Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.12.2023 - 10:26  //  aktualizácia: 07.12.2023 - 10:33  //  zobrazené: 313

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie z dňa 24. októbra 2023

číslo: 6/2023  |  dátum konania: 24.10.2023  |   zápisnica (pdf)

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
ZÁPISNICA č. 6
zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. októbra 2023 v zasadačke Mestského úradu Senica.
Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh dodatku č. 1 VZN č. 65 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Senica
3. Návrh na zrušenie VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
4. Návrh dodatku č.1 VZN č. 78 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Rôzne
6. Záver
1. Prítomných privítala a rokovanie komisie otvorila predsedníčka komisie. Zároveň členom komisie predstavila vedúcu novovytvoreného oddelenia životného prostredia Ing. M. Gavorovú, PhD., a pracovníka oddelenia RNDr. P. Brunovského, PhD.
2. Návrh dodatku č. 1/2023 VZN č. 78 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zaslaný členom komisie pred rokovaním komisie. Ing. Gavorová informovala členov komisie o návrhu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre r. 2O24. Vysvetlila princíp vypracovania návrhu poplatku a dôvody jeho navýšenia. Upozornila na to, že ani v budúcom období nie je možné počítať s tým, že by bol poplatok znižovaný a to vzhľadom na nové povinnosti ukladané obciam. Podľa prijatej legislatívy je o 1 rok odložená povinnosť mechanicko biologickej úpravy odpadov ukladaných na skládky. Ide o technológiu spojenú s vysokými vstupnými nákladmi, ktoré sa premietnu do poplatku. Odpovedala na početné otázky položené členmi komisie. Komisia schválila návrh bez pripomienok.
3. O možnosti zrušenia VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia boli členovia komisie informovaní na ostatnom zasadaní. Na rokovanie MsR a MsZ je predkladaný návrh VZN č. 84, ktorým sa ruší uvedené VZN. Ing. Tomešová vysvetlila, že nový zákon č. 190/2023 Z.z. stanovuje nové pravidlá spoplatňovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Porovnaním počtu prevádzkovateľov malých zdrojov v r. 2023 s počtom prevádzkovateľov, ktorí by mohli byť spoplatnení v r. 2024 sa javí táto činnosť ako neefektívna. Preto je predložený návrh na zrušenie
pôvodného VZN jeho bez nadväznosti podľa novej právnej úpravy. Komisia schválila návrh bez
pripomienok.
4. O návrhu dodatku č.1/2023 VZN č. 65 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Senica hovorila Ing. Tomešová. Dodatok rieši zmenu v čl. 6, kde sa rieši spôsob nakladania s odpadovými vodami akumulovanými v žumpách. VZN č. 65 bolo prijaté v r. 2017 a nakoľko prišlo k novelizácii zákona o vodách, je potrebné aj zosúladenie predmetného VZN vo vzťahu k tomu, že na území mesta sú lokality, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia. V návrhu je zadefinovaný pojem žumpa, jej užívateľ i povinnosti jej užívateľa. I tento materiál bol zaslaný členom komisie na preštudovanie pred zasadaním komisie. Komisia schválila návrh bez pripomienok.
5. Rôzne:
- Ing. Gavorová, PhD., informovala prítomných o doručenej žiadosti Ing. M. Kohúta na odpredaj časti parcely mesta, na ktorej sa nachádza Mestský park. Ide o plochu o šírke cca 3m vedľa pozemku žiadateľa č. p. 3377 k.ú. Senica na Sadovej ul. Zároveň prítomných informovala o skutočnosti, že stavebný úrad na stavbe vykonal štátny stavebný dohľad pri ktorom zistil, že stavebník realizuje dokončenie stavby v rozpore so stavebným povolením, pričom nastal stav, že vydanie užívacieho povolenia je podmienené splnením podmienok stanovených orgánmi štátnej správy týkajúcich sa zabezpečenia prístupu k objektu. V rámci diskusie členovia komisie prišli k záveru a vyslovili nesúhlasné stanovisko k odpredaju časti parcely, na ktorej sa nachádza park.
- Členovia komisie navrhujú, aby pre ďalšie verejné obstarávanie na údržbu zelene boli určené plochy, ktoré budú začlenené ako nízkoúdržbové. Ing. Gavorová spracuje terminológiu a členovia komisie spracujú návrh plôch s termínom do apríla 2024.
6. Predsedníčka komisie sa prítomným poďakovala za účasť a stretnutie ukončila s tým, že na najbližšom zasadaní sa budú členovia komisie zaoberať povodňovou situáciou v Kunove.
V Senici 27.11.2023
Zapísala Ing. J. Tomešová
RNDr. Ľubica Krištofová
Predseda komisie
UZNESENIE
z 6. zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie.
Dňa 27. novembra 2023 sa konalo zasadnutie komisie MsZ pre životné prostredie. Po prerokovaní všetkých bodov komisia prijala uznesenie.
Komisia prerokovala a odporúča na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Senica
1. Návrh dodatku č. 1 VZN č. 65 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Senica
3. Návrh VZN č. 84 o zrušení VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
4. Návrh dodatku č.1 VZN č. 78 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Komisia Mestskému zastupiteľstvu Senica neodporúča
Odpredaj časti pozemku č.p. 3377 k.ú. Senica pre žiadateľa Ing. M. Kohúta
V Senici 27.11.2023
.......................................................
RNDr. Ľubica Krištofová Predsedníčka komisie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!