Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.06.2019 - 12:11  //  aktualizácia: 19.06.2019 - 12:15  //  zobrazené: 1256

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ zo dňa 11.06.2019

číslo: 06/2019  |  dátum konania: 11.06.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 6/2019

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a ZPOZ pri MsZ Senica

zo dňa  11.06.2019

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program: 

1.Otvorenie

2. Prehľad príjmov a výdavkov za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica za rok 2018

3. Návrh VZN č. 63  o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni.

4. Ján Náhlik – návrh osobnosti na stenu slávy

5. Rôzne

 

 1. Otvorenie – prítomných členov komisie ako aj hostí v zastúpení zástupcu primátora mesta privítala predsedníčka komisie a súčasne všetkých oboznámila s programom zasadnutia komisie.

   

 2. Ing. Výletová v druhom bode oboznámila prítomných so Správami o plnení príjmov a výdavkov za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica za rok 2018. Členovia komisie zobrali predložené správy na vedomie .

 

 1. S návrhom VZN č. 63  o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni oboznámila prítomných Ing. Výletová. Výraznou zmenou v predloženom návrhu je úhradu za stravu v ŠJ pri základných školách a materských školách. Mesto Senica v návrhu VZN zohľadňuje 2.finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019 určených MŠVVaŠ SR. Podľa ods. 8 a9 § 140 a ods. 4 a5 § 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov – ak tak určí zriaďovateľ. Zriaďovateľ určil výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 5 EUR /mesiac. Podrobný rozpis úhrad podľa jednotlivých vekových kategórii stravníkov na MŠ a ZŠ je spracovaný v návrhu VZN č. 63.

   

  Návrh na uznesenie :

  Uznesenie č.11/2019 zo dňa 11.06.2019

  Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 11.06.2019 prerokovala  návrh VZN č. 63  o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni .

  Členovia komisie odporúčajú MsZ  schváliť  VZN č. 63 .

  Hlasovanie : Prítomní : 14     za : 14   proti : 0     zdržal sa: 0        počet členov : 15

   

   

 2. Ján Náhlik – návrh osobnosti na stenu slávy.Predsedníčka komisie Mgr. Otrísalová predložila návrh na umiestnenie osobnosti Jána Náhlika na stenu slávy. Ján Náhlik ( *16.08.1922 v Ružomberku a +24.08.1989 Myjava) patrí medzi významných autorov slovenskej fotografie druhej polovice 20.storočia, ku generácie , ktorá sa od polovice 60.rokov podieľa na rozvoji nových polôh výtvarnej fotografie u nás.

  Návrh na uznesenie :

  Uznesenie č.12/2019 zo dňa 11.06.2019

  Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 11.06.2019 prerokovala  návrh  predloženého návrhu umiestnenia  osobnosti na stenu slávy Jána Náhlika  a odporúča MsZ  tento návrh schváliť .

  Hlasovanie : Prítomní : 13     za : 13   proti : 0           zdržal sa: 0        počet členov : 15

   

 3. V bode rôzne podala informáciu Mgr. Chudá o možnosti spestriť Vianočnú dedinu – Vianočnou rozprávkou . Vo vianočnej rozprávke vystupuje cca 15 hercov s dĺžkou trvania predstavenia cca 35 min. Vianočná rozprávka je spracovaná s motívom pre každú vekovú kategóriu a  bola by oživením vianočnej dedine v meste.Predpokladané náklady cca 1 950,- € bez DPH. Tento návrh bude predložený MsKS, ktoré je organizátorom Vianočnej dediny spolu s mesto Senica.

  V bode rôzne bol preložený zámer spracovania a prípravy Koncepcie rozvoja kultúry v meste Senica. Na základe uvedenej skutočnosti budú k ďalšiemu zasadnutiu komisie prizvaní zástupcovia MsKS.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Predsedníčka komisie poďakovala členom  za účasť a zasadnutie komisie ukončila. Predpokladaný termín ďalšieho zasadnutia 07/2019.

   

   

  Príloha : prezenčná listina,

  Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!