Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, MÁJ 20, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.06.2023 - 14:02  //  aktualizácia: 20.06.2023 - 14:08  //  zobrazené: 518

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu zo dňa 15. 6. 2023

číslo:  |  dátum konania: 15.06.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu.

 

    

     Na zasadnutí Komisie pre ochranu verejného záujmu, ktoré sa konalo dňa 15.06.2023 o 15,00 hod. v Klubovni poslancov na II nadzemnom podlaží   mestského úradu,  sa zúčastnila väčšina členov komisie; prezenčná listina je priložená k zápisnici.

Členovia komisie na začiatku schválili nasledovný program schôdze:

 

1.  Otvorenie.

  1. Kontrola   prijatých   Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov podľa čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri  výkone funkcií verejných funkcionárov, ktoré boli doručené na MsÚ  poslancami MsZ.
  2. Rôzne.
  3. Prijate uznesenie.
  4. Záver.

 

K bodu 1:

 

Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu otvoril predseda Komisie , Mgr. Ľubomír Štvrtecký,  privítaním prítomných a oboznámením s programom rokovania. Prítomní členovia nemali doplňujúce návrhy. Za program hlasovali všetci prítomní členovia komisie.

 

K bodu 2:

 

Vyhodnotenie „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorý ukladá dotknutým verejným funkcionárom povinnosť každoročne predkladať osobitnej komisii príslušného zastupiteľstva písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci rok. Oznámenia podávajú poslanci mestského zastupiteľstva a mali ich vyplniť a doručiť v zalepenej obálke na sekretariát mestského úradu. Predseda Komisie oboznámil členov komisie, že do 30.04.2023  splnili všetci poslanci povinnosť vyplývajúcu im zo zákona v stanovenom termíne. Komisia pristúpila k otváraniu obálok a prehodnoteniu „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ poslancov MsZ.                               

 

K bodu 3:

 

„V zmysle článku 7 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, Orgán ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Oznámenie podané podľa odseku 5 zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie komisia mestského zastupiteľstva na webovej stránke mesta Senica.

K bodu 4:

 

Uznesenie č. 1/2023

 

Komisia konštatuje, že všetci poslanci doručili Oznámenia v zákonnej lehote a z formálnej stránky sú splnené zákonné náležitosti Oznámenia. Komisia nezistila zjavne neprimeraný nárast majetku u žiadneho z poslancov. Komisia berie na vedomie, že poslanci, ktorí majú odloženú daňovú povinnosť doplnia údaj o príjmoch a kópiu daňového priznania po podaní daňového priznania.   

 

Uznesenie č. 2/2023

Komisia určuje, že Oznámenia o funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomerov poslancov za rok 2022 budú zverejnené formou výpisu údajov, obdobne ako postupuje Národná rada SR, umiestnená na webovom sídle mesta Senica. Pri poslancoch, ktorí majú odloženú daňovú povinnosť, bude tato skutočnosť uvedená a údaj  o príjmoch bude dodatočne doplnený.

 

K bodu 5:

 

Predseda Komisie  sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.                              

 

 

 

V Senici 15.06.2023

 

 

...............................................

Predseda komisie

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!