Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.04.2019 - 14:13  //  aktualizácia: 16.04.2019 - 14:28  //  zobrazené: 1610

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu zo dňa 10. 4. 2019

číslo:  |  dátum konania: 10.04.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica 01/2019

zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konaného 10. 4. 2019

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, prítomných 8 členov komisie, 1 neprítomný,

                   tajomníčka komisie Ing. Jana Oslejová

                   vedúci oddelenia výstavby, ŽP a dopravy Ing. Ivan Šteffek

                  

Program :

 1. Otvorenie
 2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby
 3. Rôzne

 

 1. Otvorenie

 

Rokovanie komisie otvoril a viedol Ing. arch. Martin Čonka. Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 8 z 9 členov komisie. Predseda predložil program na schválenie. Členovia komisie s predloženým programom hlasovaním súhlasili a nemaližiadne doplňujúce návrhy. Predseda komisie v úvode informoval členov komisie o hlasovaní o návrhu na zvolenie Mgr. VieryWágnerovej za podpredsedníčku komisie prostredníctvom e-mailu. Za návrh hlasovalo 5 členov komisie, 2 sa hlasovania zdržali, 1 člen komisie bol proti a 1 nehlasoval. Mgr. Viera Wágnerová bola zvolená za podpredsedníčku komisie.

 

 1. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 

2.1 Miroslav Kuna a manž. Božena Kunová, bytom J. Mudrocha 652/5, 905 01 Senica žiadajú o odpredaj časti pozemku parc.č.3465/6 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere cca 250 m2 za účelom rozšírenia záhrady.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti neodporúča odpredaj navrhovanej časti pozemku, využitie pozemku odporúča riešiť prenájmom pozemku z dôvodu možného budúceho využitia pozemku pre potreby IV. ZŠ.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja pozemku a odporúčanie prenájmu.

2.2 Václav Hájek a manž. Marcela Hájková, bytom J. Mudrocha 651/3, 905 01 Senica žiadajú o odpredaj pozemku parc.č.3465/6 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 522 m2 za účelom rozšírenia záhrady.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti neodporúča odpredaj predmetného pozemku a odporúča využitie pozemku odporúča riešiť prenájmom pozemku z dôvodu možného budúceho využitia pozemku pre potreby IV. ZŠ.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja pozemkua odporúčanie prenájmu.

2.3 Peter Thebery, bytom L. Novomeského 1212/68, 905 01 Senica požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.266 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere cca 250 m2 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie. Žiadateľ požiadal o možnosť osobne vysvetliť svoj zámer na rokovaní komisie.Vzhľadom na to, že sa na rokovanie komisie nedostavil, členovia komisie odporučili, aby tento bod bol presunutý na rokovanie ďalšej komisie v mesiaci jún 2019.

 • Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za presunutie tejto žiadosti na rokovanie budúcej komisie.

2.4Vlastníci a spoluvlastníci bytov, v zastúpení Mgr. Anna Harnošová, Agátová 1172/18, 905 01 Senica žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.1221/6 registra C KN v k.ú. Senica za účelom jeho rekultivácie a udržiavania čistoty.

 • Komisia pre prerokovaní a posúdení žiadosti neodporúča odpredaj požadovanej časti pozemku a odporúča pokračovať v nájme.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja časti pozemku a odporúčanie prenájmu.

2.5 SETALIA PARK, s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3565/409 registra C KN v k.ú. Senica za účelom vybudovania detského ihriska, ktoré bude plniť doplnkovú funkciu k stavbe Polyfunkčná budova SVAROG.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča prenájom požadovanej časti pozemku na umiestnenie detského ihriska. V tejto časti pozemku je povolená stavba cyklotrasy.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu predmetnej časti pozemku.

2.6 Ľubomíra Kováčová, bytom Hviezdoslavova 322, 905 01 Senica žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.1463/1 registra C KN v k.ú. Senica za účelom stavby terasy a vysadenia zelene.  

 • Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča odpredaj predmetnej časti pozemku žiadateľke a navrhuje, aby Mesto Senica ponúklo celý pozemok na odpredaj Spoločenstvu bytov BD č.322 na Hviezdoslavovej ul., Senica z dôvodu, že pozemok sa nachádza v oplotenom areáli a využívajú ho len vlastníci BD č.322.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja predmetnej časti pozemku žiadateľke.

2.7 Ivan Horňák, bytom Beňovského 5388/1, 905 01 Senica žiada o odpredaj pozemku parc.č.2419/2 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 26 m2 a 2418/16 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 21 m2 (právny stav pozemok parc.č.363 registra E KN v k.ú. Senica).

 • Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča odpredaj predmetných pozemkov.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja predmetných pozemkov.

2.8 Stanislav Vávra, bytom Štefánikova 721, 905 1 Senica žiada o nájom časti pozemku parc.č.363 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere 12 m2 za účelom umiestnenia plechového skladu.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti neodporúča  prenájom predmetnej časti pozemku z dôvodu, že odporučila túto časť pozemku odpredať žiadateľovi Ivanovi Horňákovi.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu predmetnej časti pozemku žiadateľovi.

2.9 Ľubomír Liška, bytom Priemyselná 287/6, 905 01 Senica žiada o opakovaný prenájom časti pozemku parc.č.2455/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 25 m2 za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti odporúča prenájom žiadateľovi na uvedený účel.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu.

2.10 Mesto Senica predložilo návrh na opakovaný prenájom časti pozemku parc.č.640/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 4 m2 z dôvodu umiestnenia oporných stĺpov terasy na tomto pozemku.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti odporúča prenájom predmetnej časti pozemku na uvedený účel.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie opakovaného prenájmu pozemku.

2.11 Na rokovanie komisie bol predložený zámer na umiestnenie prevádzky Coolňa bistro na pozemku parc.č.3012/2 registra C KN v k.ú. Senica.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti neodporúča umiestnenie tejto prevádzky na predmetnom pozemku, v zmysle platného ÚPN je potrebné rušiť existujúce stánky a prevádzky riešiť v kamenných predajniach.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie realizácie navrhovaného zámeru.

2.12 Mesto Senica preložilo zámer na odkúpenie časti pozemku parc.č.3381/2 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 282 m2 od vlastníčky Márie Čajkovej, bytom Sadová 644/12, 905 01 Senica a časti pozemku 3385 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 808 m2 od vlastníkov Mikuláš Čajko, bytom D. Jurkoviča 1073/2, 909 01 Skalica, Anna Čajková, bytom Sadová 629/25, 905 01 Senica, Mária Čajková, bytom Sadová 644/12, 905 01 Senica a Božený Čapkovej, bytom Piešťanská 1639/5, 831 02 Bratislava za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov pozemkov mestského parku.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti odporúča odkúpenie predmetnej časti pozemku na uvedený účel.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odkúpenia pozemku.

2.13 Denis Kovár, bytom Poľná 3198/17, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.146/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 8 m2, na ktorom je umiestnený stánok PNS.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti odporúča prenájom predmetnej časti pozemku na uvedený účel.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu časti pozemku.

2.14 Ing. Richard Beňa, bytom Sotinská 1373/7, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3145/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 100 m2; Branko Mastihuba, bytom Hviezdoslavova 472/34, 905 01 Senica, Mária Švárna, bytom L. Novomeského 1212/68, 905 01 Senica a Zita Vlachová, bytom Kolónia 556/17, 905 01 Senica žiadajú o prenájom časti pozemku parc.č.3153/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 3815 m2 za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti odporúča prenájom predmetných častí pozemkov žiadateľom na uvedený účel.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu časti pozemkov.

2.15 Mesto Senica predložilo zámer na odpredaj nehnuteľnosti : budova so s.č.3111 postavená na parcele č.3109/2 a pozemok parc.č.3109/2 registra C KN v k.ú. Senica (budova bývalého colného úradu) formou obchodnej verejnej súťaže.

 • Komisia po prerokovaní odporúča odpredaj predmetného nehnuteľného majetku prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže za kúpnu cenu najmenej 286 000 €.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže.

2.16 Mestský podnik služieb, s.r.o.,, Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica žiada o odpredaj pozemku parc.č.2296/4 registra C KN v k.ú. Senica, na ktorom je vybudovaná manipulačná spevnená plocha.

 •  Komisia po prerokovaní odporúča odpredaj predmetného pozemku.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja predmetného pozemku.

2.17 Roman Holkovič, bytom Poštová 7/39, 919 51 Špačince žiada o súhlas so zriadením letnej terasy na spevnenej ploche pri zariadení Pub pod Vŕškom.Na terase budú umiestnené platové stoly, stoličky a slnečníky, pričom nebudú vykonané žiadne stavebné úpravy.

 • Komisia po prerokovaní odporúča zriadenie letnej terasy za uvedených podmienok.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie zriadenia letnej terasy.

 

 

 

 1. Rôzne

 

 1. 1 Mgr. Wágnerová upozornila na výtlky na MK Športová ul. Ing. Šteffek informoval, že bola podpísaná zmluva s dodávateľom prác, týkajúcich sa údržby miestnych komunikácií, ktoré sa budú postupne opravovať.
 2. 2 Ing. arch. Martin Čonka, predseda komisie požiadal o informáciu, ako boli riešené požiadavky na úpravu umiestnenia dopravných značiek na MK. Ing. Oslejová informovala, že kontrola za účasti ODI sa uskutoční 16. 4. 2019 a o jej výsledkoch bude informovať na budúcom zasadnutí komisie.
 3. 3 Ing. Šteffek informoval o plánovanej rekonštrukcii MK Továrenská od križovatky s cestou I/51 po križovatku pri bývalom závodnom klube.

 

 

 

 

 

 

 

                Predseda komisie Ing. arch. Martin Čonka na záver poďakoval členom komisie za aktívnu účasť a rokovanie komisie ukončil.

 

               

 

 

 

 

 Ing. arch. Martin Čonka

 predseda komisie

 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Jana Oslejová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!