Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.07.2019 - 07:45  //  aktualizácia: 02.10.2019 - 07:48  //  zobrazené: 1224

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 18. 06. 2019

číslo:  |  dátum konania: 18.06.2019  |   zápisnica (pdf)

MESTO SENICA

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                                                                                                

 

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  18. 06. 2019 na  MsÚ Senica

 

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny

 

Program:  1.  Návrh VZN č. 63/2016 o určení mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenia podmienok úhrady v školskej jedálni.       /prizvaná Ing. Mária Výletová/

 

                2. Technické služby a.s. – správa o činnosti za rok 2018 a zámery spoločnosti

                   /prizvaný p. Jaroslav Kaščák/

                3. Poliklinika Senica, n. o. – výsledok hospodárenia za rok 2018 a zámery n.o.

        /prizvaná Mgr. Eva Volková/

              4. MSPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2018  a zámery spoločnosti      

                    /prizvaný Ing. Ján Bachura/

                 5. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2018

                6. RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2018, príprava na letnú

                  turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti

              7. Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica 2018-2020

       /prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová/

                8. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2018

                  a Programového rozpočtu mesta a PHSR mesta za rok 2018. (Záverečný účet)          

                  /prizvaný Mgr. František Harnúšek/

                9. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/19

             10. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/19

               11. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019             

             12. Rôzne.    

 

             Zasadnutie komisie začalo o 14.30 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 5 členov, zúčastnili sa prizvaní: Ing. Výletová, p. Kaščák, Mgr. Volková, Mgr. Kadlec Melišová, Mgr. Pišťánková, Ing. Turza  a zástupca primátora mesta.  

Členovia Mgr. Mičová, Bc. Šúrek, Ing.  Zríniová sa ospravedlnili a Ing.,PhD.CA Sandtner sa neospravedlnila.

 

K bodu 1.

 

Návrh VZN č. 63/2016, komisiu podrobne informovala Ing. Mária Výletova. Poplatok na úhradu časti režijných nákladov dieťaťa alebo žiaka v materskej škole a základnej škole   bol stanovený vo výške 5,00 EUR/mesiac.

      

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia berie na vedomie Návrh VZN č. 63/2019 a odporúča  MsZ na schválenie .

 

 

K bodu 2.

 

Technické služby a.s. – správa o činnosti za rok 2018 a zámery spoločnosti. P. Jaroslav Kaščák sa na komisiu dostavil so svojím zástupcom Ing. Turzom. Pán riaditeľ  informoval komisiu o úspešnom roku s kladným hospodárskym výsledkom, k čomu hlavne prispela modernizácia vozového a strojového parku. Celkové výnosy spoločnosti dosiahli výšku 2 823 356,- € čo je o 246 559,- € viac oproti minulému roku pri priemernom počte zamestnancov 94.

Spoločnosť  pre mesto Senica vykonávala údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií , údržbu verejného osvetlenia, správu pohrebísk a pohrebnú službu. Kľúčovým predmetom činnosti aj naďalej bol vývoz a nakladanie s odpadom z celého rajónu mesta a okolitých 16 obcí.

V roku 2019 spoločnosť mieni zamerať pozornosť stabilizácii pracovných síl. Rozšíriť obchodnú činnosť vo výkupe separovateľných zložiek, k čomu bude potrebné zadovážiť potrebnú techniku.

Spustiť do prevádzky tzv. virtuálny cintorín a podieľať sa na príprave a realizácii priebehu Ekotopfilmu v mesiaci jún 2019.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu – správa o činnosti za  rok 2018  a odporúča MsZ na rokovanie.

 

K bodu 3.

 

Poliklinika Senica, n. o. – výsledok hospodárenia za rok 2018 a zámery n.o. predložila nová p. riaditeľka Mgr. Volková. Výsledok hospodárenia organizácie bola strata po zdanení vo výške

 -106 049,33 €. Najväčšiu časť prekročených nákladov je v položke spotreba materiálu, tovar v lekárni a ostatných službách. Na strane výnosov je ich nenaplnenie spôsobené nižším príjmom od zdravotných poisťovní a nižším príjmom z lekárne.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.3:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2018  a odporúča MsZ na rokovanie.

 

Nakoľko sa prizvaný Ing. Bachura nedostavil, bol zmenený program komisie a jednotlivé body programu sa prerokovali v nasledovnom poradí.

 

K bodu 7 ako 4.

 

Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica 2018-2020. Členov komisie informovala prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová. Mesto Senica pri výbere aktivít Akčných plánov  v nasledujúcich rokoch bude musieť viac prihliadať, či aktivity riešia identifikované problémy programu rozvoja mesta a najmä či prispievajú k dosahovaniu špecifických cieľov prioritných oblastí, ktoré sú monitorované predovšetkým hlavnými ukazovateľmi.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.7:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie  a odporúča  MsZ na schválenie .

 

K bodu 6 ako 5.

 

RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2018, príprava na letnú turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti. Komisiu informoval riaditeľ spoločnosti Mgr. Ľubomír Štvrtecký. Za rok 2018 bol výsledok hospodárenia strata pred zdanením vo výške – 132 859,- €. Spoločnosť investovala  do opravy sociálnych priestorov v saunovej časti, v športovej hale drobné opravy priestorov šatní, na Mestskom kúpalisku bola realizovaná oprava vonkajšieho oplotenia. Vstupy do plavárne, sauny oproti roku 2017 mierne klesli a návštevnosť kúpaliska a tenisovej haly stúpla. V budúcom roku 2019 je plánované presídlenie do novej administratívnej budovy.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.6:  Hlasovanie: za 4,    proti: 0,     zdržal sa: 1   

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2018  a odporúča MsZ na rokovanie.

 

K bodu 8 ako 6 .

 

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2018                      a Programového rozpočtu mesta a PHSR mesta za rok 2018. K celkovému plneniu bližšie informoval Ing. Róbert  Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta bol vo výške 412 323,54 €. Po odrátaní finančných prostriedkov, ktoré sa z prebytku vylučujú, navrhnutá suma pre tvorbu rezervného fondu je vo výške 158 092,64 €.

Za našu príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko informovala komisiu                    prizvaná Ing. Zuzana Pišťánková. Čerpanie rozpočtu v jednotlivých prevádzkach bolo vyvážané na strane príjmov aj výdavkov. K prekročeniu rozpočtu prišlo hlavne v položke poistenie budov, novou poistnou zmluvou za SDK v Kunove a rozšírením pôvodných zmlúv. Celkovo organizácia za rok 2018 z plnenia rozpočtu bola v pluse vo výške 8 719,37 €.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.8:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  odporúča  MsZ schváliť prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2018   a Programového rozpočtu mesta a PHSR mesta za rok 2018 – záverečný účet mesta.

.

K bodu 9 ako 7 .

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/19

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia informoval, že v tejto zmene rozpočtu okrem iných boli rozpísané v príjmovej a výdavkovej časti, účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa dávajú MsZ na vedomie. Príjmy a výdavky sa zvýšili, ale celkový prebytok rozpočtu sa nezmenil.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.9:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0

  

Finančná komisia  b e r i e  n a   v e d o m i e informáciu o zmene rozpočtu  na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/19.

 

K bodu 10 ako 8 .

Informáciu o zmene rozpočtu na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/19 podal 

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Zmeny boli vykonané za účelom vyrovnanosti rozpočtu na podpoložkách , pre potreby výkazníctva. Celkový sumár príjmov a výdavkov sa nezmenil.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č. 10:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia  b e r i e  n a   v e d o m i e    informáciu o zmene rozpočtu  na rok 2019  Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/19.

 

 

K bodu 11 ako 9 .

Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 , k predloženému materiálu podal vysvetlenie Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia.

Ing. Pavol Kalman podal pozmeňovací návrh, o prijate komerčného úveru len  vo výške 350 000,- € na rekonštrukciu - Dom smútku v Senici, nakoľko návrh neobsahoval informáciu o konkrétnom využití vykupovaných pozemkov.

                       

     S T A N O V I S KO  komisie č. 11 k pozmeňovaciemu návrhu: 

                                                                                Hlasovanie: za 1,     proti: 0,     zdržal sa: 4   

 

Pozmeňovací návrh nebol schválený a tak sa hlasovalo o pôvodnom návrhu.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.11 k pôvodnému návrhu:

                                                                              Hlasovanie: za 0,     proti: 1,     zdržal sa: 4   

 

Finančná komisia  pôvodný návrh na zmenu rozpočtu mesta  na rok 2019 neschválila.

 

Po tomto bode programu sa ospravedlnila zo zasadnutia komisie Ing. Emília Wágnerová.

 

 

K bodu 4 a 5 ako 10 a 11 .

 

MSPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2018  a zámery spoločnosti a Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2018.

K týmto bodom programu finančná komisia nebola uznášania schopná v počte 4 členov.            

 

 

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Ľubica Vyletelová 

                                                                                    predsedníčka komisie

 

 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!