Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.07.2019 - 08:31  //  aktualizácia: 29.07.2019 - 08:39  //  zobrazené: 1273

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zo dňa 12.06.2019

číslo:  |  dátum konania: 12.06.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konanej dňa

12.júna 2019  o 16,00 hod. v zasadačke na II. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

-   prehodnotenie uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie

-   výročné správy spoločností a VZN č.45

-   dispozície s majetkom

-   rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov. Zapisovateľka komisie Roderika Petráková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

Výročné správy spoločností a VZN č. 45:

 

Uznesenie č. 24/2019

Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb spol. s r.o. Senica v roku 2018 a zámery spoločnosti

členovia komisie berú na vedomie  Správu o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb spol. s r.o. Senica v roku 2018 a zámery spoločnosti.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 25/2019

Správa o výsledku hospodárenia Polikliniky Senica n.o. za rok 2018 a zámery n.o.

členovia komisie berú na vedomie  Správu o výsledku hospodárenia Polikliniky Senica n.o. za rok 2018 a zámery n.o.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 26/2019

Správa o výsledku hospodárenia Rekreačných služieb mesta Senica spol. s r.o. za rok 2018

členovia komisie berú na vedomie  Správu o výsledku hospodárenia  Rekreačných služieb mesta Senica spol. s r.o. za rok 2018.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 27/2019

Správa o činnosti Technických služieb Senica a.s. za rok 2018 a zámery spoločnosti

členovia komisie berú na vedomie  Správu o činnosti Technických služieb Senica a.s. za rok 2018 a zámery spoločnosti.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 28/2019

Výročná správa Stoma Senica a.s. za rok 2018

členovia komisie berú na vedomie  Výročnú správu Stoma Senica a.s. za rok 2018.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

K uvedeným správam od spoločností členovia komisie odporúčajú efektívnejšie využívanie potenciálu mestského majetku.

 

Uznesenie č. 29/2019

Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 45 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 45 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky na území mesta Senica.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Dispozície s majetkom:

 

Uznesenie č. 30/2019

Návrh na odpredaj časti pozemku reg. CKN parc. č. 2296/2  v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj časti pozemku CKN parc.č. 2296/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2497 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 564/2014 na oddelenie pozemku parc.č.2296/4, 2383/5 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 2296/4 vo výmere 62 m2 v kat. území Senica spoločnosti: Mestský podnik služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, IČO: 31424287 za cenu 20 €/ m2v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno písmeno b/ ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 31/2019

Návrh na odpredaj časti pozemku CKN parc.č. 2766/4  v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj časti pozemku CKN parc. č. 2766/4, druh pozemku orná pôda vo výmere 3968 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 9/2019 na oddelenie pozemku p.č. 2766/55 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 2766/55, druh pozemku orná pôda vo výmere 9 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Jozef Volek, Tehelná 432/2, 905 01 Senica a Adriana Havlíková, Tehelná 432/2, 905 01 Senica, každému z nich podiel 1/2 za cenu 30 € / m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: Ide o pozemok, ktorý tvorí dlhé roky súčasť oploteného dvora rodinného domu so súpisným číslom 432 a ktorý vzhľadom na zanedbateľnú výmeru a umiestnenie je pre mesto nevyužiteľný. Pre mesto je pozemok prebytočný.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 32/2019

Návrh na prenájom častí pozemkov CKN parc. č. 146/1, parc.č. 152/39 a časti pozemku EKN parc.č. 215 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom častí v celkovej  výmere 420 m2 pozemkov CKN parc.č. 146/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 28099 m2, parc.č. 152/39, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 198 m2 a  pozemku EKN parc.č. 215, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 8734 m2 v kat. území Senica spoločnosti: Harmónia, n.o. OCEAN, Štefánikova 3013/65B, 905 01 Senica, IČO: 45732671 za účelom využívania oddychovej zóny pre klientov zariadenia sociálnych služieb v dome so súpisným číslom 3013 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 350 € / rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb poskytuje služby pre seniorov a imobilných klientov, pre ktorých uzatvorená oddychová zóna v bezprostrednej blízkosti zariadenia je jediným možným  spôsobom trávenia  času mimo budovy.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 33/2019

Návrh na prenájom časti pozemku C KN parc. č. 1221/6 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom časti vo výmere 215 m2 pozemku C KN parc.č. 1221/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 400 m2 v kat. území Senica vlastníkom bytov v bytovom dome so súp. číslom 1172 na Agátovej ulici v Senici za účelom jeho využitia obyvateľmi bytového domu na voľnočasové aktivity a záhradu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetná časť pozemku tvorí dvor bytového domu, nie je využívaný verejnosťou a mesto ho nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Zachovanie kontinuity nájomného vzťahu nie je v rozpore so záujmami mesta.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 34/2019

Návrh na prenájom pozemku C KN parc.č. 669/100 a časti pozemku CKN parc.č. 669/1  v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom pozemku CKN parc.č. 669/100, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 248 m2 a časti vo výmere 170 m2 pozemku CKN parc. č.669/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 34503 m2 v kat. území Senica spoločnosti: T.N.INVESTMENTS s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, IČO: 46 222 529 za účelom dostavby bytového domu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 1,50 € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na pozemku C KN parc.č. 669/100 sa nachádza rozostavaný bytový dom „Fontána“ na Robotníckej ulici v Senici vo vlastníctve žiadateľa, ktorý hodlá realizovať jeho dostavbu. Vzhľadom na stupeň rozostavanosti bytového domu, mesto  podporuje  zámer jeho dostavby.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 35/2019

Návrh na prenájom pozemkov C KN parc. č. 26/17 a 26/18 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom pozemkov CKN v kat. území  Senica:

  • parc.č. 26/17, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2

  • parc.č. 26/18, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 82 m2,

spolu vo výmere 113 m2 spoločnosti: AUTO GAMES Slovakia, s.r.o., 29. Augusta 36/A,

811 09 Bratislava, IČO: 36726435 za účelom užívania parkovacích miest na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 5 € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na pozemkoch sa nachádza stavba - parkovacie plochy vo vlastníctve nájomcu, realizované so súhlasom mesta, ako vlastníka pozemkov. Navrhovaná cena bola 3 €/m2/rok, členovia navrhli zvýšiť cenu na 5 /m2/rok.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

Uznesenie č. 36/2019

Návrh na prenájom časti pozemku C KN parc. č. 26/5 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom časti pozemku reg. C KN parc.č. 26/5, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 2788 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 16/2019 ako novozameraný pozemok reg. C KN parc.č. 26/20, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 235 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Peter Kurta, J. Mudrocha 1354/40, 905 01 Senica na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 3 € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Pozemok, ktorý je priľahlý k budove so súpisným číslom 727, je jedinou prístupovou trasou k prevádzke v uvedenej  budove a je využívaný ako spevnená plocha na zabezpečenie dovozu a vývozu tovaru z prevádzky a na parkovanie vozidiel  zabezpečujúcich uvedené služby.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 37/2019

Návrh na prenájom pozemku C KN parc. č. 26/19 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom pozemku CKN parc.č. 26/19, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 112 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Mgr. Eduard Rehák a manželka Mgr. Silvia Reháková, obaja bytom Jozefa Závodského 2574/9, 905 01 Senica na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 5  € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na pozemku sa  nachádza stavba - parkovacie plochy vo vlastníctve nájomcov, realizované so súhlasom mesta, ako vlastníka pozemku. Navrhovaná cena bola 3 €/m2/rok, členovia navrhli zvýšiť cenu na 5 /m2/rok.

Prítomných: 9  Za: 8  Proti: 1  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 38/2019

Návrh na odkúpenie pozemku CKN parc. č. 1726/7 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie podielov na pozemku CKN parc. č. 1726/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 90 m2  v kat. území Senica od vlastníkov:

- Holický Pavol ( manž. Angela r. Hanušová) (SPF), zastúpený správcom Slovenským  pozemkovým fondom, IČO 17 335 345, Búdková  36, 817 15 Bratislava, vlastník  v podiele 12/16 za cenu stanovenú Slovenským pozemkovým fondom

- Holický Ján ( manž. Zuzana r. Kadlečíková) (SPF), zastúpený správcom Slovenským  pozemkovým fondom, IČO 17 335 345, Búdková  36, 817 15 Bratislava, vlastník v podiele 2/16 za cenu stanovenú Slovenským pozemkovým fondom

- Selucký Jaroslav, Štefánikova 701/13, 905 01 Senica, vlastník v podiele 2/16  za cenu 200 €

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 39/2019

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadenie vecného bremena na pozemkoch CKN parc. č. 3845/7, parc. č. 3872/59 a pozemku EKN parc. č. 1422 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena in personam na pozemkoch CKN parc.č. 3845/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m2, parc.č. 3872/59, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 370 m2 a na pozemku E KN parc.č. 1422, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 6614 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Vecné bremeno sa vzťahuje na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako diel 1, diel 2 a diel 3 spolu vo výmere 47 m2 v geometrickom pláne č.29-2/2018 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na p.č. 3845/7, 3872/59, 14012/1. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 15  €/m2  rozsahu vecného  bremena.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 40/2019

Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 17/2017/492 a ukončenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť

1.zrušenie uznesenia MsZ v Senici č. 17/2017/492 zo dňa 29.06.2017, ktorým bola schválená zámena areálu, pozostávajúceho z budov a pozemkov v hodnote 232 000 € vo vlastníctve Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o. za areál, pozostávajúci z budov a pozemkov v hodnote 131 000 € vo vlastníctve mesta Senica  v zmysle priloženého uznesenia.

2.ukončenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve, uzatvorenej dňa 18.08.2017 v zmysle uznesenia MSZ č. 17/2017/492 medzi spoločnosťou Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. , Tehelná  1152/53, Senica a mestom Senica, ktorá nadobudla účinnosť 30.08.2017. 

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 41/2019

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola, V. Paulínyho – Tótha 32, 905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku: „Učebňa v exteriéri - prístrešok“, postavená na pozemku CKN parc.č. 1215/24 v kat. území Senica v celkovej hodnote 13.432,88 € do správy subjektu: Základná škola, V. Paulínyho 32,  905 01 Senica.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 42/2019

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku: pozemok  CKN parc.č. 3465/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 522 m2 v kat. území Senica do správy subjektu: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19,  905 01 Senica.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Rôzne:

1/ Žiadosť od pána Pavla Ďurinu na odkúpenie časti pozemku reg. EKN p.č. 399 vo výmere 1177 m2. Uvedená parcela susedí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a sú určené k realizácii stavby „Rezidencia Vyhliadka“.

Členovia komisie odporúčajú zameniť predmetný pozemok vo vlastníctve mesta za pozemok pri cintoríne vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu potreby pozemkov pre rezervu cintorína.

 

2/ Ponuka od spoločnosti OMS a.s. na odpredaj pozemkov reg. CKN p.č. 3565/475 vo výmere 3696 m2 a p.č. 3565/477 vo výmere 1960 m2 za cenu 32,37 €/m2. Predmetné pozemky sa nachádzajú pri Poliklinike Senica n.o.

Členovia komisie odporúčajú odkúpenie pozemkov, ak sa nájdu voľné finančné prostriedky.

 

 

Predseda prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Roman Sova

                                                                                   predseda komisie 

               

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 12. júna 2019

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!