 9 členná

6/ Komisia športu - 9 členná

7/ Komisia mládeže - 7 členná

8/ Komisia životného prostredia - 7 členná

9/ Komisia pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku - 13 členná

10/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta – 5 členná

11/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - 5 členná

 

b) o d p o r ú č a

predložiť návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici zástupcovi primátora

T: 01.12.2022

Z: politické strany a hnutia zastúpené v MsZ, poslanecké kluby, občania z radov odborníkov a laickej verejnosti                                           

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 9:

MsZ v Senici

a) v o l í  predsedov a tajomníkov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici

 

1/ Komisia finančná

predseda komisie: Ing. Pavol Kalman

tajomník komisie: Monika Rišková

 

2/ Komisia pre správu mestského majetku

predseda komisie: Ing. Roman Sova

tajomník komisie: Bc. Roderika Petráková

 

3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu

predseda komisie: Ing. arch. Martin Čonka

tajomník komisie: Ing. Renné Orgoň

 

4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť

predseda komisie: PhDr. Miriam Madunická, PhD.

tajomník komisie: Mgr. Jana Holoďáková

 

5/ Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti

predseda komisie: Mgr. Peter Pastucha

tajomník komisie: Ing. Mária Výletová

 

6/ Komisia športu

predseda komisie: Mgr. Peter Hutta

tajomník komisie: Erika Mášiková

 

7/ Komisia mládeže

predseda komisie: Mgr. Ivana Mičová

tajomník komisie: Ing. Marek Štítny

 

8/ Komisia životného prostredia

predseda komisie: RNDr. Ľubica Krištofová

tajomník komisie: Ing. Jana Tomešová

 

9/ Komisia pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku

predseda komisie: Ing. Jarmila Barcaj Drinková

tajomník komisie: Stanislava Dávideková

 

10/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta

predseda komisie: MUDr. Andrej Papp

tajomník komisie: JUDr. Gabriela Olejárová

 

11/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda komisie: Mgr. Ľubomír Štvrtecký

tajomník komisie: Adela Langová

 

b) v o l í  členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici

 

1/ Komisia finančná – 11 členná

poslanci:

Ing. Ľubica Vyletelová

Mgr. Branislav Grimm

Mgr. Filip Lackovič

Mgr. Ivana Mičová

PhDr. Miriam Madunická, PhD.

neposlanci:

Ing. Radoslav Hebnár

Mgr. Vladimír Beliš

Ing. Martin Urban

Ing. Andrej Tomiš

Ing. Jaroslav Hložek

 

2/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta – 5 členná

poslanci:

RNDr. Ľubica Krištofová

Mgr. Peter Pastucha

Ing. Pavol Kalman

Ing. Roman Sova

 

3/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – 5 členná

poslanci:

RNDr. Ľubica Krištofová

Ľubomír Miča

Ing. Pavol Kalman

Ing. Roman Sova

 

c) o d p o r ú č a  primátorovi mesta predložiť MsZ návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici

T: 1. zasadnutie MsZ

Z: primátor mesta                                           

V o ľ b a : prítomných:19                    za:19                     proti:0                               počet poslancov:19

Uznesenie č. 10:

MsZ v Senici

a) z r i a ď u j e   a   u r č u j e  počet členov mestských výborov

MsV č. 1 – 1 poslanec, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 kandidát), občianski kandidáti (2 kandidáti)

MsV č. 2 – 7 poslancov, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 kandidát), občianski kandidáti (2 kandidáti)

MsV č. 3 – 6 poslancov, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 kandidát), občianski kandidáti (2 kandidáti)

MsV č. 4 – 4 poslanci, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 kandidát), občianski kandidáti (2 kandidáti)

MsV č. 5 – 1 poslanec, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 kandidát), občianski kandidáti (4 kandidáti)

 

b) o d p o r ú č a

predložiť návrhy na zloženie mestských výborov zástupcovi primátora

T: 01.12.2022

Z: politické strany a hnutia zastúpené v MsZ, poslanecké kluby, občania z radov odborníkov a laickej verejnosti                                           

 

c) o d p o r ú č a  primátorovi mesta predložiť MsZ návrh na voľbu členov MsV

T: 1. zasadnutie MsZ

Z: primátor mesta                                           

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 11:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o spoločnostiach a organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

b) o d p o r ú č a

Politickým stranám a hnutiam, koalíciám a nezávislým poslancom zastúpeným v MsZ predložiť návrhy na zastúpenie v spoločnostiach a organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na sekretariát primátora

T: 10.01.2023

Z: v texte                                           

 

c) o d p o r ú č a

Primátorovi mesta predložiť MsZ návrhy na zastúpenie v spoločnostiach a organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na základe návrhov od politických strán a hnutí, koalícií a nezávislých poslancov zastúpených v MsZ.

T: 1. zasadnutie MsZ v roku 2023

Z: v texte                                           

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 12:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ, členov redakčnej rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM.

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 13:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi Ing. Mgr. Martinovi Džačovskému ku dňu 15.11.2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 14:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zvýšenie základného platu primátora mesta Senica o 40% s účinnosťou od 15.11.2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:11        proti:3        zdržal sa:4               počet poslancov:19

Uznesenie č. 15:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 5 Štatútu mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 16:

MsZ v Senici

p o v e r u j e

vykonávať funkciu sobášiaceho:

Mgr. Filip Lackovič

Mgr. Peter Hutta                                                  

Mgr. Peter Pastucha

Mgr. Branislav Grimm

Mgr. Ivana Mičová

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 17:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

Povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a povinnosť odovzdať Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Senici:

1/ Oznámenie funkcií zamestnaní a činností a majetkových pomerov do 30 dní, odkedy sa verejný funkcionár ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla.

2/ Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok.

T: úloha trvalá

Z: primátor, poslanci MsZ

 

b) b e r i e   n a   v e d o m i e

Poučenie o ochrane osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

c) b e r i e   n a   v e d o m i e

Etický kódex voleného predstaviteľa.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 18:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

                       

                                                 

 

 

                                                                                         Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

                                                                                               primátor mesta Senica

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                      Senica 16. 11. 2022

 

U Z N E S E N I A

prijaté na Ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

15. novembra 2022

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo   u z n e s e n i e   č. UST/2022/1 - 18

 

Uznesenie č. 1:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

program Ustanovujúceho zasadania MsZ v Senici, konaného dňa 15. novembra 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19   

 

Uznesenie č. 2:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Peter Pastucha, Ľubomír Miča

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19   

Uznesenie č. 3:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Mgr. Vladimír Včelka

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

Uznesenie č. 4:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

Výsledky voľby primátora mesta Senica a výsledky volieb do Mestského zastupiteľstva v Senici v roku 2022.

 

b) b e r i e   n a   v e d o m i e

Vystúpenie zvoleného primátora mesta Senica Ing. Mgr. Martina Džačovského.

 

c) k o n š t a t u j e,  ž e

Zvolený primátor mesta Senica Ing. Mgr. Martin Džačovský zložil zákonom predpísaný sľub primátora.

 

d) k o n š t a t u j e,  ž e

Zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Senici zložili zákonom predpísaný sľub poslanca:

 

VO č. 1

1. Mgr. Ivana Mičová.

VO č. 2

1. Mgr. Peter Hutta,

2. PhDr. Miriam Madunická, PhD.,

3. Mgr. Filip Lackovič,

4. RNDr. Ľubica Krištofová,

5. Mgr. Peter Pastucha,

6. Ing. arch. Martin Čonka,

7. Mgr. Ľubomír Štvrtecký.

 

VO č. 3

1. MUDr. Andrej Papp,

2. Ing. Jarmila Barcaj Drinková,

3. Mgr. Lenka Včelková,

4. Mgr. Vladimír Včelka,

5. Ľubomír Miča,

6. Mgr. Kristína Chudá.

 

VO č. 4

1. Ing. Roman Sova,

2. Ing. Pavol Kalman,

3. Ing. Ľubica Vyletelová,

4. Mgr. Branislav Grimm.

 

VO č. 5

1. Dušan Podmajerský.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 5:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

že primátor mesta Senica písomne poveril výkonom funkcie zástupcu primátora

Mgr. Filipa Lackoviča dňom 15. novembra 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 6:

MsZ v Senici

p o v e r u j e

Mgr. Petra Huttu, poslanca MsZ v Senici zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí primátor alebo zástupca primátora.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 7:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

Zriadenie 6 člennej Mestskej rady

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

b) s c h v a ľ u j e  spôsob voľby členov MsR

Hlasovanie aklamačne a en bloc.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

c) v o l í  za členov MsR

- Mgr. Peter Pastucha

- Mgr. Ivana Mičová

- Ing. arch. Martin Čonka

- Mgr. Peter Hutta

- Ing. Ľubica Vyletelová

V o ľ b a : prítomných:19                    za:19                      proti:0                              počet poslancov:19

 

d) b e r i e   n a   v e d o m i e

- Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora sa zo zákona stáva členom MsR

H l a s o v a n i e : prítomných:19         za:19          proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:19

Uznesenie č. 8:

MsZ v Senici

a) z r i a ď u j e   a   u r č u j e  počet členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici

1/ Komisia finančná - 11 členná

2/ Komisia pre správu mestského majetku - 9 členná

3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu - 9 členná

4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť - 9 členná

5/ Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti - 9 členná

6/ Komisia športu - 9 členná

7/ Komisia mládeže - 7 členná

8/ Komisia životného prostredia - 7 členná

9/ Komisia pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku - 13 členná

10/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta – 5 členná

11/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - 5 členná

 

b) o d p o r ú č a

predložiť návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici zástupcovi primátora

T: 01.12.2022

Z: politické strany a hnutia zastúpené v MsZ, poslanecké kluby, občania z radov odborníkov a laickej verejnosti                                           

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 9:

MsZ v Senici

a) v o l í  predsedov a tajomníkov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici

 

1/ Komisia finančná

predseda komisie: Ing. Pavol Kalman

tajomník komisie: Monika Rišková

 

2/ Komisia pre správu mestského majetku

predseda komisie: Ing. Roman Sova

tajomník komisie: Bc. Roderika Petráková

 

3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu

predseda komisie: Ing. arch. Martin Čonka

tajomník komisie: Ing. Renné Orgoň

 

4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť

predseda komisie: PhDr. Miriam Madunická, PhD.

tajomník komisie: Mgr. Jana Holoďáková

 

5/ Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti

predseda komisie: Mgr. Peter Pastucha

tajomník komisie: Ing. Mária Výletová

 

6/ Komisia športu

predseda komisie: Mgr. Peter Hutta

tajomník komisie: Erika Mášiková

 

7/ Komisia mládeže

predseda komisie: Mgr. Ivana Mičová

tajomník komisie: Ing. Marek Štítny

 

8/ Komisia životného prostredia

predseda komisie: RNDr. Ľubica Krištofová

tajomník komisie: Ing. Jana Tomešová

 

9/ Komisia pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku

predseda komisie: Ing. Jarmila Barcaj Drinková

tajomník komisie: Stanislava Dávideková

 

10/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta

predseda komisie: MUDr. Andrej Papp

tajomník komisie: JUDr. Gabriela Olejárová

 

11/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda komisie: Mgr. Ľubomír Štvrtecký

tajomník komisie: Adela Langová

 

b) v o l í  členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici

 

1/ Komisia finančná – 11 členná

poslanci:

Ing. Ľubica Vyletelová

Mgr. Branislav Grimm

Mgr. Filip Lackovič

Mgr. Ivana Mičová

PhDr. Miriam Madunická, PhD.

neposlanci:

Ing. Radoslav Hebnár

Mgr. Vladimír Beliš

Ing. Martin Urban

Ing. Andrej Tomiš

Ing. Jaroslav Hložek

 

2/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta – 5 členná

poslanci:

RNDr. Ľubica Krištofová

Mgr. Peter Pastucha

Ing. Pavol Kalman

Ing. Roman Sova

 

3/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – 5 členná

poslanci:

RNDr. Ľubica Krištofová

Ľubomír Miča

Ing. Pavol Kalman

Ing. Roman Sova

 

c) o d p o r ú č a  primátorovi mesta predložiť MsZ návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici

T: 1. zasadnutie MsZ

Z: primátor mesta                                           

V o ľ b a : prítomných:19                    za:19                     proti:0                               počet poslancov:19

Uznesenie č. 10:

MsZ v Senici

a) z r i a ď u j e   a   u r č u j e  počet členov mestských výborov

MsV č. 1 – 1 poslanec, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 kandidát), občianski kandidáti (2 kandidáti)

MsV č. 2 – 7 poslancov, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 kandidát), občianski kandidáti (2 kandidáti)

MsV č. 3 – 6 poslancov, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 kandidát), občianski kandidáti (2 kandidáti)

MsV č. 4 – 4 poslanci, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 kandidát), občianski kandidáti (2 kandidáti)

MsV č. 5 – 1 poslanec, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 kandidát), občianski kandidáti (4 kandidáti)

 

b) o d p o r ú č a

predložiť návrhy na zloženie mestských výborov zástupcovi primátora

T: 01.12.2022

Z: politické strany a hnutia zastúpené v MsZ, poslanecké kluby, občania z radov odborníkov a laickej verejnosti                                           

 

c) o d p o r ú č a  primátorovi mesta predložiť MsZ návrh na voľbu členov MsV

T: 1. zasadnutie MsZ

Z: primátor mesta                                           

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 11:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o spoločnostiach a organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

b) o d p o r ú č a

Politickým stranám a hnutiam, koalíciám a nezávislým poslancom zastúpeným v MsZ predložiť návrhy na zastúpenie v spoločnostiach a organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na sekretariát primátora

T: 10.01.2023

Z: v texte                                           

 

c) o d p o r ú č a

Primátorovi mesta predložiť MsZ návrhy na zastúpenie v spoločnostiach a organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na základe návrhov od politických strán a hnutí, koalícií a nezávislých poslancov zastúpených v MsZ.

T: 1. zasadnutie MsZ v roku 2023

Z: v texte                                           

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 12:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ, členov redakčnej rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM.

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 13:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi Ing. Mgr. Martinovi Džačovskému ku dňu 15.11.2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 14:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zvýšenie základného platu primátora mesta Senica o 40% s účinnosťou od 15.11.2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:11        proti:3        zdržal sa:4               počet poslancov:19

Uznesenie č. 15:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 5 Štatútu mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 16:

MsZ v Senici

p o v e r u j e

vykonávať funkciu sobášiaceho:

Mgr. Filip Lackovič

Mgr. Peter Hutta                                                  

Mgr. Peter Pastucha

Mgr. Branislav Grimm

Mgr. Ivana Mičová

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 17:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

Povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a povinnosť odovzdať Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Senici:

1/ Oznámenie funkcií zamestnaní a činností a majetkových pomerov do 30 dní, odkedy sa verejný funkcionár ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla.

2/ Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok.

T: úloha trvalá

Z: primátor, poslanci MsZ

 

b) b e r i e   n a   v e d o m i e

Poučenie o ochrane osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

c) b e r i e   n a   v e d o m i e

Etický kódex voleného predstaviteľa.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 18:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19

                       

                                                 

 

 

                                                                                         Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

                                                                                               primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!