Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.10.2019 - 07:48  //  aktualizácia: 02.10.2019 - 07:49  //  zobrazené: 1722

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 23. 09. 2019

číslo:  |  dátum konania: 23.09.2019  |   zápisnica (pdf)

MESTO SENICA

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                                            

                                                   

 

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  23. 09. 2019 na  MsÚ Senica

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

 Program:

 

1. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2019

    (prizvaní: Mgr. František Harnúšek)

 

2. Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/19

 

3. Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/19

   

4. Návrh na Zmenu rozpočtu mesta na rok 2019

 

5. Rôzne.

 

 

             Zasadnutie komisie začalo o 15.00 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 6 členov, zúčastnil sa prizvaný Mgr. František Harnúšek,  riaditeľ MsKS Senica.

Členovia: Bc. Šúrek sa ospravedlnil, Mgr. Mičová sa dostavila k 4. bodu programu a Ing.,PhD.CA Sandtner sa   neospravedlnila.

 

K bodu 1.

 

K plneniu za jednotlivé časti rozpočtu za mesto informoval Ing. Róbert Mozolič. Mesto k 30.6. 2019 skončilo s prebytkom 1 572 013,38  EUR. Príjmy spolu boli naplnené na 46,28 % a výdavky spolu boli čerpané na 39,59 %. Nižšie  výdavky boli spôsobené hlavne nečerpaním finančných prostriedkov na investičné akcie ako sú projekty Česká cesta (Sokolovňa), Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča, ktoré sa prejavia v plnení II. polroka 2019.

Úverová zaťaženosť  a taktiež záväzky  stále klesajú -  tvoria ich hlavne záväzky voči našim obchodným spoločnostiam. 

Prizvaný  Mgr. František Harnúšek,  riaditeľ MsKS Senica informoval o plnení rozpočtu k 30. 6. 2019.  Projekt na nové sedadlá do kinosály z audiovizuálneho fondu bol zrealizovaný. Komisia sa informovala o akútnom stave prevádzky Amfiteáter, čo sa týka hlavne zlého stavu sedadiel, plátna a bufetových služieb.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie: za 6,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia odporúča  MsZ schváliť „ Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2019“.

 

   

 

K bodu 2.

 

Informáciu o zmene rozpočtu  na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/19 podal Ing. Mozolič. K zmenám prišlo presunmi medzi jednotlivými kapitolami rozpočtu za účelom vyrovnanosti rozpočtu na podpoložkách k 30. 6. 2019 pre potreby výkazníctva. Presuny sa uskutočnili z položiek so žiadnym, alebo nízkym čerpaním. Celková suma príjmov a výdavkov sa nezmenila, prebytok rozpočtu ostal zachovaný.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za 6,    proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia   b e r i e   n a   v e d o m i e    informáciu o zmene rozpočtu na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č.2/19.

 

K bodu 3.

 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/19. Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia informoval komisiu, že v tejto zmene boli do rozpočtu zapracované prijaté účelovo určené prostriedky - granty, transfery, prenájom bytov. Najväčšia zmena sa týkala finančného vysporiadania bytových domov vo výške 270 225,00 Eur - zapojenie do príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu,  prebytok mesta sa nezmenil je vo výške 72 956,00 Eur.

  

     S T A N O V I S KO  komisie č.3:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  b e r i e  n a  v e d o m i e    informáciu o zmene rozpočtu  na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/2019.

 

K bodu 4.

sa dostavila Mgr. Ivana Mičová.

Informáciu o Zmene rozpočtu mesta  na rok 2019 podal Ing. Mozolič. Touto zmenou sa rozpočet   príjmov mesta sa zvyšuje celkom o 133 999,00 Eur, rozpočet výdavkov sa znižuje celkovo o 176 659,00 Eur. Prebytok rozpočtu sa po tejto zmene zníži o 42 660,00 Eur. Rozpočet  mesta Senica na rok 2019 je zostavený s celkovým prebytkom vo výške 30 296,00 Eur.

 

 

      S T A N O V I S KO  komisie č.4:  Hlasovanie: za 4 ,    proti: 0,     zdržal sa: 3 

 

Finančná komisia odporúča  MsZ schváliť Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019.

 

 

         

 

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

                                                                                  Ing. Ľubica Vyletelová 

                                                                                    predsedníčka komisie

 

    

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!