Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Projekty EU
publikované: 10.12.2018 - 08:41  //  aktualizácia: 10.12.2018 - 08:46  //  zobrazené: 1461

Modernizácia odborných učební v ZŠ, V.Paulínyho-Tótha, Senica

 

 

Modernizácia odborných učební v ZŠ, V.Paulínyho-Tótha, Senica

 

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:                      Modernizácia odborných učební v ZŠ, V.Paulínyho-Tótha, Senica

Kód projektu v ITMS 2014+: 302021K025

Operačný program:                Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                             2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:                  2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                       2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Fond:                                      Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

 

Stručný popis projektu:

Projekt Modernizácia odborných učební v ZŠ, V.Paulínyho-Tótha, Senica je tvorený piatimi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební biológie, jazykov, IKT, polytechniky a realizáciu stavebno-technických úprav učební. Zmodernizované učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební, ktoré umožnia učiteľom praktickým a pútavým spôsobom prednášať učebné témy. Zároveň sa žiakom otvára priestor na ľahšie, spontánnejšie a praktickejšie zvyšovanie odborných znalostí, kompetencií a zručností. Cieľovou skupinou sú žiaci Základnej školy na ulici V. Paulínyho-Tótha v Senici. Cieľová skupina môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.

 

 

Aktivity a harmonogram projektu

Hlavná aktivita č.1: Obstaranie biologickej učebne

Hlavná aktivita č.2: Obstaranie jazykovej učebne

Hlavná aktivita č.3: Obstaranie IKT učebne

Hlavná aktivita č.4: Obstaranie polytechnickej učebne

Hlavná aktivita č.5: Stavebno-technické úpravy učební

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):    10

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                   12/2018

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                  09/2019

 

Financovanie projektu

Forma financovanie:                                                                                     Nenávratný grant

Celková výška výdavkov:                                                                             178 396,31 €

Celková výška oprávnených výdavkov:                                                        169 694,92 €

Výška nenávratného finančného príspevku:                                                 161 210,17 €

  • finančná podpora zo zdrojov  EÚ:                                                      137 028,64 €
  • finančná podpora zo zdrojov SR:                                                         24 181,53 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                               17 186,14 €

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!