Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.12.2023 - 08:43  //  aktualizácia: 15.12.2023 - 08:45  //  zobrazené: 240

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku dňa 28. novembra 2023

číslo:  |  dátum konania: 28.11.2023  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku dňa

28. novembra 2023 o 15.00 hod. v zasadačke na I. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

__________________________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Dispozície s majetkom
 3. Rôzne

 

 1. Otvorenie

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov. Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 7 z 9 členov komisie. Neskôr sa pripojil ďalší člen komisie a od č. materiálu 9/2 (v zápisnici Uznesenie č. 59/2023) bolo prítomných celkovo 8 z 9 členov komisie. Zapisovateľka komisie Lenka Búzková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

 1. Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 58/2023

Návrh na predaj častí pozemkov EKN parc. č. 1447/16 a 1563 v kat. území Senica

a)nehnuteľný majetok uvedený v bode c) tohto uznesenia je trvale prebytočný majetok v zmysle článku 4 odst. (2) písm. a)  a  článku 18 odst. (1) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica

b)spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku uvedeného v bode c)  tohto uznesenia ako prevod  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 15 písm. f)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je  schválený  v článku 10 odst. (3)  písm. k) v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Senica ako prevod pozemkov susediacich s priemyselným areálom podnikateľského subjektu za účelom jeho rozšírenia

c)odplatný zmluvný prevod nehnuteľného majetku:

- novozameraný pozemok CKN parc. č. 1730/61, druh pozemku orná pôda vo výmere 225 m2, ktorý vznikol odčlenením  dielu 2 z pozemku  EKN parc.č. č.1447/16 druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1795 m2, zapísaného na LV č. 60 pre kat. územie Senica na základe GP č. 48/2023 na určenie vlastníckych práv k pozemkom  p.č. 1730/57-64;

- novozameraný pozemok CKN parc. č. 1730/63, druh pozemku orná pôda vo výmere 1333 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu 4 z pozemku EKN  parc. č. 1563 druh pozemku vodná plocha vo výmere 1566 m2 , zapísaného na LV č. 60 pre kat. územie Senica na základe GP č. 48/2023 na určenie vlastníckych práv k pozemkom  p.č. 1730/57-64

žiadateľovi:  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35 850 370 za  jednotkovú cenu  v zmysle znaleckého posudku č. 155/2023   14,20 €/m2

d)toto uznesenie stráca platnosť,  ak  zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku  nebude uzatvorená do jedného roka od  jeho prijatia  Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť predaj častí pozemkov.

Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 7

Uznesenie č. 59/2023

Návrh na bezodplatné nadobudnutie infraštruktúry vybudovanej v rámci

"IBV Topoľová"

Bezodplatný prevod vlastníctva infraštruktúry „IBV Topoľová“  :

- stavebný objekt  „ Senica - IBV Topoľová II. a III. etapa, Verejný vodovod“ :

 vetva "V1-2", materiál    HDPE 110 v dĺžke 171 m  s 2 podzemnými hydrantami DN 80

 vetva "V1-3", materiál  HDPE 110 v dĺžke 69 m s 3 podzemnými hydrantami DN 80

- stavebný objekt „ Senica - IBV Topoľová II. a III. etapa, verejná splašková kanalizácia“:

 stoka „S1“, materiál hladké plnostenné PVC (STN EN 1401), DN300 SN8  v dĺžke 154 m

s 5 kanalizačnými šachtami BET DN 1000

 stoka „S2“, materiál hladké plnostenné PVC (STN EN 1401), DN300 SN8  v dĺžke 68 m

s 3 kanalizačnými šachtami BET  DN 1000

na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva od prevodcu POLEX s.r.o., Hurbanova 522/18, 905 01 Senica, IČO 34 110 691 na  nadobúdateľa  mesto  Senica.

Členovia komisie neodporúčajú MsZ schváliť bezodplatné nadobudnutie infraštruktúry.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 60/2023

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku  CKN parc. č. 3565/246 v kat území  Senica

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku CKN parc. č. 3565/246, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1941 m2 v kat. území Senica v prospech spoločnosti: GreenWay  Infrastructure, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-mestská časť Petržalka, IČO: 47 728 086, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia (prípojky NN)

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie.

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časť uvedeného pozemku v rozsahu vyznačenom v situácii spracovanej na podklade katastrálnej mapy. Prípojka NN  bude v rozsahu  cca

9,72 m2. Presná výmera vecného bremena bude vymedzená v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý spoločnosť GreenWay Infrastructure, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-mestská časť Petržalka, IČO: 47 728 086 predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 16,20 € za každý aj začatý 1mvýmery, príp. bežný meter vecného bremena, ktorá bude vymedzená geometrickým plánom. Toto uznesenie stráca platnosť, ak zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená do jedného roka od jeho prijatia Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 61/2023

Návrh na zverenie majetku do správy: Centrum voľného času, Sadová 646/8, Senica

Zverenie majetku:

 • zhotovenie merania a regulácie v objekte Centrum voľného času Senica v hodnote 2 935,20 € do správy subjektu: Centrum voľného času, Sadová 646/8, Senica,

IČO 00 400 106.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku do správy.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 62/2023

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica

Zverenie  majetku:

 • učebné pomôcky a prístroje I. nadobudnuté v rámci projektu  "Modernizácia odborných učební  v ZŠ V. Paulínyho -Tótha, Senica"  v hodnote 62 590,20 €

do správy subjektu: Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica,

IČO 34 028 218.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku do správy.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 63/2023

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica

Zverenie  majetku:

 • učebné pomôcky a prístroje I. nadobudnuté v rámci projektu "Modernizácia odborných učební  v ZŠ s MŠ, J. Mudrocha, Senica" v hodnote 79 261,20 € 

do správy subjektu: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica,

            IČO 42 399 769.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku do správy.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 64/2023

Návrh na zverenie majetku do správy: Materská škola, L. Novomeského 1209/2, Senica

Zverenie majetku:

            - kovová hracia dvojvežová  zostava v hodnote 6 480  € do správy subjektu: Materská

              škola, L. Novomeského 1209/2, Senica, IČO 37 840 550.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku do správy.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 65/2023

Návrh na vyradenie majetku z evidencie majetku mesta

Vyradenie  majetku:

 • modernizácia osvetľovacej sústavy v obstarávacej cene  6 152,- € v budove Detské jasle so súp. číslom 784 na ul. SNP, Senica 

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť vyradenie majetku.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 66/2023

Návrh na zmenu uznesenia MsZ  č. 4/2023/164 prijatého dňa 22.6.2023

Zmenu časti A uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici č. 4/2023/164 prijatého dňa 22.6.2023 nasledovne:

 1. nehnuteľný majetok uvedený v bode c) tohto uznesenia je trvale prebytočný majetok v zmysle článku 4 odst. (2) písm. a)  a článku 18 odst. (1) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica
 2. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku uvedeného v bode c)  tohto uznesenia ako prevod  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle§ 9a odst. 15 písmeno f)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je  schválený  v článku 10 odst. (3)  písm. e) v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Senica ako prevod pozemku  za účelom budovania verejnoprospešných stavieb, napr. technickej infraštruktúry; na pozemku bude realizovaná stavba elektroenergetického zariadenia-kiosková distribučná stanica, ktorá rozšíri a posilní možnosti napojenia na odber elektrickej energie v danej lokalite mesta
 3. odplatný zmluvný prevod nehnuteľného majetku:

novozameraný  pozemok CKN parc. č. 722/4, druh pozemku zastavaná plocha

a nádvorie vo  výmere 27 m2, ktorý vznikol na základe GP č.2/2023 na oddelenie pozemku p.č. 722/4 a zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch  p. č. 722/2 (CKN) a p. č. 4/19, 72, 1615/1 (KN-E) spojením dielov 1, 2 a 3 pričom

 - diel 1 vo výmere 15 m2 bol odčlenený z pozemku EKN parc. č. 72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9167 m2, zapísaného na LV č. 60 pre kat. územie Senica

- diel 2 vo výmere 1 m2 bol odčlenený z pozemku EKN parc. č. 1615/1, druh pozemku orná pôda  vo výmere 1823 m2, zapísaného na LV č. 60 pre kat. územie Senica

- diel 3 vo výmere 11 m2 bol odčlenený z pozemku CKN parc. č. 722/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, zapísaného na LV č. 3353 pre kat. územie Senica

žiadateľovi: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518  za cenu  v zmysle znaleckého posudku  1070 €.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zmenu uznesenia.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

 

 1. Rôzne:

 

Uznesenie č. 67/2023

Návrh na schválenie mimoriadneho členského príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie na rok 2023

Mimoriadny členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie na rok 2023 v sume 25 000 €.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť mimoriadny členský príspevok.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

 

 

Ing. Roman Sova v.r.

                                                                                                             predseda komisie

Zapísala: Ing. Lenka Búzková, dňa 30.11.2023

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!