Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.04.2019 - 08:16  //  aktualizácia: 25.04.2019 - 08:46  //  zobrazené: 1768

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ zo dňa 18. 04. 2019

číslo: 5/2019  |  dátum konania: 18.04.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 5/2019

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a ZPOZ pri MsZ Senica

zo dňa  18.04.2019

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program: 

  • otvorenie    
  • schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica / PRO SENICA /  v zmysle VZN ,  
  • rôzne

 

  1. Otvorenie – prítomných členov komisie  ako aj hostí v zastúpení zástupcu primátora mesta privítala predsedníčka komisie a súčasne všetkých oboznámila s programom zasadnutia komisie.

 

  1. Ing. Výletová oboznámila prítomných s oznámením výšky limitu pridelených finančných prostriedkov  z PRO SENICA na 2019 .  Mesto Senica určilo pre komisiu pre vzdelávanie , kultúru, mládež a ZPOZ pri MsZ Senica  objem finančných prostriedkov vo výške 20 000,- €.  Do komisii bolo predložených 44 projektov v celkovom požadovanom objeme 47 279,00 € . Komisia rozhodne o predložených projektoch a v prípade schválenia odporučí výšku finančných prostriedkov.

 

Členovia komisie sa postupne zaoberali jednotlivými  predloženými žiadosťami  projektov . Hodnotili predložené projekty z hľadiska  vecného , obsahového  , finančného plnenia, efektívneho vynakladania finančných prostriedkov  ako aj celkového prínosu a zviditelnenia pre mesto Senica.

 

 Prehľad  odporúčaných schválených, resp. neschválených žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Senica do 3 320 € je spracovaný v samostatnej tabuľke:

Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma schválená
1. Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor SE 17. ročník vedomostnej súťaže Mladý záhradkár pre žiakov ZŠ 390 350
2. MFF Eko, s.r.o. Ekotopfilm Envirofilm Tour 2 000,00 Komisia neodporúča schváliť dotáciu z dôvod. obmedz.  limitu FP.
3. Klub filatelistov 52-44 Senica Činnosť a rozvoj filatelie v meste Senica 200 200
4. Záhorácky Fénix Deň detských radostí 700 400
5. Zväz postihnutých civiliz. chorobami, ZO Senica Zájazd Bojnice, ZOO, zámok, Bojnická vyhliadka v korune stromov 250 Komisianeodporúča schváliť dotáciu z dôvod. obmedz.  limitu FP
6. SenART Kalendár o.z. SenART na rok 2020 500 200
7. Klub Priateľov Kunova Adventný veniec z Kunova 350 350
8. Záhorácky aeroklub Senica Letisko pre deti 700 500
9. Jana Kopunková Lewík - detské interiérové ihrisko Senica 1 438,00 Komisianeodporúča schváliť dotáciu z dôvod. obmedz.  limitu FP.
10. Výchova umením Klavírna Senica 600 600
11. Záhorská knižnica Senica Dni detskej knihy 2019 300 300
12. Jednota dôchodcov na Slovensku, OO Senica Prehliadka speváckych súborov seniorov okresu Senica 700 500
13. Slovenský červený kríž, územný spolok Senica 100 rokov pomáhame - súťaž družstiev v mladých zdravotníkov.... 350 350
14. Cirkevný zbor ev. cirkvi augsb. vyznania Čáčov "Moje korene" 3 000,00 Komisianeodporúča schváliť dotáciu z dôvod. obmedz.  limitu FP.
15. Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor SE 12. Regionálna súťaž v aranžovaní detí 610 300
16. Tanečná skupina Scream Senica Scream 2019 3 000,00 Komisianeodporúča schváliť dotáciu z dôvod. obmedz.  limitu FP
17. Spoločnosť Ladislava Novomeského Literárna Senica Ladislava Novomeského 2019 1 000,00 1000
18. Apoštolská cirkev, kresťanské centrum Senica Vybavenie voľnočasového klubu Odmek - pre mladých 600 400
19. Apoštolská cirkev, kresťanské centrum Senica Festival gospelovej hudby 1 000,00 Komisianeodporúča schváliť dotáciu z dôvod. obmedz.  limitu FP
20. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici Obraz, ateliér klasických maliarskych disciplín prof. Ľ. Hološku.... 996 Komisianeodporúča schváliť dotáciu z dôvod. obmedz.  limitu FP
21. Škola deťom Senica Slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia III. ZŠ 1 000,00 500
22. Ondrej Kopecký Fest Fiesta 2019 900 600
23. Cantilena Festival pěveckých sborů 800 500
24. Cantilena Koncerty Cantileny v družobnom meste Trutnov 980 800
25. Element Senica Element Senica 3 000,00 1000
26. Klub vojenskej histórie Záhorie Lampiónový sprievod v mestskej časti Čáčov k pamätníku I. sv. vojny... 500 250
27. Slov. zväz včelárov, ZO Senica 100 rokov organizovaného včelárstva v Senici 1 000,00 500
28. PRO Čáčov Stavanie mája v Čáčove 2019 1 000,00 700
29. Senica 2.0 šport- Hecni sa  1 500,00 800
30. MUSICASEN Hudbou k prírode a prírodou k hudbe 3 000,00 500
31. Cesta ľudskosti Seničan 2 950,00 500
32. Slovenský zväz chovateľov, ZO Čáčov Miestna výstava zvierat SZCH ZO Čáčov 600 200
33. Výchova umením Mudrochova paleta 2019 350 350
34. Mažoretky SPIRIT Senica Vykročme pravou nohou II. - 2. galakoncert mažoretkového súboru... 1 000,00 500
35. Mažoretky SPIRIT Senica Súbor SPIRIT - reprezentácia na M-SR a ME 1 500,00 1000
36. Klub priateľov histórie Senica Ja, Milan Rastislav Štefánik - výstava k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika 905 600
37. Záhorské osvetové stredisko Senica Senické zrkadielko Anky Gamanovej, 48. regionálna súťažná prehliadka.. 600 150
38. A-FOTO Nežná v uliciach 1 000,00 600
39. Slovenský zväz protifaš. bojovníkov Senica 75. výročie SNP 660 200
40. A-FOTO Zvedavý objektív 450 Komisianeodporúča schváliť dotáciu z dôvod. obmedz.  limitu FP
41. Materské centrum Stonožkine slniečka Míľa pre mamu 2019 3 000,00 3000
42. Materské centrum Stonožkine slniečka Mikulášska besiedka v Materskom centre 2019 400 Komisianeodporúča schváliť dotáciu z dôvod. obmedz.  limitu FP
43. DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Domka pre mladých 600 600
44. DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Leto s Domkou 900 700
      47279 20000

 

 

Členovia komisie sa v bode rôzne zaoberali prerokovaním a schvaľovaním žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN . Na základe záverom rokovania odporúčajú  , aby boli finančné prostriedky poskytované z rozpočtu mesta na jednotlivé projekty účelovo podľa druhu a obsahu jednotlivých položiek v rozpočte projektu, pričom budú  zameriavané viac na širšiu skupinu osôb – čím sa bude zabezpečená väčšia publicita a reklama  mesta vzhľadom na objem poskytovaných finančných prostriedkov  .

Predkladané projekty, ktorých obsahom sú žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na výlety komisia neodporúča podporovať.        

 

Návrh na uznesenie :

Uznesenie č.10/2019 zo dňa 18.04.2019

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 18.04.2019 prerokovala predložené Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN  . Členovia komisie po preštudovaní žiadostí odporúčajú  poskytnúť resp. neposkytnúť finančné prostriedky jednotlivým organizáciám  na jednotlivé projekty tak, ako je uvedené v bode 2 tejto zápisnice.

Komisia vzhľadom na finančné možností rozpočtu mesta na rok 2019 podporuje a odporúča na schválenie  uvedené výšky  pri jednotlivých projektoch  . 

Hlasovanie : Prítomní : 12     za : 12      proti : 0                        zdržal sa: 0                   počet členov : 15

 

 

Predsedníčka komisie poďakovala členom  za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

 

 

Príloha : prezenčná listina,

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!