Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 18, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.04.2015 - 09:50  //  aktualizácia: 15.11.2018 - 09:54  //  zobrazené: 1111

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie konaného dňa 26. 04. 2015

číslo:  |  dátum konania: 26.04.2015  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa26. 04. 2015 naMsÚ Senica

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program:     1. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok

                        2015

 

                    2. Inventarizácia majetku k 31. 12. 2015

 

                    3. Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2016

                        (Prizvaný: Mgr. František Harnúšek)

 

                    4. Informácie o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2015 rozpočtovým

                        opatrením primátora mesta

 

                    5. Informácia o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2015

                       

                    6. Návrh na predĺženie platnosti zmluvy o kontokorentnom úvere mesta

 

                    7. Rôzne.           

 

             Zasadnutie komisie začalo o 14.30 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený so zmenou, aby bod 3 bol prerokovaný ako prvý, za prítomnosti 5 členov finančnej komisie.

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 8 členov, ďalší členovia sa dostavili v priebehu 1. bodu programu. Ing. Krištofík sa nezúčastnil bez udania dôvodu.

     K bodu č. 1. bol prizvaný Mgr. František Harnúšek z MsKS za našu príspevkovú organizáciu.

    

 

K bodu 1.

 

Mgr. František Harnúšek  podal bližšie informácie k predloženému rozpisu rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS.

 

       S T A N O V I S KO  komisie č.1: Hlasovanie: za 8,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  o d p o r ú č a  MsZ schváliť predložený Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2016.

 

K bodu2.

 

K prehľadu plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2015, bližšie informácie Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia.

 

S T A N O V I S KOkomisie č.2: Hlasovanie: za 8,proti: 0,zdržal sa: 0

 

Finančná komisia  o d p o r ú č a MsZ schváliť prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2015 - záverečný účet mesta.

 

 

K bodu 3.

 

Bola prednesená informácia o stave majetku po vykonanej inventarizácii. Členovia komisie mali k tomuto bodu dotazy, k jednotlivým strediskám zaradeného majetku.

 

S T A N O V I S KOkomisie č.3: Hlasovanie: za 8,proti: 0,zdržal sa: 0

 

Finančná komisia  o d p o r ú č a  MsZ schváliť predložený materiál „Stav majetku po vykonanej inventarizácii k 31.12.2015“.

 

K bodu 4.

 

Informácia o Zmene rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením primátora mesta č.4/15, vysvetlenie podal Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia.

 

S T A N O V I S KOkomisie č.4:Hlasovanie: za 8,proti: 0,zdržal sa: 0

 

Finančná komisia  b e r i e  n a   v e d o m i e    informáciu o zmene rozpočtu mesta  Rozpočtovým opatrením primátora mesta.

 

 

K bodu 5.

 

Informáciu o zmenu rozpočtu mesta č. 3/15 na rok 2015, k predloženému materiálu podal vysvetlenie Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Zmeny boli vykonané za účelom vyrovnanosti rozpočtu na podpoložkách k 31. 12. 2015, pre potreby výkazníctva.

 

S T A N O V I S KOkomisie č.5:Hlasovanie: za 8,proti: 0,zdržal sa: 0

 

 

Finančná komisiab e r i e  n a   v e d o m i e informáciu o zmene rozpočtu mesta na rok 2015.

 

K bodu 6.

 

Finančná komisia  o d p o r ú č a MsZ schváliť návrh na predĺženie platnosti zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo výške 220 221,- EUR, ktorého platnosť končí 19.6.20165.

 

S T A N O V I S KOkomisie č.6: Hlasovanie: za 8,proti: 0,zdržal sa: 0

 

 

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

Ing. Ľubica Vyletelová

predsedníčka komisie

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!