Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.02.2024 - 11:19  //  aktualizácia: 02.02.2024 - 11:24  //  zobrazené: 316

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku konaného dňa 26. januára 2024

číslo:  |  dátum konania: 26.01.2024  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku konaného dňa

26. januára 2024 o 15,00 hod. v zasadačke na I. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

__________________________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Dispozície s majetkom
 3. Rôzne

 

 1. Otvorenie

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov. Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 8 z 9 členov komisie. Na zasadnutie komisie bol prizvaný, k bodu programu 3. Rôzne (Uznesenie č. 9/2024), riaditeľ polikliniky v Senici Ing. Jozef Mikuš. Zapisovateľka komisie Lenka Búzková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

 1. Dispozície s majetkom

Uznesenie č. 1/2024

Návrh na predaj  časti pozemku EKN parc. č. 231/1 a časti pozemkov CKN parc. č. 756/1 a  756/2 v kat. území Kunov

a) majetok uvedený v bode c) tohto uznesenia je trvale prebytočný majetok v zmysle článku 4 odst. (2) písm. a)  a článku 18 odst. (1) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica

b) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku uvedeného v bode c) tohto uznesenia ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je  schválený v článku 10 odst.(3)  písm. b) v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica ako prevod pozemku s malou výmerou do 100 m2 za predpokladu, že mesto nemá zámer na jeho účelné využitie

c) odplatný zmluvný prevod nehnuteľného majetku:

-   novozameraný pozemok CKN parc.č.746/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu 1 z pozemku EKN parc. č. č. 231/1 druh pozemku ostatná plocha vo výmere 24529 m2, zapísaného na LV č. 731 pre kat. územie Kunov na základe GP č. 193/2023 na oddelenie pozemkov p. č. 746/8,756/10,31

-   novozameraný pozemok CKN parc. č.756/30, druh pozemku vodná  plocha vo výmere 19 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu 2 z pozemku EKN  parc. č. 756/1 druh pozemku vodná plocha vo výmere 69 m2, zapísaného na LV č. 731 pre kat. územie Kunov na základe GP č. 193/2023 na oddelenie pozemkov p. č. 746/8,756/10,31;

-  novozameraný pozemok CKN parc.č.756/31, druh pozemku vodná  plocha vo výmere 5 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu 3 z pozemku EKN  parc. č. 756/2 druh pozemku vodná plocha vo výmere 216 m2, zapísaného na LV č. 731 pre kat. územie Kunov na základe GP č. 193/2023 na oddelenie pozemkov p.č. 746/8,756/10,31

žiadateľovi: Mgr.Ivan Štefečka, trvale bydliskom Kunov 42, 905 01 Senica za  jednotkovú cenu  26 €/m2

d) toto uznesenie stráca platnosť, ak zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku nebude uzatvorená do jedného roka od jeho prijatia Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj časti pozemkov.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 2/2024

Návrh na predaj spoluvlastníckych  podielov na pozemku CKN parc. č. 27 pod

bytovým domom so súp. č. 741 v kat. území Senica

a) nehnuteľný majetok uvedený v bode c) tohto uznesenia je trvale prebytočný majetok v zmysle článku 4 odst. (2) písm. a)  a článku 18 odst. (1) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku uvedeného v bode c)  tohto uznesenia ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu  v zmysle §9a odst. 15 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

c) predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku CKN parc. č. 27, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1459 m2, zapísanom na LV č. 7336 pre kat. územie Senica vlastníkom bytov  č. 26, č.45, č.57 a vlastníkom nebytových priestorov (garáží)  č.2, č.3, č.5, č.6, č.7, č.8, č. 9, č.10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15 a č.16  v bytovom dome so súp. číslom 741  na ulici Hollého v Senici podľa výšky ich podielov na spoločných  častiach a spoločných  zariadeniach  a na príslušenstve bytového domu so súp. číslom 741  za jednotkovú cenu  (v zmysle znaleckého posudku) 32 €/m2       

d) toto uznesenie stráca platnosť,  ak  zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku  nebude uzatvorená do jedného roka od  jeho prijatia  Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

 

Uznesenie č. 3/2024

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch  CKN parc. č. 3145/2, 3153/1, 3156 a 3205/1  v kat území Senica

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN parc.č. 3145/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 448 m2, parc. č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 , parc. č. 3156, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1656 m2 a parc.č. 3205/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3579 m2 v kat. území Senica v prospech: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 45 Bratislava 29, IČO: 35 850 370, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov strpieť uloženie, prevádzkovanie, opravy a údržbu splaškovej

kanalizácie.

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časť uvedených pozemkov v rozsahu vyznačenom v situácii spracovanej na podklade katastrálnej mapy. Presná výmera vecného bremena bude vymedzená v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý oprávnený z vecného bremena predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 16,20 € za každý aj začatý 1mvýmery, príp. bežný meter vecného bremena, ktorý bude vymedzený geometrickým plánom.

Toto uznesenie stráca platnosť, ak zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená do jedného roka od jeho prijatia Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 4/2024

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku  EKN parc. č. 379/6 v kat území Senica

Zriadenie vecného bremena  na pozemku EKN parc. č. 379/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1308 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetného pozemku na časti zaťaženej nehnuteľností strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia,

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie.

Vecné bremeno sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom ako diel 11 vo výmere 131 m2 v geometrickom pláne č. 574/2021 na oddelenie pozemku p.č. 3117/25 a vyznačenie vecného bremena p. č. 3117/1, 3117/2, 3117/6, 3117/18, 3117/19, 3118/1, 3118/8, 3118/14, 3118/20 C KN a  p. č. 3-379/6 a 1745 E KN.

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 16,20 € za každý aj začatý 1m2 výmery vecného bremena, vyznačeného geometrickým plánom č. 574/2021.

Toto uznesenie stráca platnosť, ak zmluva  o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená do jedného roka od jeho prijatia Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Členovia komisie nehlasovali. Návrh zobrali na vedomie a vyjadrili  stanovisko hlasovať až po odstránení  prípadnej kolízie uloženia inžinierskej siete  s plánovanou  cyklotrasou  mesta.

Za: -  Proti: -  Zdržali sa: -  Počet členov: 8

 

Uznesenie č. 5/2024

Návrh na  uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN parc. č. 14105/81, 14105/152, 14105/153, 14105/115, 14105/116, 14105/129, 14105/120, 14105/117, 14105/118, 14105/119, 14105/9, 14105/96, 14105/69, 14105/71, 14105/68,   14105/216, 14105/215 v kat. území  Senica

Uzatvorenie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN zapísaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako

parcelné číslo 14105/81, druh pozemku ostatná  plocha vo výmere 3192 m2

parcelné číslo 14110/152, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 287 m2,

parcelné číslo 14105/153, druh pozemku ostatná  plocha vo výmere 1956 m2

parcelné číslo 14110/115, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 174 m2,

parcelné číslo 14105/116, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1003 m2

parcelné číslo 14105/129, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 28 m2,

parcelné číslo 14105/120, druh pozemku ostatná plochavo výmere 1868 m2,

parcelné číslo 14105/117, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 152 m2,

parcelné číslo 14105/118, druh pozemku ostatná plochavo výmere 28 m2,

parcelné číslo 14105/119, druh pozemku orná pôda vo výmere 8 m2,

parcelné číslo 14105/9, druh pozemku orná pôda vo výmere 1892 m2,

parcelné číslo 14105/96, druh pozemku orná pôda vo výmere 16 m2,

parcelné číslo 14105/69, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9962 m2,

parcelné číslo 14105/71, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2325 m2,

parcelné číslo 14105/68, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3731 m2,

parcelné číslo 14105/216, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1295 m2,

parcelné číslo 14105/215, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 36m2,

pôsobiaceho in rem  v prospech spoločnosti VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica  ako vlastníka inžinierskych sietí SO 07.1 Rozšírenie  distribučného STL plynovodu – II.etapa a SO 07.2.6  NN prípojky  k RS (ďalej len "Projekt rozšírenia plynovodu") a každého ďalšieho vlastníka, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov strpieť na uvedených pozemkoch trvalé uloženie, prevádzkovanie a opravy inžinierskych sietí vybudovaných v rámci Projektu rozšírenia plynovodu vrátane pásma ich ochrany.

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časť uvedených pozemkov v rozsahu vyznačenom v situácii spracovanej na podklade katastrálnej mapy.  Rozsah  SO 07.1  Rozšírenie distribučného STL plynovodu - II. etapa je cca 627 m2 a rozsah SO 07.2.6 NN prípojky k RS je cca 144 m2. Presná výmera vecného bremena bude vymedzená v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý oprávnený z vecného bremena  predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú  a bezodplatne v súlade s ustanoveniami Memoranda o spolupráci, uzavretého dňa 20.10.2022 medzi spoločnosťou VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o. a mestom Senica.

Toto uznesenie stráca platnosť, ak zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   nebude uzatvorená do jedného roka od jeho prijatia Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie zmluvy u budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

 

Uznesenie č. 6/2024

Návrh na zverenie majetku do správy: Materská škola, L. Novomeského 1209/2, Senica

Zverenie majetku:

- „Rekonštrukcia uličného oplotenia areálu MŠ Senica, elokované pracovisko Kolónia“  v hodnote 11 689,10  EUR do správy subjektu: Materská škola, L. Novomeského 1209/2, Senica,  IČO 37 840 550.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 7/2024

Návrh na zverenie majetku do správy:  Základná škola, Sadová 620, Senica

Zverenie majetku:

- „Modernizácia zborovne“  v hodnote 33 188,05 EUR do správy subjektu: Základná škola, Sadová 620, Senica, IČO 31 827 705.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

Uznesenie č. 8/2024

Návrh na kúpu pozemkov CKN parc. č. 2768/18, 2768/19 a 2768/20 v kat. území Senica

Kúpa  pozemkov

CKN parc. č. 2768/18, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 78 m2,

CKN parc. č. 2768/19, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 34 m2

CKN parc. č. 2768/20, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 26 m2,

zapísaných na LV  č. 6936 pre kat. územie Senica od vlastníka: Indorama Ventures Mobility Moravia, a. s., Velká nad Veličkou 890, 696 74, IČO 27 758 711 za jednotkovú cenu 24 €/m2 s podmienkou, že kúpna zmluva bude uzatvorená  až po výmaze záložného práva, zapísaného na LV č. 6936 pre kat. územie Senica v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242 podľa V-1805/2019

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť kúpu pozemkov.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

 

 

 1. Rôzne

Uznesenie č. 9/2024

Návrh na zmenu stanov spoločnosti Stoma Senica, a.s. a  zmenu členov predstavenstva spoločnosti Stoma  Senica, a.s.

Zmena  Stanov obchodnej spoločnosti Stoma Senica, a.s.,  nasledovne:

 1. V časti I. Všeobecné ustanovenia, Článok I. Obchodné meno a sídlo spoločnosti sa mení bod 1.1, ktorý po zmene znie:

" Obchodné meno akciovej spoločnosti znie: " Poliklinika Senica, a.s.".

 1. V časti I. Všeobecné ustanovenia, Článok I. Obchodné meno a sídlo spoločnosti sa mení bod 1.2, ktorý po zmene znie:

„Sídlom spoločnosti je: Sotinská 1588/1, 905 01 Senica, Slovenská republika“.

 1. V časti I. Všeobecné ustanovenia, Článok II. Predmet činnosti sa  bod 2.1  dopĺňa o  činnosti:    

- poskytovanie  zdravotnej starostlivosti ambulantnou formou

- poskytovanie lekárenskej starostlivosti

- automatizované spracovanie dát

- vedenie účtovníctva

- reklamná a propagačná  činnosť

- prenájom strojov, prístrojov a zariadení

- prenájom nebytových priestorov

- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

  v rozsahu voľných živností

- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

             - obstarávateľské služby spojené s prenájmom  nehnuteľností

             - parkovacie služby.

 1. V časti III. Organizácia spoločnosti, Článok VIII Predstavenstvo  sa mení bod  8.1,ktorý znie:

"Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť  spoločnosti a koná  v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach  spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva."

 1.  V časti III. Organizácia spoločnosti, Článok VIII Predstavenstvo  sa mení bod  8.7, ktorý znie:

"Predstavenstvo má päť členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie

z akcionárov alebo iných osôb na dobu päť rokov. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba".

 

Odvolanie členov predstavenstva  spoločnosti Stoma Senica, a.s.

Predseda   predstavenstva:                            JUDr. Gabriela Olejárová

Člen predstavenstva:                                     Mgr. Vladimír Včelka

Člen predstavenstva:                                     Mgr. Branislav Grimm

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Vymenovanie členov predstavenstva  spoločnosti Stoma Senica, a.s.

Člen predstavenstva:                                     Ing. Jozef Mikuš

Člen predstavenstva:                                     Ing. Mgr. Martin Džačovský

Člen predstavenstva:                                     Ing. Roman Sova

Člen predstavenstva:                                     PhDr. Miriam Madunická, PhD.

Člen predstavenstva:                                     Mgr. Ivana Mičová

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zmenu stanov spoločnosti.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 8

 

Ing. Roman Sova v.r.

                                                                                                               predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Lenka Búzková, dňa 02.02.2024

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!