Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.10.2019 - 08:17  //  aktualizácia: 09.10.2019 - 08:41  //  zobrazené: 139

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Z v e r e j n e n i e    i n f o r m á c i e    o    z a č a t o m    s p r á v n o m   k o n a n í

 

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Materská škola, L. Novomeského  1209/2, 905 01 Senica

 

Dátum začatia konania:     7.10.2019       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 1 ks dreviny, smrek

Dotknuté územie :

Areál elokovaného pracoviska Ul. Martina Bartoňa 5171/5, pozemok mesta, č. parcely 2058/1 k. ú. Senica, C - KN

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    9.10. – 15.10.2019.

 

 

 

 

V Senici   8.10.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!