Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 29.12.2021 - 13:30  //  aktualizácia: 29.12.2021 - 19:23  //  zobrazené: 3502

Harmonogramy zberu komunálneho odpadu

Technické služby Senica zverejnili harmonogramy zberu odpadu na rok 2022, ktoré v týchto dňoch distribuujú do schránok všetkých senických domácností. V harmonogramoch sú zakotvené zmeny schválené na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré majú motivovať ľudí k väčšej zodpovednosti  a separovaniu odpadu.

Zavedením zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), sa mohlo pristúpiť k zníženiu intervalu vývozu zmesového komunálneho odpadu v rodinných domoch na 1-krát za 14 dní. Vytriedením kuchynského odpadu a ostatných zložiek ako sú plasty, papier, sklo, kovové obaly a textil, zostáva zmesového odpadu menšie množstvo. Napriek zmene príde zberové vozidlo k rodinným domom v roku 2022 dokonca častejšie alebo rovnako často ako v roku 2021.

Príklad:

V apríli 2021 prišlo zberové auto k rodinnému domu na Dlhej ulici:  4 x pre komunálny odpad, 1 x pre triedený zber, 1 x pre objemný odpad, 4 x pre bioodpad = 10 x vývoz odpadu.

V apríli roku 2022 príde zberové auto: 4 x pre kuchynský odpad, 2 x pre komunálny odpad, 1 x pre objemný odpad, 1 x pre triedený zber, 4 x pre bioodpad = 12 x vývoz odpadu.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad totiž podľa štatistík tvorí až 45 percent obsahu nádob na zmesový komunálny odpad. Tento odpad najmä v letnom období podlieha rozkladu, vzniká zápach a pri tomto procese vznikajú plyny poškodzujúce ochrannú ozónovú vrstvu Zeme.  Takýto odpad je preto vyvážaný raz týždenne.  Je dôležité túto zložku odpadu separovať. Je úlohou nás všetkých prispieť k tomu, aby sa táto zložka komunálneho odpadu mohla zhodnocovať buď v kompostárni alebo v bioplynovej stanici a neskončila bez využitia na skládke za mestom. Vytriedením kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov zo zmesového komunálneho odpadu sa zníži množstvo odpadu ukladané na skládku. Triedením odpadu chránime životné prostredie pre seba a svoje deti.  

Ďalšia zmena nastáva v systému zberu objemných odpadov. Podľa zákona má obec povinnosť zabezpečiť vývoz objemného odpadu 2-krát do roka. V roku 2022 budú objemné odpady zbierané 6 krát za rok, tzn. každý druhý mesiac. Občan môže v určený deň, vyložiť takýto odpad na stojisko kontaj­nerov pri bytovke v objeme max. 2 m3, odkiaľ bude odvezený. Aby sa zamedzilo znečisťovaniu ve­rejných priestranstiev a stojísk kontajnerov, je možné tento odpad vyložiť v deň zberu do 7:00 h alebo deň pred termínom zberu. Pri vzniku objemného odpadu mimo vývozných dní má občan možnosť tento odpad BEZPLATNE odovzdať v Zbernom dvore.

Dôležité však je, aby sme sa snažili odpad netvoriť vôbec. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá a kovom červená farba. Pri triedení odpadu nám napovie aj označenie na obale.

PRÍLOHY

Čáčov

(pdf - 1.92 MB)
Kolónia

(pdf - 2.24 MB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!