Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 23, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.10.2019 - 11:59  //  aktualizácia: 28.10.2019 - 12:03  //  zobrazené: 1262

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 24. októbra 2019

číslo:  |  dátum konania: 24.10.2019  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 24. októbra 2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácia o priebehu odborného semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIII.“ – obsahové a organizačné zameranie        

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie

      3. „Ako vplývajú naše prvé vzťahy na náš život“

             Mgr. Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička, psychoterapeutka                       

  1. Rôzne, diskusia
  2. Záver  

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie, privítala prítomných hostí,  členov komisie a účastníkov odborného semináru.

 

K bodu 2:

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie predložila účastníkom informáciu o priebehu a organizácii 23. ročníka odborného semináru v pôsobnosti mesta Senica. Vyzdvihla najmä dlhodobé pôsobenie členov komisie v oblasti sociálnej prevencie na úseku drogových závislostí, prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Poďakovala za aktívnu prácu členom komisie.

 

K bodu 3:

      Mgr. Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička a psychoterapeutka  realizovala prednášku na tému „Ako vplývajú naše prvé vzťahy na náš život“. Priblížila účastníkom svoje odborné a praktické poznatky a skúsenosti pri práci s deťmi a mládežou. Objasnila úlohy a spoluprácu so sociálnymi pracovníkmi a organizáciami miestnej štátnej správy pri riešení problémov detí a mladých ľudí.

Upozornila na nástrahy pri rôznych životných situáciách a ponúkla možnosti ich riešenia.

 

K bodu 5:

     V diskusii vystúpili so svojimi osobnými poznatkami z oblasti primárnej prevencie hostia – odborníci pôsobiaci v uvedenej oblasti (Mgr. Miroslav Jablonický, koordinátori pre prevenciu sociálno-patologických javov, zamestnanci ÚPSVaR).

     Členovia komisie sa dohodli na termínoch nasledujúcich rokovaní komisie. Vzhľadom na schválený program a počet predkladaných správ na prerokovanie, bude v mesiaci november komisia rokovať dňa 4. 11. a 18. 11. Tajomníčka komisie zabezpečí pozvánky pre členov. 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie a odborného semináru bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala za spoluprácu Mestu Senica, členom komisie, štatutárnym zástupcom spolupracujúcich organizácií, lektorovi a účastníkom odborného semináru. Zaželala všetkým  veľa úspechov pri realizácii úloh na úseku primárnej prevencie.   

 

Senica 25. október 2019

 

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

Ing. Jarmila Barcaj  Drinková 

predsedníčka komisie

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!