Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 18, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 20.06.2024 - 10:10  //  aktualizácia: 11.07.2024 - 08:20  //  zobrazené: 882

Na júnovom zastupiteľstve sa poslanci budú venovať záverečnému účtu, výročným správam rozpočtových organizácií, sťahovaniu detských jaslí, ale i zásadám financovania športových klubov

V poradí 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici zvolal primátor Martin Džačovský na štvrtok 20. júna do veľkej zasadačky Mestského úradu v Senici so začiatkom o 15.00 hodine.

V návrhu až 26-bodového programu sa nachádza aj materiál Záverečný účet mesta za rok 2023, ktorý obsahuje prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení. Mesto Senica vlani hospodárilo s celkovými príjmami 35 412 111,85 eur a celkovými výdavkami 34 663 445,91 eur, čo znamená, že za rok 2023 dosiahlo celkový prebytok rozpočtového hospodárenia mesta vo výške + 748 665,94 eur.

Po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré mesto môže použiť v roku 2024 vo výške 743 289,48 eur, dosiahlo mesto výsledok  rozpočtového hospodárenia vo výške 5 376,46 eur, ktoré navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu mesta za rok 2023. Po schválení Záverečného účtu poslancami MsZ, bude celkový stav rezervného fondu mesta Senica vo výške 1 093 257,65 eur. Správa nezávislého audítora i hlavného kontrolóra uvádzajú, že mesto konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V programe júnového MsZ mesta Senica sú zaradené aj výročné správy za uplynulý rok obchodných spoločností mesta alebo spoločností, kde má mesto majetkový podiel: Technické služby Senica, a. s., Mestský podnik služieb, spol. s r.o., Stoma Senica, a.s., Poliklinika Senica, n.o.  (od 6. marca 2024 je nástupníckou spoločnosťou Mestská poliklinika Senica, a.s.) a Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Posledná uvedená, ktorá má v správe a prevádzkuje aj mestské kúpalisko a areál Kunovskej priehrady spustila počas uplynulého víkendu od 15. júna letnú sezónu. Kúpalisko na Sadovej ulici je v závislosti na priaznivom vývoji počasia otvorené pre verejnosť denne od 10.00 do 19.00 hodiny a lodenica so športovým areálom na Kunovskej priehrade do konca júna počas víkendov od 10.00 do 20.00 hodiny, od júla celotýždenne.

Program MsZ obsahuje aj harmonogram sobášnych dní na rok 2025. Určených sobášnych sobôt je na budúci rok naplánovaných dovedna 25, z nich 31. máj a 27. september sú rezervované pre budovu Múzea Senica, ostatné v obradnej miestnosti mestského úradu. Streda ako určený sobášny deň zostáva naďalej zachovaný. Vlani sa v Senici zosobášilo spolu 73 párov, z nich 57 zvolilo civilný obrad a 16 cirkevný. Pracovníčky matriky zorganizovali spolu so Zborom pre občianske záležitosti 30 uvítaní detí do života.

Senická radnica už v minulosti avizovala zámer kompletne zmodernizovať bytový dom na Ulici Janka Kráľa s 23 nájomnými bytmi pomocou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Na aprílovom zastupiteľstve poslanci odsúhlasili žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB, pričom celková výška úveru bude 1 729 140 eur. Na dnešnom MsZ sa k tejto téme vrátia, nakoľko je v zmysle znaleckého posudku potrebné riešiť dozabezpečenie úveru formou založenia inej nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta. Pre tento účel bola vybraná budova Mestského úradu Senica, na ktorej bude zriadené záložné právo v prospech ŠFRB po dobu kolaudácie bytového domu J. Kráľa.

Mesto Senica má zámer zmeniť financovanie športových klubov a preto sa mestskému zastupiteľstvu predkladajú na rokovanie a schválenie nové Zásady financovania športových klubov v meste Senica. Materiál, ktorý iniciovala a ktorým sa opakovane zaoberala komisia športu, definuje ako prioritné športy futbal, hokej, volejbal, atletiku a tenis. Z rozpočtu mesta bude podľa možností ročne vyčlenených cca 120 tisíc eur, z ktorých by malo ísť 70 percent na prioritné športy a 30 percent na ostatné druhy športov. Žiadosti o podporu na rok 2025 by mali kluby podávať do 31. októbra 2024. V súvislosti s vyššie spomínanými zásadami sa poslanci budú venovať aj navrhovanej zmene Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senica a tiež aktualizáciou Koncepcie rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senica na roky 2020 – 2029.

V programe MsZ sa nachádza aj návrh na zmenu štatútu Mestských jaslí, teda zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov, ktorý mesto predkladá kvôli zmene sídla. Dôvodom sťahovania z pôvodného sídla na Ul. SNP 784 je dlhodobo klesajúci záujem zo strany rodičov o poskytovanie sociálnych služieb v tomto zariadení a snaha o optimalizáciu ekonomických nákladov. Už v minulosti muselo mesto prikročiť k zníženiu kapacity jaslí z 30 na 15 detí, no ani tá sa nedarí v posledných rokoch napĺňať. Dôvodová správa materiálu ďalej uvádza, že v prípade chorobnosti detí, čo sa stáva často, napr. v mesiaci november 2023 bol priemerný počet detí v zariadení 5,6 dieťaťa, pričom v zariadení pracuje 7 zamestnancov. „Prioritou mesta je zachovať fungovanie mestských jaslí aj naďalej. Dovoľte mi ubezpečiť vás, že kvalita služieb zostane zachovaná a presťahovaním jaslí sa postaráme o to, aby boli priestory a vybavenie adekvátne potrebám a veku detí. Nové priestory, do ktorých sa mestské jasle od 1. septembra presťahujú, sú v budove materskej školy na Ulici L. Novomeského, kde je voľná jedna trieda, ktorá bola v minulosti pôvodne vybudovaná práve ako detské jasle. Tieto priestory spĺňajú všetky podmienky, ktoré sú ustanovené vo vyhláške ministerstva zdravotníctva. Verím, že občania pochopia naše úsilie o efektívne a udržateľné poskytovanie služieb pre našich najmenších občanov,“ vysvetľuje primátor Senice Martin Džačovský.

Senickí poslanci budú rokovať aj o návrhu nového VZN o verejnom poriadku, ktoré ruší staré nariadenia o alkohole a pyrotechnike a reaguje na legislatívne zmeny. Cieľom je zlepšiť riešenie problémov s hlukom a rušením pokoja počas víkendu, sviatkov a v noci. Nové nariadenie napríklad upravuje čas konzumácie alkoholu na verejných miestach i použitie pyrotechniky, pri ktorom definuje konkrétne objekty, v okolí ktorých bude do 250 metrov úplný zákaz používania akejkoľvek pyrotechniky. Ide o objekty všetkých domovov pre seniorov, polikliniku a útulok pre psov. "Potrebujeme účinnejšie nástroje na riešenie hluku a rušenia verejného poriadku, najmä počas víkendov, sviatkov a tiež vo večerných hodinách počas pracovného týždňa. Toto nariadenie umožní mestu lepšie kontrolovať stavebné práce a rôzne prerábky v bytových domoch a v prevádzkach, ktoré sa  v nich nachádzajú. Prijatím tohto VZN určite zlepšíme riešenie rôznych situácií, s ktorým sa dennodenne stretávame a zároveň ponúkneme občanom účinnejší spôsob domáhania sa svojich práv a tak vytvoriť bezpečnejšie a harmonickejšie prostredie pre všetkých obyvateľov Senice," uviedol náčelník mestskej polície Jaroslav Pecha.

Program júnového rokovania zastupiteľstva obsahuje aj niekoľko návrhov na personálne zmeny celkovo v piatich komisiách pracujúcich pri MsZ Senica, plán zasadnutí mestskej rady a zastupiteľstva na druhý polrok alebo správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly výdavkov na prevádzku jaslí.

 

Tatiana Moravcová

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!