Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.06.2020 - 14:15  //  aktualizácia: 01.06.2020 - 14:21  //  zobrazené: 1168

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 25. mája 2020

číslo:  |  dátum konania: 25.05.2020  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 25. mája 2020

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny             

 

Program:

1.  Otvorenie

              2. Informácia o voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností

    predchádzania protispoločenským javom v meste Senica

    Mgr. Nina Gurínová, Záhorské osvetové stredisko

    Ing. Silvia Sameková, Záhorská knižnica v Senici

               3. Informácia správa o činnosti mestskej polície v oblasti prevencie kriminality,    

    bezpečnosti občanov na území mesta                  

    Mgr. Stanislav Macák, Mestská polícia Senica

            4.  Informácia o príprave semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIV.“

    Členovia komisie

5. Zmena termínov rokovania komisie v pláne práce v súvislosti s pandémiou

     šírenia nového koronavírusu

     Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie

               6. Informácia o fonde PRO Senica v roku 2020

                    Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

        7. Rôzne

     Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

             8. Uznesenia

 

 

K bodu 1:

     Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie. Privítala členov komisie a v priebehu rokovania privítala Mgr. Filipa Lackoviča, zástupcu primátora mesta. Ospravedlnila Mgr. Jaroslavu Regáskovú, ktorá sa z pracovných dôvodov nemohla rokovania komisie zúčastniť.

     Komisia rokovala v súlade s programom.

 

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní:

     Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Všetky uznesenia boli splnené.

 

K bodu 2:

      Informáciu o voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností predchádzania protispoločenským javom v meste Senica v podmienkach Záhorského osvetového strediska Senica predložila Mgr. Nina Gurínová. Priblížila prítomným činnosť, zámery, projekty a  uplatňovanie primárnej prevencie v osvetovej práci. Vzhľadom na situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu a prijatými opatreniami plánované podujatia boli zrušené. Výstava výtvarných práce „Kto nás chráni“ bude realizovaná v roku 2021. Správa tvorí prílohu zápisnice.

      Informáciu o voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností predchádzania protispoločenským javom v meste Senica v podmienkach Záhorskej knižnice  ako aj o činnosti knižnice v súlade s opatreniami hlavného hygienika predložila Ing. Silvia Sameková, riaditeľka. Plánované podujatia budú prebiehať podľa vývoja ochorenia COVID-19 a podľa uvoľňovania prijatých opatrení. Správa  tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 4/2020:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

      Informatívnu správu o voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností predchádzania protispoločenským javom v meste Senica preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou v podmienkach ZOS Senica.

     

Uznesenie č. 5/2020:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

      Informatívnu správu o voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností predchádzania protispoločenským javom v meste Senica preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou v podmienkach ZK Senica.

 

K bodu 3:

      Informáciu o činnosti mestskej polície predložil Mgr. Stanislav Macák, zástupca náčelníka mestskej polície.  Vo svojej správe priblížil prítomným základné úlohy mestskej polície, rajonizáciu mesta a jej efektívnosť na objasnenosť priestupkov, štatistiku prejednávaných priestupkov, mieru požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými ako aj skúsenosti pri riešení  znečisťovania stojísk smetných kontajnerov odpadom mimo vývozných dní. Oboznámil členov komisie s personálnou zmenou vo funkcii riaditeľa mestskej polície.  Správa tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 6/2020:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

      Informatívnu správu o činnosti mestskej polície v oblasti prevencie kriminality a bezpečnosti občanov na území mesta.

 

K bodu 4:

     PhDr. Zita Kubalaková, podpredsedníčka komisie  a PhDr. Pavol Mihály preveria záujem, obsahové a finančné požiadavky lektorov na odborný seminár „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIV.“, ktorý plánuje komisia realizovať v októbri, resp. novembri 2020.

 

K bodu 5:

     Vzhľadom na vzniknutú situáciu a prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia nového koronavírusu nebolo možné realizovať rokovania komisie v súlade so schváleným plánom práce na tento rok. Program marcovej komisie sa presúva na termín 15. 6. 2020 a program aprílovej komisie na termín 13. 7. 2020. Tajomníčka komisie organizačne zabezpečí rokovania komisie.

 

K bodu 6 a 7:

    Ing. Jarmila Barcaj Drinková a zástupca primátora Mgr. Lackovič informovali prítomných o výsledkoch rokovania zasadnutia MsZ – financovanie projektov fondu PRO Senica nebude v tomto roku realizované, prípadné pridelenie finančných prostriedkov podľa vývoja v rozpočte mesta bude predmetom ďalších rokovaní, výsledky výberového konania do funkcie náčelníka mestskej polície a opatrenia počas núdzového stavu v súvislosti s koronavírusom.

 

     Predsedníčka komisie ako aj členovia komisie poďakovali na dlhoročnú aktívnu prácu svojej členke PhDr. Jarmile Čajkovej, ktorá končí prácu v komisie a odchádza do starobného dôchodku a zaželali jej pevné zdravie a veľa osobných úspechov v ďalšom živote.

 

      Predsedníčka a tajomníčka komisie oslovia s ponukou spolupráce a členstva v komisii ako zástupkyňu Okresného súdu Senica mediátorku Mgr. Andreu Kačabovú. Podklady predložia na schválenie mestskej rade a následne mestskému zastupiteľstvu.

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

Senica 26. máj 2020

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

predsedníčka komisie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!