Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.02.2021 - 10:30  //  aktualizácia: 22.02.2021 - 10:36  //  zobrazené: 1049

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 22. 2. 2021 - elektronické rokovanie

číslo:  |  dátum konania: 22.02.2021  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 22. februára 2021 – elektronické rokovanie

 

Prítomní: elektronická forma rokovania podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
  2. Elektronické prerokovanie materiálov z rokovania Mestskej rady
    členovia komisie
  3. Rôzne
    Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva
    Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie
  4.  Uznesenia

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu a prijatými opatreniami na zabránenie šíreniu nového koronavírusu prebehlo elektronickou formou.     

Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

K bodu 2:

Tajomníčka komisie zaslala mailom členom komisie materiály z rokovania mestskej rady, ktoré budú prerokované na mestskom zastupiteľstve:  návrh dodatku č. 10/2021 k VZN č. 5   o podmienkach státia  vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného  priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel  na verejnom  priestranstve a o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách,  Stratégiu zavádzania inteligentných technológií v meste Senica a  návrh štatútu  Múzea Senica.

      Členovia komisie si materiály preštudovali a ich obsah vzali na vedomie bez pripomienok.

 

Uznesenie č. 1/2021:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a    v e d o m i e    bez pripomienok

návrh dodatku č. 10/2021 k VZN č. 5   o podmienkach státia  vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného  priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel  na verejnom  priestranstve a o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách.

 

Uznesenie č. 2/2021:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a    v e d o m i e    bez pripomienok

Stratégiu zavádzania inteligentných technológií v meste Senica.

 

Uznesenie č. 3/2021:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a    v e d o m i e    bez pripomienok

návrh štatútu Múzea Senica.

 

K bodu 3:

Členovia komisie nepredložili do bodu rôzne žiadne návrhy, pripomienky a poznatky.

 

Senica 22. február 2021

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

Ing. Jarmila Barcaj Drinková  v.r.

predsedníčka komisie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!