Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 18.11.2020 - 11:10  //  aktualizácia: 19.11.2020 - 12:55  //  zobrazené: 707

Výberové konanie na riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica

Mesto Senica, zastúpené Ing. Mgr. Martinom Džačovským, primátorom mesta,  ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Senica, so sídlom Senica, Námestie oslobodenia 11/17
 
vyhlasuje 

výberové konanie na riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica

 
Úspešného  uchádzača vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica  navrhne primátor mesta Mestskému zastupiteľstvu v Senici  na vymenovanie do funkcie v súlade s § 11 ods. 4 písm. l/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Miesto výkonu práce: Mestské kultúrne stredisko Senica, Námestie oslobodenia 11/17, Senica 
 
Kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
                  
                                                                                               
Ďalšie požiadavky:
 • prax v oblasti riadiacej práce minimálne  3 roky
 •  komunikatívnosť, organizačné  a riadiace schopnosti 
 • kreatívnosť,  bezúhonnosť
 • znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Internet, e-mail)    
 • vodičský preukaz sk. B                           
 
Požadované doklady:
 • písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • úradne overený  doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní nie starší ako tri mesiace 
 • profesijný štrukturovaný životopis
 • koncepčný zámer rozvoja MsKS  Senica 
 • doklad o praxi  v oblasti riadiacej práce
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej  podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov a to:
         1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k                   zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,
         2 - dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu                  a   u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
         3 - štátne občianstvo, 
         4 - pohlavie, 
         5 - meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov, 
         6 - číslo občianskeho preukazu
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania a predloženia úspešného uchádzača z výberového konania  na rokovanie Mestského zastupiteľstva  v súlade    s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
 
 
Predpokladaný dátum nástupu na funkciu riaditeľa MsKS  - po vymenovaní  kandidáta Mestským zastupiteľstvom v Senici dňom 01.03.2021.
 
Ponúkaný nástupný plat :  osobný plat  v rozpätí od 1 700€ do 2 000€ určený   na základe § 7a  z.č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v nadväznosti na počet rokov uznanej praxe zamestnávateľom. 
 
Záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať na adresu:   
Mestský úrad Senica                                                                                                               sekretariát prednostky        
Štefánikova 1408/56
905 25  Senica     
 
s uvedením : „Prihláška do výberového konania na  pozíciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica“
                                                                                                      
Termín podávania žiadostí o účasť na výberovom konaní: do 04.01.2021 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ osobne alebo poštou.
 
Bližšie informácie poskytuje :  JUDr. Katarína Vrlová, prednostka Mestského úradu v Senici. Kontakt: tel.  034/ 651 2296, 651 5004, e - mail: katarina.vrlova@senica.sk
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti  alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady.
 
Mesto Senica ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďovateľ Mestského kultúrneho strediska Senica  uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, oznámi termín a miesto výberového konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
 
 
 
Ing. Mgr. Martin  Džačovský, v.r.
primátor mesta Senica
 
 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!