Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.01.2019 - 08:34  //  aktualizácia: 30.01.2019 - 08:38  //  zobrazené: 2381

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie MsZ

Na základe § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam 1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok   7. februára  2019 o 15.00 hodine

 

vo veľkej zasadačke  MsÚ v Senici  /prízemie/ s týmto  programom:

1.     Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.     Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Zloženie sľubu a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému poslancovi mestského  zastupiteľstva -  Mestská volebná komisia

4.1   Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 7. februára 2019 a riešení pripomienok.

4.2   Správa hlavnej kontrolórky o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b zo dňa 6.9.2001

5.1   Uznesenia prijaté na Ustanovujúcom  zasadnutí MsZ dňa 06.12.2018.

5.2   Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí MsR dňa 24.01.2019.

6.1   Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senica č. 20/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

6.2   Návrh VZN č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

7.     Dodatok k Štatútu mesta Senica, Rokovaciemu poriadku komisií MsZ

8.     Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva

9.     Návrh na voľbu členov mestských výborov

10.   Návrh na zastúpenie v orgánoch spoločností v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Senica

11.   Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senica č. 49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských   zariadení v pôsobnosti mesta Senica

12.   Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 63/2016 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenia podmienok úhrady v školskej jedálni. z dôvodu stravy je tiež potrebné vstúpiť do VZN

13.1 Správa o činnosti Hlavnej kontrolórky  za IV. štvrťrok 2018

13.2 Správa o činnosti Hlavnej kontrolórky za rok 2018

13.3 Správa o výsledku kontroly  plnenia opatrení  prijatých na odstránenie nedostatkov  - Základná škola Sadová , Senica

13.4 Správa o výsledku kontroly  stavu a vývoja dlhu k 31.10.2018.

14.   Dodatok správy nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov individuálnej výročnej správy

15.  Organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 po línii Mestského úradu v Senici.

16 . Rôzne

17.  Interpelácie.

18.  Diskusia.

19.  Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí MsZ.

20.  Záver.

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!