Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, MÁJ 20, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.09.2023 - 07:47  //  aktualizácia: 21.09.2023 - 07:51  //  zobrazené: 484

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku dňa 07. septembra 2023

číslo:  |  dátum konania: 07.09.2023  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku dňa

07. septembra 2023 o 16.00 hod. v zasadačke na I. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

__________________________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Dispozície s majetkom
 3. Rôzne

 

 

 1. Otvorenie

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov. Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 6 z 9 členov komisie. Neskôr sa pripojili ďalší 2 členovia komisie a od bodu programu 9/6 (v zápisnici Uznesenie č. 45/2023) bolo prítomných celkovo 8 z 9 členov komisie. Zapisovateľka komisie Lenka Búzková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

 

 1. Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 40/2023

Návrh na odkúpenie pozemku  CKN parc. č.156/13 v  kat. území Kunov

Odkúpenie  pozemku CKN parc. č. 156/13, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2, evidovaného  na LV č. 265 pre kat. územie Kunov od vlastníkov:

Ing. Mikuláš Rakovský (vlastník v podiele  1/2) a Ing. arch. Viera Rakovská (vlastník

v podiele 1/2), obaja trvale bydliskom Grösslingová 2487/28, 811 09 Bratislava za cenu v zmysle znaleckého posudku  286 €.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie pozemku.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

Uznesenie č. 41/2023

Návrh na odkúpenie pozemkov  CKN parc. č. 156/3, 156/18 a 156/19 v  kat. území Kunov

Odkúpenie  pozemkov CKN parc. č.156/3, druh pozemku  ostatná plocha  vo výmere 20 m2, parc. č.156/18, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2 a parc. č.156/19, druh pozemku ostatná plocha  vo výmere 7 m2, evidovaných na liste vlastníctve

č. 66 pre kat. územie  Kunov v podiele 1/1  od vlastníka: Zuzana Tučníková, Kunov 110,

905 01 Senica za cenu v zmysle znaleckého posudku  1690 €.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie pozemkov.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

Uznesenie č. 42/2023

Návrh na odkúpenie pozemku CKN parc.č. 156/12 v kat. území Kunov

Odkúpenie pozemku  CKN parc.č. 156/12, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m2 , zapísaného   na LV č. 1582 pre kat. územie Kunov  v podiele 1/1 od vlastníka: Slovenská republika, správca  Okresný úrad  Trnava, Kollárova 8,  917 02 Trnava,

IČO 00 151 866  za cenu  podľa znaleckého posudku  315 €.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie pozemku.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

Uznesenie č. 43/2023

Návrh na nájom častí pozemkov CKN parc. č. 3145/1, 3145/2, 3146/1 a 3153/1 v kat. území Senica

Nájom častí pozemkov CKN parc. č. 3145/1, druh pozemku orná pôda  vo výmere 267 m2, parc.č. 3145/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 448 m2, parc.č. 3146/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 462 m2 a  parc. č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere

3815 m2 v kat. území Senica žiadateľom – fyzickým osobám nepodnikateľom za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok. Primátor mesta je oprávnený  uzatvárať  so žiadateľmi  zmluvy o nájme  častí predmetných  pozemkov v súlade  s podmienkami schválenými v tomto uznesení v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Pozemky  CKN parc. č. 3145/1, 3145/2, 3146/1  a 3153/1 sú  dlhodobo využívané  najmä obyvateľmi mestskej časti Kolónia na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity. Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemkov na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu  k pozemkom, z ktorého má  finančný príjem.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom častí pozemkov.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 44/2023

Návrh na uzatvorenie dodatku č.12 k nájomnej zmluve a zmluve o nájme nebytových priestorov  s Rekreačnými službami mesta Senica, spol. s r.o.

Uzatvorenie dodatku č.12 k nájomnej zmluve a zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 31.12.2008 medzi mestom Senica a Rekreačnými službami mesta Senica, spol. s r.o., Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, IČO: 44 525 371, obsahom ktorého bude doplnenie predmetu nájmu o futbalový areál  na Sadovej ulici č. 639  v Senici , pozostávajúci z nehnuteľností :

 1. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/1 o výmere 16514 m2 – druh pozemku Ostatná plocha;
 2. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/5 o výmere 396 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 3. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/7 o výmere 11383 m2 – druh pozemku Ostatná plocha;
 4. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/8 o výmere 212 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 5. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/9 o výmere 149 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 6. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/11 o výmere 14 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 7. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/12 o výmere 15 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 8. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/13 o výmere 208 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 9. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/14 o výmere 90 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 10. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/15 o výmere 19 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 11. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/16 o výmere 73 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 12. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/17 o výmere 1322 m2 – druh pozemku Ostatná plocha;
 13. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/18 o výmere 6 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 14. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/19 o výmere 7720 m2 – druh pozemku Ostatná plocha;
 15. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/21 o výmere 40 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 16. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/22 o výmere 40 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 17. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/23 o výmere 40 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 18. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/24 o výmere 40 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 19. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/25 o výmere 17 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 20. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/26 o výmere 625 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 21. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/27 o výmere 623 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 22. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/28 o výmere 1004 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 23. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/29 o výmere 265 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 24. pozemok, parcela registra C - parc. č.: 3787/24 o výmere 14749 m2 – druh pozemku Ostatná plocha;
 25. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3787/272 o výmere 3442 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 26. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3787/273 o výmere 200 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 27. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3787/274 o výmere 19 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 28. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3787/275 o výmere 717 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 29. stavba – so súpisným číslom 639 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely – popis stavby Stupňovité hľadisko – postavená na pozemku 3570/8 a 3570/9;
 30. stavba – so súpisným číslom 639 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely – popis stavby tribúna – postavená na pozemku 3570/5;
 31. stavba – so súpisným číslom 639 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely – popis stavby ihrisko – postavená na pozemku 3570/7;
 32. stavba – so súpisným číslom 639 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely – popis stavby Tribúna B – postavená na pozemku 3570/26;
 33. stavba – so súpisným číslom 639 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely – popis stavby Tribúna D – postavená na pozemku 3570/27;
 34. stavba – so súpisným číslom 639 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely – popis stavby Tribúna C – postavená na pozemku 3570/28;
 35. stavba – so súpisným číslom 1412 – druh stavby – Iná budova – popis stavby pokladňa č. 1 – postavená na pozemku 3570/12;
 36. stavba – so súpisným číslom 1413 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely – popis stavby pokladňa č.2 – postavená na pozemku 3570/11;
 37. stavba – so súpisným číslom 1415 – druh stavby – Iná budova – popis stavbyšatne – postavená na pozemku 3570/13;
 38. stavba – so súpisným číslom 1415 – druh stavby – Iná budova –– popis stavby práčovňa – postavená na pozemku 3570/14;
 39. stavba – so súpisným číslom 1415 – druh stavby – Iná budova – popis stavby garáž – postavená na pozemku 3570/15;
 40. stavba – so súpisným číslom 1416 – druh stavby – Iná budova – popis stavby garáž – postavená na pozemku 3570/16;
 41. stavba – bez súpisného čísla– druh stavby – Iná budova – popis stavby trafostanica – postavená na pozemku 3570/25;
 42. stavba so súpisným číslom 639 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely, popis stavby – Tréning. futb. ihrisko s nafuk. halou, postavená na pozemku p. č. 3787/272
 43. stavba so súpisným číslom 639 – druh stavby – Iná budova, popis stavby – Sociálne zariad. pre nafuk. halu, postavená na pozemku p. č. 3787/273

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Odovzdaním futbalového areálu do nájmu nájomcovi, ktorý má oprávnenie na prevádzkovanie športových  zariadení a ktorý v zmysle nájomnej zmluvy prevádzkuje aj iné športové zariadenia vo vlastníctve mesta   bude zabezpečená riadna starostlivosť o futbalový areál, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie účelového  určenia futbalového štadióna.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie dodatku.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

Uznesenie č. 45/2023

Návrh na odpredaj častí pozemkov EKN parc. č. 1447/16 a 1563 v kat. území Senica

Odpredaj častí pozemkov EKN parc.č. 1447/16, druh pozemku ostatná plocha vo výmere

1795 m2 a EKN parc.č.1563, druh pozemku vodná plocha vo výmere 1566 m2, zapísaných na LV č. 60 pre kat. územie Senica,  ktoré sú vyznačené v GP č. 48/2023 na určenie vlastníckych práv k pozemkom  p.č. 1730/57-64 ako novozamerané pozemky:

parc.č.1730/60, druh pozemku orná pôda vo výmere 30 m2 (diel 1 odčlenený z p.č.1447/16)

parc.č.1730/61,druh pozemku orná pôda vo výmere 225 m2  (diel 2 odčlenený z p. č.1447/16)

parc.č.1730/62,druh pozemku orná pôda vo výmere 135 m2 (diel 3 odčlenený z p.č. 1563)

parc.č.1730/63, druh pozemku orná pôda vo výmere 1333 m2  (diel 4 odčlenený z p.č. 1563)

žiadateľovi: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29,  IČO: 35 850 370 za cenu  v zmysle znaleckého posudku  24 467 € v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:  Pozemky BVS, a.s. využije na rozšírenie areálu čistiarne odpadových vôd, ktorá plní funkciu verejnoprospešnej stavby a je určená na čistenie odpadových vôd na území mesta. Rozšírenie areálu umožní zvýšenie kapacity spracovania odpadových vôd vo vymedzenom území. Pre mesto je uvedený majetok prebytočný.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť predaj častí pozemkov.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 46/2023

Návrh na predaj pozemkov CKN parc. č. 182 a 173/17 v kat. území Senica

Predaj pozemkov  CKN parc. č.182, druh pozemku záhrada vo výmere 149 m2 a CKN parc. č.173/17, druh pozemku záhrada vo výmere 35 m2, zapísaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica žiadateľom: Bc. Ján Juráš a manželka Ing. Alžbeta Jurášová, obaja trvale bydliskom Moyzesova 817/49, 908 01 Senica  za cenu v zmysle znaleckého posudku  9 756  € v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: Pozemky parc.č. 182 a 173/17 sú prístupné len z pozemkov v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, čo znemožňuje možnosť užívania mestom alebo inou osobou. Pozemky CKN parc. č. 182 a 173/17 tvoria so susednými pozemkami CKN parc. č.180/1, 180/2,180/3,181 a domom so súp. číslom 817 v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov jednotný celok, vytvorený pred rokmi právnymi predchodcami žiadateľov. Sú využívané ako dvor a záhrada a na tento účel budú slúžiť žiadateľom aj naďalej. Predajom týchto pozemkov žiadateľom dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu tohto celku za trhovú cenu. Pre mesto je uvedený majetok  prebytočný.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť predaj pozemkov.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 47/2023

Návrh na predaj časti pozemku CKN parc.č. 1661/13 v kat. území Senica

Predaj časti pozemku CKN parc. č. 1661/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7024 m2, zapísaného  na LV č. 3353 pre kat. územie Senica, ktorá je  v geometrickom pláne č. 136/2023 na oddelenie pozemkov  p.č.1661/140 vyznačená ako diel 1 vo výmere

27 m2 žiadateľom: Miroslav Kaleta a Mgr. Dana Kaletová, obaja trvale bydliskom J. Kráľa 736/18, 905 01 Senica za cenu  1080 € v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: Časť pozemku CKN parc.č. 1661/13, vyznačená v GP č. 136/2023 ako diel 1  má  zanedbateľnú výmeru a mesto neplánuje jeho využitie  na rozširovanie komunikácie v danej lokalite. Jeho odpredajom dôjde k zarovnaniu hraníc pozemkov v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov a mesta. Vzhľadom na svoje umiestnenie je časť pozemku parc.č. 1661/13, ktorá bude predmetom predaja  pre iného záujemcu nevyužiteľný. Pozemok je prebytočný majetok.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť predaj časti pozemku.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 48/2023

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN parc.č. 110/9, 3461/9, 3461/12, 3461/13, 3461/8, 3461/5, 3461/1, 3465/1, 3565/2, 3565/29, 3565/70, 3565/445, 3565/508, 3565/509, 3565/532 a  EKN parc. č. 298, 313/1, 230/3, 524 v kat. území  Senica

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  na pozemkoch:

CKN parc. č. 110/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 490 m2

CKN parc. č. 3461/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 525 m2

CKN parc. č. 3461/12, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 175 m2

CKN parc. č. 3461/13, druh pozemku zastavaná  plocha a nádvorie  vo výmere 142 m2

CKN parc. č. 3461/8, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 14 m2

CKN parc. č. 3461/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 209 m2

CKN parc. č. 3461/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 289 m2

CKN parc. č. 3465/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 13345 m2

CKN parc. č. 3565/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 102 864 m2

CKN parc. č. 3565/29, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 11286 m2

CKN parc. č. 3565/70, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9651 m2

CKN parc. č. 3565/445, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1223 m2

CKN parc. č. 3565/508, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 348 m2

CKN parc. č. 3565/509, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 127 m2

CKN parc. č. 3565/532, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5218 m2

EKN parc.č. 298, druh pozemku lesný pozemok vo výmere 2899 m2

EKN parc. č. 313/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 6192  m2

EKN parc. č. 230/3, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 217  m2

EKN parc. č. 524, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 368  m2

v kat. území Senica v prospech spoločnosti: Službyt spol. s r. o., Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica, IČO: 34101772, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie teplovodného bezkanálového rozvodu z predizolovaných rúr;

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy  teplovodného rozvodu a jeho odstránenie. Presný rozsah vecného bremena bude vyznačený v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena, ktorý spoločnosť Službyt, spol. s r.o. predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby a bude podkladom pre uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý aj začatý   bežný meter alebo meter štvorcový  výmery vecného bremena, vyznačeného  geometrickým plánom.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 49/2023

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola, V. Paulínyho – Tótha 32, 905 01 Senica

Zverenie hnuteľného majetku: univerzálny kuchynský robot 60 l RE 22/60 s príslušenstvom v  hodnote 11 606,83 € do správy subjektu: Základná škola, V. Paulínyho – Tótha 32,  905 01 Senica, IČO 34 028 218.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

 

Uznesenie č. 50/2023

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica

Zverenie hnuteľného majetku: Yamaha koncertné krídlo GBK1K PE s príslušenstvom v  hodnote 11 400,- € do správy subjektu: Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica, IČO 37 838 563.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

 

Uznesenie č. 51/2023

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica

Zverenie  majetku: 1 ks herná zostava pozostávajúca: z hernej zostavy FUN 2 (1x rebrík, 1x lezecká stena), kombinovanej oceľovej preliezky ECO typ 1, pružinovej hojdačky PONÍK, tabule na kreslenie, gumenej dlažby pod oceľovú preliezku a zhotovenia dopadovej plochy, spolu v celkovej hodnote 7 823,40 €  do správy subjektu: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica, IČO 42 399 769.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

 

Uznesenie č. 52/2023

Návrh na predaj akcií v OMS ARENA Senica, a.s.

Predaj 408 kusov kmeňových  listinných akcií č. A 10-417, znejúcich na meno  mesto

Senica v menovitej hodnote  jednej akcie 3 320 €, ktoré sú emitované spoločnosťou

OMS ARENA Senica, a.s., IČO 36 752 673 so sídlom Sadová 639/22, 905 01 Senica

akcionárovi OMS, a.s., IČO 34 132 333 so sídlom 906 02 Dojč 419 za cenu 500 €,

slovom  päťsto eur.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť predaj akcií.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

 

 

 1. Rôzne:

 

Uznesenie č. 53/2023

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Senica č. 81/2023 o podmienkach státia motorových vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie motorových vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych cestách

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Senica č. 81/2023 o podmienkach státia motorových vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva                za trvalé parkovanie motorových vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych cestách                    

Členovia komisie berú na vedomie Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Senica č. 81/2023 a odporúčajú MsZ zobrať túto správu na vedomie.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

 

 

Ing. Roman Sova v.r.

                                                                                                             predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Lenka Búzková, dňa 11.09.2023

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!