Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 23, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.05.2019 - 09:07  //  aktualizácia: 10.05.2019 - 09:09  //  zobrazené: 1190

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 05. 03. 2019

číslo:  |  dátum konania: 05.03.2019  |   zápisnica (pdf)

 

MESTO SENICA

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                                                                                                

 

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  05. 03. 2019 na  MsÚ Senica

 

 

 

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny

 

                       

Program:     1. Návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2019,2020,2021

 

                    2. Akčný plán mesta na roky 2019, 2020, 2021

                        (prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová)

 

                    3. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2018 – Zmenou rozpočtu mesta č. 3/18 

 

                    4. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2018 - Rozpočtovým opatrením

                        primátora č. 4/18

 

                    5. Návrh na preklasifikáciu bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre

                        Základnú umeleckú školu Senica

 

                    6. Rôzne                    

 

                        

 

             Zasadnutie komisie začalo o 15.00 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných na prvom zasadnutí v roku 2019 a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený so zmenou,  bod 2.  Akčný plán mesta na roky 2019, 2020, 2021 bude  prerokovaný ako prvý.

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti  9  členov.   Ako  prizvaní sa komisie zúčastnili Mgr. Filip Lackovič - zástupca primátora mesta a Mgr.Ľubica Kadlec Melišová.  

 

 

K bodu 1.

 

Úvodné slovo k „Akčnému plánu mesta na roky 2019, 2020, 2021“, ktorý je súčasťou programového rozpočtu mesta, predniesla prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová. Informovala členov komisie o jednotlivých aktivitách a projektoch akčného plánu mesta, ktoré sa budú realizovať na dosiahnutie cieľov prioritných oblastí.

 

 

S T A N O V I S K O  komisie č.1:   Hlasovanie: za 9,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia  o d p o r ú č a  MsZ schváliť „Akčný plán mesta na roky 2019, 2020, 2021“, s tým, že bude dopracovaný o údaje podľa požiadaviek členov finančnej komisie.

 

 

Po tomto bode programu sa ospravedlnila zo zasadnutia komisie Ing.,PhD.CA Lucia Sandtner.

 

 

 

K bodu 2.

 

K predloženému materiálu podal vysvetlenie Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Rozpočet je zostavený s prebytkom 52 376,00 Eur a je zostavený tak, aby zdroje krytia na celkové výdavky mesta boli vytvorené hlavne prebytkom bežného rozpočtu, ktorý je zostavený s prebytkom 1,48 mil. Eur.

Oboznámil podrobne prítomných s významnými položkami rozpočtu. Výdavkovú stranu rozpočtu výrazne ovplyvňujú zámery vlády SR – valorizácia platov zamestnancov od 1.1.2019 na úrovni 10% a poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov podľa § 152a Zákonníka práce účinného od 1.1.2019.

Cieľom pre rok 2019 ako aj doposiaľ je znižovanie úverovej a záväzkovej zaťaženosti mesta.

Po úhrade istín komerčných úverov v roku 2019  ukazovateľ úverovej zaťaženosti klesne probližne na  úroveň 20 %.

Koncom roka 2018 bol stav záväzkov po lehote splatnosti  vo výške 393 tis. Eur, rozpočet je vo  výdavkovej časti zostavený tak, aby tieto do konca roka 2019 klesli na úroveň 250-270 tis. Eur.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za 8,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia   o d p o r ú č a   predložiť Návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2019, 2020, 2021 na schválenie MsZ s pripomienkami:

 • Finančná komisia odporúča riešiť finančnú podporu pre Futbalový klub Senicanavýšením základného imania v OMS ARENA Senica a.s.

 • Finančná komisia odporúča pri realizácii zateplenia budovy Základnej školy V. Paulínyho-Tótha 32, hľadať zdroje financovania cez nenávratné finančné prostriedky získané z rozpočtov SR, alebo EÚ prostredníctvom výziev.

   

  Po tomto bode programu sa ospravedlnila zo zasadnutia komisie Ing. Emília Wágnerová.

   

   

  K bodu 3.

   

  Informácia o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2018 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/18.

  Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia informoval komisiu, že v tejto zmene rozpočtu  boli rozpísané v príjmy a výdavky,  z dôvodu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa dávajú MsZ na vedomie. Po tejto zmene sa celkový prebytok mesta nezmenil.

   

     S T A N O V I S KO  komisie č. 3:  Hlasovanie: za 7,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia b e r i e  n a   v e d o m i e  informáciu o zmene rozpočtu mesta  na rok 2018 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/18.

 

K bodu 4.

 

Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2018 – Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/18. K predloženému materiálu podal vysvetlenie Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Zmeny boli vykonané za účelom vyrovnanosti rozpočtu na podpoložkách k 31. 12. 2018, pre potreby výkazníctva.

 

S T A N O V I S KO  komisie č. 4: Hlasovanie: za 7,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia   b e r i e   n a   v e d o m i e    informáciu o zmene rozpočtu  na rok 2018  Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/18.

 

K bodu 5.

 

Návrh na preklasifikáciu bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Základnú umeleckú školu Senica.

Na základe zrealizovaného prieskumu trhu je požadovaná čiastka prekvalifikovania bežných výdavkov základnej umeleckej školy Senica na kapitálové výdavky vo výške 5 922,40 Euro,

Ktoré budú použité na zrealizovanie klimatizácie v učebniach výtvarného odboru.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.5:  Hlasovanie: za 7,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia   o d p o r ú č a   predložiť Návrh na preklasifikáciu bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Základnú umeleckú školu Senica  na schválenie MsZ .

 

 

Voľba podpredsedu finančnej komisie

 

  Voľba podpredsedu bola uskutočnená e-mailovou formou. Predsedníčka komisie Ing. Ľubica Vyletelová navrhla za podpredsedu komisie Mgr. Ľubomíra Štvrteckého. Do 20. 3. 2019 bolo hlasovanie komisie formou e-mailovej komunikácie uzavreté a za podpredsedu finančnej komisie bol zvolený Mgr. Ľubomír Štvrtecký.

  

 

     H l a s o v a n i e :              za 7,       proti: 0,       zdržal sa: 2  

 

 

     Zasadnutie  ukončila predsedníčka komisie poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

 

                                                                                  Ing.  Ľubica Vyletelová 

                                                                                    predsedníčka komisie

 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!