Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 01.02.2024 - 12:28  //  aktualizácia: 02.02.2024 - 10:12  //  zobrazené: 1697

Fond PRO Senica spustil výzvu na predkladanie žiadostí

Mesto Senica zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotácie z Fondu PRO Senica pre rok 2024, na ktoré má v schválenom rozpočte vyčlenených cca 80 tisíc eur. O financie sa môžu uchádzať právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je mesto a tiež fyzické osoby – podnikatelia.

 

Podávané projekty sa musia týkať všeobecne prospešných služieb alebo verejno-prospešných účelov v nasledujúcich oblastiach:

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

ochrana ľudských práv a základných slobôd,

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

- tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva, krajinotvorba, protipovodňové opatrenia, likvidácia čiernych skládok, environmentálnych záťaží a na podporu podnikania a zamestnanosti v poľnohospodárstve,

- ochrana práv detí a mládeže,

- projekty na sociálne účely.

 

Žiadosti je potrebné doručiť do podateľne mestského úradu do stredy 28. februára 2024 na predpísanom tlačive. Právnické osoby už tento rok nemusia k žiadosti doložiť výpis z registra trestov, pretože mesto Senica si túto skutočnosť overí cez portál oversi.gov.sk,“ upozorňuje Ivan Tobiáš z Oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Mestského úradu Senica. Následne jednotlivé žiadosti prerokujú príslušné komisie pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) a prijímajú odporúčajúce stanovisko pre MsZ a primátora. Žiadosti v objeme nad 3000 eur schvaľujú senickí poslanci.

 

Vlani mesto Senica prostredníctvom Fondu PRO Senica podporilo dovedna 73 projektov v celkovom objeme 83 200 eur. Medzi 56 úspešnými žiadateľmi figurovali predovšetkým športové kluby, občianske združenia so zameraním na kultúru, dobrovoľníctvo, históriu, podporu voľnočasových aktivít komunít, detí a seniorov.

 

Manuál spolu s potrebnými tlačivami (žiadosť a vyúčtovacie tabuľky) má mesto Senica uverejnené na svojom webovom sídle: https://senica.sk/clanok/fond-pro-senica. Prípadné ďalšie informácie môžu záujemcovia žiadať mailom na ivan.tobias@senica.sk alebo tel. č. 034/698 7617.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!